Uitgaven

7,1%

€ 8.509

x € 1.000
7,1% Complete

Inkomsten

1,35%

€ 1.618

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

3535,68%

€ 6.890

x € 1.000

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Uitgaven

7,1%

€ 8.509

x € 1.000
7,1% Complete

Inkomsten

1,35%

€ 1.618

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

3535,68%

€ 6.890

x € 1.000

Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Cultuur, sport en recreatie gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
5.1 Sportbeleid en activering.
Lasten 604 562 42
Baten 0 0 0
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering. 604 562 42
5.2 Sportaccommodaties.
Lasten 2.588 2.312 276
Baten -1.108 -1.109 2
Totaal 5.2 Sportaccommodaties. 1.480 1.203 278
5.3 Cultuurpresent.-productie en partic
Lasten 891 674 216
Baten -386 -295 -91
Totaal 5.3 Cultuurpresent.-productie en partic 505 379 126
5.5 Cultureel erfgoed.
Lasten 63 114 -50
Baten 0 -18 18
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed. 63 95 -32
5.6 Media.
Lasten 783 797 -14
Baten -24 -23 -1
Totaal 5.6 Media. 759 775 -16
5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie
Lasten 3.966 4.049 -83
Baten -162 -173 11
Totaal 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie 3.804 3.877 -73

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.

5.2  Sportaccommodaties Voordelen Nadelen I/S

De uitvoering van een aantal projecten is vertraagd.  Dit leidt tot een verschuiving van kapitaal- en overige exploitatielasten naar 2020.  Het voordeel is als volgt opgebouwd:
- Nieuwe sporthal OBC € 30.000
- MFC Herveld (zie ook nadere toelichting bij speerpunt 25 en 26) € 133.000
- Diverse kleinere investeringsprojecten (bijvoorbeeld vitaal sportpark De Pas) € 28.000

Hogere inkomsten (huur, entreegelden en zwemlessen) zwembad De Helster  en lagere exploitatielasten en wat hogere huurinkomsten diverse sportaccommodaties.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

191
58


29

 

I

I


I

Totaal 278    5.3  Cultuurpresentatie, -productie en participatie Voordelen Nadelen I/S

De nieuwe publiekshal is nog niet gereed waardoor het in 2019 beschikbaar gestelde eenmalige budget voor beeldende kunst nog niet is besteed.  Dit budget wordt gedekt uit de Algemene Reserve, dus het voordeel op dit taakveld wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de reserves op het taakveld "mutatie reserves"

Het eenmalig extra beschikbaar gestelde budget voor realisatie van de notitie "schatten waarde" is niet besteed aangezien er onvoldoende capaciteit was om de projecten uit te voeren. Ook dit voordeel wordt op het taakveld "mutatie reserves"gecompenseerd.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

9145
10

II


I

Totaal 136 10  

Verbonden partijen

Park Lingezegen en het Recreatieschap Overbetuwe dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
% Niet-sporters 47,2 - - - 48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM