Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022
  1. Blz. 2 Inleiding en leeswijzer begroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 5 Toelichting
    2. Blz. 6 Beleidsnota's
    3. Blz. 7 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 8 Openbare orde en veiligheid
      1. Blz. 9 10. Handhaving
      2. Blz. 10 11. Openbare orde en veiligheid
    4. Blz. 11 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 12 Verbonden partijen
    6. Blz. 13 Beleidsindicatoren
   2. Blz. 14 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 15 Toelichting
    2. Blz. 16 Beleidsnota's
    3. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 18 Verkeer, vervoer en waterstaat
      1. Blz. 19 12. Mobiliteit
      2. Blz. 20 13. Optimale verbindingen tussen kernen
      3. Blz. 21 33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord
      4. Blz. 22 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst
      5. Blz. 23 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst
      6. Blz. 24 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland
    4. Blz. 25 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 26 Programma 3 Economische zaken
    1. Blz. 27 Toelichting
    2. Blz. 28 Beleidsnota's
    3. Blz. 29 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 30 Economische zaken
      1. Blz. 31 15. Economisch Uitvoeringsprogramma
    4. Blz. 32 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 33 Verbonden partijen
    6. Blz. 34 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 35 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 36 Toelichting
    2. Blz. 37 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 38 Onderwijs
      1. Blz. 39 17. Doorlopende leerlijn
      2. Blz. 40 37. Huisvesting OBC
      3. Blz. 41 61. De Meeuwenberg
    3. Blz. 42 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 43 Verbonden partijen
    5. Blz. 44 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 45 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
    1. Blz. 46 Toelichting
    2. Blz. 47 Beleidsnota's
    3. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 49 Cultuur, sport en recreatie
      1. Blz. 50 18. Sportnota
      2. Blz. 51 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed
      3. Blz. 52 20. Nota toerisme en recreatie
      4. Blz. 53 31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
      5. Blz. 54 36. Landschapspark De Danenberg
      6. Blz. 55 41. Visie op bibliotheek
    4. Blz. 56 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 57 Verbonden partijen
    6. Blz. 58 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 59 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
    1. Blz. 60 Toelichting
    2. Blz. 61 Beleidsnota's
    3. Blz. 62 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 63 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
      1. Blz. 64 03. Passende inrichting sociaal domein
      2. Blz. 65 04. Passende basisvoorzieningen Sociaal Domein
      3. Blz. 66 05. Participatie
      4. Blz. 67 06. Armoedebeleid
      5. Blz. 68 21. Wanmolen
    4. Blz. 69 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 70 Verbonden partijen
    6. Blz. 71 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 72 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 73 Toelichting
    2. Blz. 74 Beleidsnota's
    3. Blz. 75 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 76 Volksgezondheid en milieu
      1. Blz. 77 55. Milieustraat
      2. Blz. 78 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020
    4. Blz. 79 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 80 Verbonden partijen
    6. Blz. 81 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 82 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
    1. Blz. 83 Toelichting
    2. Blz. 84 Beleidsnota's
    3. Blz. 85 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 86 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
      1. Blz. 87 01. Omgevingswet
      2. Blz. 88 09. Woonagenda
      3. Blz. 89 14. Knoop 38
      4. Blz. 90 23. Dorpshart Oosterhout
      5. Blz. 91 24. Dorpshart Driel
      6. Blz. 92 28. Land van Tap
      7. Blz. 93 30. Elst Centraal
      8. Blz. 94 38. Schil Zetten/Hemmen
      9. Blz. 95 39. Wonen onder hoogspanningskabels
      10. Blz. 96 58. Herinrichting ’t Fort
      11. Blz. 97 22. Dorpshart Heteren
    4. Blz. 98 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 99 Verbonden partijen
    6. Blz. 100 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 101 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
