Uitgaven

0,55%

€ 640

x € 1.000
0,55% Complete

Inkomsten

0,25%

€ -294

x € 1.000
0,25% Complete

Saldo

98833346,05%

€ 346

x € 1.000

Programma 3 Economische zaken

Uitgaven

0,55%

€ 640

x € 1.000
0,55% Complete

Inkomsten

0,25%

€ -294

x € 1.000
0,25% Complete

Saldo

98833346,05%

€ 346

x € 1.000

Toelichting

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. In Overbetuwe zijn 4.800 (bedrijfs)vestigingen die samen zorgen voor 22.610 banen. Het afgelopen jaar was er een groei van ruim 1% van de werkgelegenheid (250 nieuwe banen). Overbetuwe is na Arnhem en Nijmegen de grootste gemeente qua werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen.

Beleidsnota's

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
Economisch Uitvoeringsprogramma gemeente Overbetuwe 2021 – 2022
Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem Nijmegen en Foodvalley
Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (opgave Productieve regio)
Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2021-2024

Wat willen we bereiken?

Economische zaken

Wij zetten in op een sterk vestigingsklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening.

Sterk vestigingsklimaat
Kansen en problemen worden gezamenlijk opgepakt met lokale ondernemers en regionale samenwerkingsverbanden. De ambitie is om deze samenwerking verder uit te bouwen. Voor 2022 werken wij onder andere aan de volgende onderdelen van het vestigingsklimaat:
- Voldoende ruimte voor doorstroming op de bedrijfsruimtemarkt (nieuwe ontwikkelingen) i.r.t. verstedelijkingsstrategie en actualisatie Omgevingsvisie;
- Arbeidsmarkt;
- Duurzaamheid en ondernemerschap;
- Versterken koop lokaal.

Ondernemersvriendelijke dienstverlening
Gemeente Overbetuwe staat al jarenlang bekend als een ondernemersvriendelijke gemeente. De ambitie is om dit minimaal behouden en vooral verder te versterken zodat ondernemers zich optimaal op hun ondernemerschap kunnen richten.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
3.1 Economische ontwikkeling.
Lasten 248 248 248 248
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling. 248 248 248 248
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.
Lasten 231 141 141 141
Baten -136 -136 -136 -136
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 95 5 5 5
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 160 160 160 160
Baten -158 -158 -158 -158
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 2 2 2 2

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Ondernemerscentrum De Schalm BV

Beleidsindicatoren

Indicator 2018 2019 2020 2021 NL (meest actuele) Bron
Banen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 706,0 742,4 745,7 - 795,9 LISA
Vestigingen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 147,3 151,3 158,6 - 158,4 LISA
% Functiemenging 52,2 53,2 53,1 - 53,2 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research