V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Terug naar navigatie - Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) Realisatie 2020 Begroting na wijziging 2021 Begroting 2022
(t/m BMR1-2021)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 3.841 -154 3.688 3.740 -210 3.530 4.139 -111 4.028
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.768 -457 4.311 6.189 -26 6.164 5.480 -26 5.454
3. Economische zaken 641 -586 55 707 -327 379 640 -294 346
4. Onderwijs 5.469 -375 5.094 6.615 -444 6.171 6.275 -444 5.831
5. Cultuur, sport en recreatie 8.857 -1.163 7.693 9.298 -1.265 8.033 10.121 -1.347 8.774
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. 54.112 -13.077 41.035 54.000 -11.849 42.150 52.157 -11.320 40.837
7. Volksgezondheid en milieu 9.992 -8.946 1.046 10.866 -10.196 670 11.072 -10.549 522
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4.114 -4.541 -427 3.462 -2.300 1.162 2.855 -2.536 318
9. Financiën en bedrijfsvoering 14.478 -42 14.436 16.953 -1 16.952 16.093 -1 16.092
10. Algemeen bestuur 3.239 -626 2.613 3.039 -555 2.484 3.316 -497 2.818
Totaal Programma's 109.511 -29.968 79.543 114.868 -27.173 87.694 112.146 -27.125 85.021
Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien 10.305 -87.807 -77.502 1.121 -83.605 -82.484 1.521 -83.960 -82.438
Mutaties reserves 12.852 -17.254 -4.403 1.235 -5.848 -4.614 2.078 -4.660 -2.583
Totaal 132.667 -135.028 -2.362 117.223 -116.627 596 115.745 -115.745 0
#
# op basis van de Tweede bestuursrapportage 2021 (raadsbehandeling op 2 november 2021) komt het verwachte resultaat 2021 uit op € 1.004 nadelig.