Toelichting overzicht van baten en lasten

Analyse verschillen per taakveld

In dit onderdeel worden de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten per taakveld gepresenteerd. Daaronder wordt voor de afwijkingen groter dan € 100.000 een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven of dit een incidenteel of structurele afwijking betreft. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's.

Begr. na wijz. Realisatie Verschil
(bedragen x €1.000) Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
1. Openbare orde en veiligheid
- TV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 2.193 0 2.189 0 4 4
- TV 1.2 Openbare orde en veiligheid 87 1.612 133 1.582 45 31 76
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- TV 2.1 Verkeer en vervoer 26 4.692 2.445 5.102 2.419 -410 2.009
- TV 2.2 Parkeren 0 196 0 168 0 29 29
- TV 2.5 Openbaar vervoer 0 242 56 179 56 63 120
3. Economische zaken
- TV 3.1 Economische ontwikkeling 0 392 3 362 3 30 33
- TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 591 336 577 582 -14 -246 -260
- TV 3.3 Bedrijfsloket- regelingen 37 40 33 40 -4 0 -4
4. Onderwijs
- TV 4.1 Openbaar basisonderwijs 0 8 0 8 0 0 0
- TV 4.2 Onderwijshuisvesting 44 3.253 33 3.226 -11 27 16
- TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 331 2.629 323 2.392 -8 237 229
5. Cultuur, sport en recreatie
- TV 5.1 Sportbeleid en activering 0 604 0 562 0 42 42
- TV 5.2 Sportaccommodaties 1.108 2.588 1.109 2.312 2 276 278
- TV 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 386 891 295 674 -91 216 126
- TV 5.5 Cultureel erfgoed 0 63 18 114 18 -50 -32
- TV 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) 24 783 23 797 -1 -14 -16
-TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 162 3.966 173 4.049 11 -83 -73
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 785 6.359 563 5.547 -221 812 591
- TV 6.2 Wijkteams 0 726 0 670 0 56 56
- TV 6.3 Inkomensregelingen 8.895 11.877 9.552 11.734 657 143 800
- TV 6.4 Begeleide participatie 0 4.109 0 4.209 0 -101 -101
- TV 6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.009 0 986 0 23 23
- TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 2.370 3 2.387 3 -16 -14
- TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 368 5.340 478 6.101 110 -761 -651
- TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 14.605 0 17.052 0 -2.447 -2.447
- TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 752 0 839 0 -87 -87
7. Volksgezondheid en milieu
- TV 7.1 Volksgezondheid 0 1.426 0 1.360 0 66 66
- TV 7.2 Riolering 3.196 2.252 2.943 2.058 -254 194 -60
- TV 7.3 Afval 5.129 4.246 5.095 4.443 -33 -197 -230
- TV 7.4 Milieubeheer 0 1.761 22 1.739 22 22 44
- TV 7.5 Begraafplaatsen 53 84 57 146 4 -61 -57
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- TV 8.1 Ruimtelijke ordening 156 965 490 1.386 334 -421 -87
- TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.989 1.397 5.594 2.679 605 -1.282 -678
- TV 8.3 Wonen en bouwen 979 1.987 2.267 2.426 1.288 -439 849
9. Financiën en bedrijfsvoering
- TV 0.4 Overhead 1 13.963 3 14.004 2 -40 -38
10. Algemeen bestuur
- TV 0.1 Bestuur 0 2.900 134 3.302 134 -403 -269
- TV 0.2 Burgerzaken 701 1.172 620 1.076 -81 96 15
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
- TV 0.5 Treasury 1.240 -417 1.196 -224 -43 -193 -236
- TV 0.61 OZB woningen 5.024 295 5.087 373 64 -78 -14
- TV 0.62 OZB niet-woningen 2.313 66 2.313 43 1 23 23
- TV 0.64 Belastingen overig 3.972 652 3.971 685 -1 -33 -34
- TV 0.7 Algemene en overige uitkeringen 65.140 0 65.078 0 -62 0 -62
- TV 0.8 Overige baten en lasten 395 3.119 85 2.940 -310 180 -131
- TV 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 62 0 40 0 22 22
Totaal baten en lasten 106.133 107.568 110.773 112.341 4.641 -4.773 -132
Toevoeging Res. 0 2.847 0 7.541 0 -4.694 -4.694
Onttrekking Res. 8.537 0 8.914 0 378 0 378
Totaal saldo reserves 8.537 2.847 8.914 7.541 378 -4.694 -4.317
Resultaat 114.669 110.416 119.687 119.882 5.018 -9.467 -4.449
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's.