    1. Blz. 102 Toelichting
    2. Blz. 103 Beleidsnota's
    3. Blz. 104 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 105 Financiën en bedrijfsvoering
      1. Blz. 106 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      2. Blz. 107 43. Strategisch HR beleid
      3. Blz. 108 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting
      4. Blz. 109 46. Optimale informatievoorziening
      5. Blz. 110 48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken
      6. Blz. 111 49. Nota risicomanagement uitwerken
      7. Blz. 112 50. Financiën: goed rentmeesterschap
    4. Blz. 113 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 114 Programma 10 Algemeen bestuur
    1. Blz. 115 Toelichting
    2. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 117 Algemeen bestuur
      1. Blz. 118 08. Kerngericht werken
      2. Blz. 119 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen
    3. Blz. 120 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 121 Verbonden partijen
   11. Blz. 122 Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves
    1. Blz. 123 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
    2. Blz. 124 Mutaties reserves per programma
  3. Blz. 125 Financiële positie
   1. Blz. 126 Uiteenzetting financiële positie
    1. Blz. 127 Algemeen
    2. Blz. 128 Begrotingsresultaat 2022-2025
    3. Blz. 129 Duiding begrotingsresultaat en financiële positie
    4. Blz. 130 Algemene Reserve
    5. Blz. 131 Uitgangspunten van deze begroting
    6. Blz. 132 Recapitulatie lasten en baten
  4. Blz. 133 Paragrafen
   1. Blz. 134 I. Lokale lasten
    1. Blz. 135 Inleiding
    2. Blz. 136 Het beleidskader van de lokale heffingen
    3. Blz. 137 Kostendekking 2022 per verordening
    4. Blz. 138 Kostendekking leges
    5. Blz. 139 Lokale lastendruk
    6. Blz. 140 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
   2. Blz. 141 II. Weerstandsvermogen en risicomanagement
    1. Blz. 142 Algemeen
    2. Blz. 143 Rolverdeling
    3. Blz. 144 Weerstandsvermogen
    4. Blz. 145 Kengetallen
   3. Blz. 146 III. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 147 Inleiding
    2. Blz. 148 Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt?
    3. Blz. 149 Kwaliteitsniveaus
    4. Blz. 150 In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud
    5. Blz. 151 Financiële consequenties
   4. Blz. 152 IV. Financiering
    1. Blz. 153 Beleidskader
    2. Blz. 154 Marktontwikkelingen
    3. Blz. 155 Leningenportefeuille
    4. Blz. 156 Rente
    5. Blz. 157 Risicobeheer
   5. Blz. 158 V. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 159 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 160 Personeel en organisatie
    3. Blz. 161 Inkoop & contractmanagement
    4. Blz. 162 Communicatie
    5. Blz. 163 Informatievoorziening
    6. Blz. 164 Juridische zaken
    7. Blz. 165 Beleidsindicatoren bedrijfsvoering
   6. Blz. 166 VI. Verbonden partijen
    1. Blz. 167 Inleiding
    2. Blz. 168 Financieel overzicht
    3. Blz. 169 Verbonden Partijen
     1. Blz. 170 VP Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 171 VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
      2. Blz. 172 VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
      3. Blz. 173 VP 03. Parkorganisatie (Park Lingezegen)
      4. Blz. 174 VP 04. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem
      5. Blz. 175 VP 05. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal
      6. Blz. 176 VP 06. Recreatieschap Over-Betuwe
      7. Blz. 177 VP 07. Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (VAN)
      8. Blz. 178 VP 08. GR Regio Arnhem Nijmegen (Groene Metropoolregio)
     2. Blz. 179 VP Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 180 VP 09a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst
      2. Blz. 181 VP 09b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst
      3. Blz. 182 VP 09c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst
      4. Blz. 183 VP 10. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg
      5. Blz. 184 VP 11. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag
      6. Blz. 185 VP 12. Vitens N.V. te Zwolle
     3. Blz. 186 VP Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 187 VP 13. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)
   7. Blz. 188 VII. Grondbeleid
    1. Blz. 189 Inleiding
    2. Blz. 190 Het gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 191 Verlies- en winstneming
    4. Blz. 192 De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen
    5. Blz. 193 Faciliterende grondcomplexen
    6. Blz. 194 Risico’s grondexploitatie
    7. Blz. 195 Grondcomplexen
   8. Blz. 196 VIII. Heroverwegingen
    1. Blz. 197 Inleiding
    2. Blz. 198 Maatregelen begroting 2022
    3. Blz. 199 Toelichting
  5. Blz. 200 Financiële begroting
   1. Blz. 201 I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
    1. Blz. 202 Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
   2. Blz. 203 II. Overzicht baten en lasten 2022
    1. Blz. 204 Overzicht baten en lasten 2022
   3. Blz. 205 III. Structureel begrotingssaldo
    1. Blz. 206 Structureel begrotingssaldo
   4. Blz. 207 IV. Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 208 Incidentele baten en lasten
    2. Blz. 209 Toelichting incidentele baten en lasten > € 150.000
   5. Blz. 210 V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
    1. Blz. 211 Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
   6. Blz. 212 VI. Reserves en Voorzieningen
    1. Blz. 213 Stand en verloop per reserve en voorziening
    2. Blz. 214 Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2021
    3. Blz. 215 Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
   7. Blz. 216 VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 217 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   8. Blz. 218 VIII. Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 219 Geprognosticeerde balans
   9. Blz. 220 IX. EMU saldo
    1. Blz. 221 EMU saldo
   10. Blz. 222 X. Nieuwe investeringen 2022-2025
    1. Blz. 223 Nieuwe investeringen 2022-2025
   11. Blz. 224 XI. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 225 Baten en lasten per taakveld
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap