Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020

Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020

Analyse rekeningresultaat
Hieronder is een (beknopte) analyse opgenomen van het verschil tussen het werkelijke rekeningresultaat 2019 en het verwachte resultaat op basis van Tussenrapportage 4 - 2019 (TR4 - 2019).

(bedragen x €1.000)

Verwacht saldo 2019 bij TR4 - 2019 4.254
Werkelijk saldo 2019 - 195
Te verklaren verschil - 4.449

 

Budgettaire verschillen > € 100.000 t.o.v. TR4 - 2019 (bedragen x €1.000)  
Nadelen  
Meerkosten Sociaal Domein - 3.102
Afboeking boekwaarde Land van Tap
- 1.082
Aanvullende storting in voorziening voor complex Heteren Centrum - 323
Storting in voorziening voor complex De Merm Oost - 274
Meerkosten inzameling afval - 230
Lagere rente over voorzieningen en renteresultaat - 224
Aanvullende storting in voorziening wethouderspensioen
- 202
Lagere doorbelasting overhead en loonkosten aan grondexploitatie - 201
Meerkosten ruimtelijke ordening algemeen - 152
Totaal nadelen  - 5.790
   
Voordelen  
Hoger BUIG-budget en lagere WWB-lasten 375
Meeropbrengst bouwleges 354
Lagere kapitaal- en exploitatielasten door vertraging realisatie MFC's 238
Lagere kapitaallasten door vertraging infrastructurele projecten 230
Niet bestede middelen armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) 177
Totaal voordelen  1.374
Saldo kleinere overige voor- en nadelen (per saldo nadeel) - 33
Totaal verklaard lager voordelig resultaat - 4.449Structurele doorwerking naar 2020
De afwijkingen ten opzichte van de TR4 - 2019 zijn incidenteel en hebben geen effect op de begroting 2020 en verder. De structurele effecten van het Sociaal Domein zijn verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2020.


Structurele voor- en nadelen op het product riolering (TV 7.2) zijn in bovenstaand staatje buiten beschouwing gelaten omdat deze in de betreffende tarieven worden verwerkt.