Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Inleiding en leeswijzer begroting 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 4
Toelichting Blz. 5
Beleidsnota's Blz. 6
Wat willen we bereiken? Blz. 7
Openbare orde en veiligheid Blz. 8
10. Handhaving Blz. 9
11. Openbare orde en veiligheid Blz. 10
Wat mag het kosten? Blz. 11
Verbonden partijen Blz. 12
Beleidsindicatoren Blz. 13
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 14
Toelichting Blz. 15
Beleidsnota's Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 18
12. Mobiliteit Blz. 19
13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 20
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Blz. 21
34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 22
52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Blz. 23
53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 24
Wat mag het kosten? Blz. 25
Programma 3 Economische zaken Blz. 26
Toelichting Blz. 27
Beleidsnota's Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Economische zaken Blz. 30
15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 31
Wat mag het kosten? Blz. 32
Verbonden partijen Blz. 33
Beleidsindicatoren Blz. 34
Programma 4 Onderwijs Blz. 35
Toelichting Blz. 36
Wat willen we bereiken? Blz. 37
Onderwijs Blz. 38
17. Doorlopende leerlijn Blz. 39
37. Huisvesting OBC Blz. 40
61. De Meeuwenberg Blz. 41
Wat mag het kosten? Blz. 42
Verbonden partijen Blz. 43
Beleidsindicatoren Blz. 44
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 45
Toelichting Blz. 46
Beleidsnota's Blz. 47
Wat willen we bereiken? Blz. 48
Cultuur, sport en recreatie Blz. 49
18. Sportnota Blz. 50
19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 51
20. Nota toerisme en recreatie Blz. 52
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Blz. 53
36. Landschapspark De Danenberg Blz. 54
41. Visie op bibliotheek Blz. 55
Wat mag het kosten? Blz. 56
Verbonden partijen Blz. 57
Beleidsindicatoren Blz. 58
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 59
Toelichting Blz. 60
Beleidsnota's Blz. 61
Wat willen we bereiken? Blz. 62
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 63
03. Passende inrichting sociaal domein Blz. 64
04. Passende basisvoorzieningen Sociaal Domein Blz. 65
05. Participatie Blz. 66
06. Armoedebeleid Blz. 67
21. Wanmolen Blz. 68
Wat mag het kosten? Blz. 69
Verbonden partijen Blz. 70
Beleidsindicatoren Blz. 71
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 72
Toelichting Blz. 73
Beleidsnota's Blz. 74
Wat willen we bereiken? Blz. 75
Volksgezondheid en milieu Blz. 76
55. Milieustraat Blz. 77
02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Blz. 78
Wat mag het kosten? Blz. 79
Verbonden partijen Blz. 80
Beleidsindicatoren Blz. 81
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 82
Toelichting Blz. 83
Beleidsnota's Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 86
01. Omgevingswet Blz. 87
09. Woonagenda Blz. 88
14. Knoop 38 Blz. 89
23. Dorpshart Oosterhout Blz. 90
24. Dorpshart Driel Blz. 91
28. Land van Tap Blz. 92
30. Elst Centraal Blz. 93
38. Schil Zetten/Hemmen Blz. 94
39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 95
58. Herinrichting ’t Fort Blz. 96
22. Dorpshart Heteren Blz. 97
Wat mag het kosten? Blz. 98
Verbonden partijen Blz. 99
Beleidsindicatoren Blz. 100
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 101
Toelichting Blz. 102
Beleidsnota's Blz. 103
Wat willen we bereiken? Blz. 104
Financiën en bedrijfsvoering Blz. 105
42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 106
43. Strategisch HR beleid Blz. 107
45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Blz. 108
46. Optimale informatievoorziening Blz. 109
48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken Blz. 110
49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 111
50. Financiën: goed rentmeesterschap Blz. 112
Wat mag het kosten? Blz. 113
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 114
Toelichting Blz. 115
Wat willen we bereiken? Blz. 116
Algemeen bestuur Blz. 117
08. Kerngericht werken Blz. 118
60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Blz. 119
Wat mag het kosten? Blz. 120
Verbonden partijen Blz. 121
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 122
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 123
Mutaties reserves per programma Blz. 124
Financiële positie Blz. 125
Uiteenzetting financiële positie Blz. 126
Algemeen Blz. 127
Begrotingsresultaat 2022-2025 Blz. 128
Duiding begrotingsresultaat en financiële positie Blz. 129
Algemene Reserve Blz. 130
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 131
Recapitulatie lasten en baten Blz. 132
Paragrafen Blz. 133
I. Lokale lasten Blz. 134
Inleiding Blz. 135
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 136
Kostendekking 2022 per verordening Blz. 137
Kostendekking leges Blz. 138
Lokale lastendruk Blz. 139
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blz. 140
II. Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 141
Algemeen Blz. 142
Rolverdeling Blz. 143
Weerstandsvermogen Blz. 144
Kengetallen Blz. 145
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 146
Inleiding Blz. 147
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 148
Kwaliteitsniveaus Blz. 149
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 150
Financiële consequenties Blz. 151
IV. Financiering Blz. 152
Beleidskader Blz. 153
Marktontwikkelingen Blz. 154
Leningenportefeuille Blz. 155
Rente Blz. 156
Risicobeheer Blz. 157
V. Bedrijfsvoering Blz. 158
Bedrijfsvoering Blz. 159
Personeel en organisatie Blz. 160
Inkoop & contractmanagement Blz. 161
Communicatie Blz. 162
Informatievoorziening Blz. 163
Juridische zaken Blz. 164
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 165
VI. Verbonden partijen Blz. 166
Inleiding Blz. 167
Financieel overzicht Blz. 168
Verbonden Partijen Blz. 169
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 170
VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 171
VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 172
VP 03. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 173
VP 04. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 174
VP 05. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 175
VP 06. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 176
VP 07. Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (VAN) Blz. 177
VP 08. GR Regio Arnhem Nijmegen (Groene Metropoolregio) Blz. 178
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 179
VP 09a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 180
VP 09b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 181
VP 09c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 182
VP 10. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 183
VP 11. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 184
VP 12. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 185
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 186
VP 13. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 187
VII. Grondbeleid Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Het gemeentelijk grondbeleid Blz. 190
Verlies- en winstneming Blz. 191
De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen Blz. 192
Faciliterende grondcomplexen Blz. 193
Risico’s grondexploitatie Blz. 194
Grondcomplexen Blz. 195
VIII. Heroverwegingen Blz. 196
Inleiding Blz. 197
Maatregelen begroting 2022 Blz. 198
Toelichting Blz. 199
Financiële begroting Blz. 200
I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 201
Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 202
II. Overzicht baten en lasten 2022 Blz. 203
Overzicht baten en lasten 2022 Blz. 204
III. Structureel begrotingssaldo Blz. 205
Structureel begrotingssaldo Blz. 206
IV. Incidentele baten en lasten Blz. 207
Incidentele baten en lasten Blz. 208
Toelichting incidentele baten en lasten > € 150.000 Blz. 209
V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 210
Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 211
VI. Reserves en Voorzieningen Blz. 212
Stand en verloop per reserve en voorziening Blz. 213
Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2021 Blz. 214
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve Blz. 215
VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 216
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 217
VIII. Geprognosticeerde balans Blz. 218
Geprognosticeerde balans Blz. 219
IX. EMU saldo Blz. 220
EMU saldo Blz. 221
X. Nieuwe investeringen 2022-2025 Blz. 222
Nieuwe investeringen 2022-2025 Blz. 223
XI. Baten en lasten per taakveld Blz. 224
Baten en lasten per taakveld Blz. 225
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap