I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2022. 

(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) 2022 2023 2024 2025
Saldi Kadernota 2022 656 -892 -421 -982
Mutaties 1. Openbare orde en veiligheid
-
Mutaties 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
-
Mutaties 3. Economische zaken
-
Mutaties 4. Onderwijs
-
Mutaties 5. Cultuur, sport en recreatie
- verwerking amendement A-1 KN2022 (zwembad Zetten) 230 230 230
Mutaties 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- aanpassing budgetten Sociaal Domein structureel (diverse TV) 973 157 -645 -1.716
- aanpassing budgetten Sociaal Domein incidenteel (diverse TV) 377 90 0 0
Mutaties 7. Volksgezondheid en milieu
-
Mutaties 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- lagere doorbel. aan grondexploit. (uren, rente, overhead) 144 144 144 144
Mutaties 9. Financiën en bedrijfsvoering
-
Mutaties 10. Algemeen bestuur
- lagere lasten bestuur door lagere sociale lasten wethouders (TV 0.1) -62 -62 -62 -62
Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien
- taakveld treasury en kapitaallasten (per saldo rentevoordeel) (TV 0.5) -590 -648 -617 -608
- aanvullende middelen Jeugdzorg 2022-2025 (TV 0.7) -3.550 -2.138 -1.958 -1.741
- korting AU vanwege herverdeling gemeentefonds (TV 0.7) 711 1.422 2.133
- verwerking meicirculaire 2021 AU (per saldo jaarlijks nadeel) (TV 0.7) 365 928 1.179 466
- aanvullingen ICT-investeringen (TV 0.4) 226 244 259
- aframing loonkosten voormalig TPR (TV 0.8) -195 -195 -195 -195
- vervangingsinvesteringen openbare ruimte (TV 0.8) 0 85 170 255
- prijsstijgingen infrastructurele werken 25 25 25 25
- storting overschot 2022 in Algemene Reserve (TV 0.10) 1.903 0 0 0
- diverse overige mutaties van per saldo -46 -291 -126 148
Mutaties Totaal -656 -738 -189 -662
Saldi Begroting 2022 0 -1.630 -610 -1.644