I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2022. 

(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) 2022 2023 2024 2025
Saldi Kadernota 2022 656 -892 -421 -982
Mutaties 1. Openbare orde en veiligheid
-
Mutaties 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
-
Mutaties 3. Economische zaken
-
Mutaties 4. Onderwijs
-
Mutaties 5. Cultuur, sport en recreatie
- verwerking amendement A-1 KN2022 (zwembad Zetten) 230 230 230
Mutaties 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- aanpassing budgetten Sociaal Domein structureel (diverse TV) 973 157 -645 -1.716
- aanpassing budgetten Sociaal Domein incidenteel (diverse TV) 377 90 0 0
Mutaties 7. Volksgezondheid en milieu
-
Mutaties 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- lagere doorbel. aan grondexploit. (uren, rente, overhead) 144 144 144 144
Mutaties 9. Financiën en bedrijfsvoering
-
Mutaties 10. Algemeen bestuur
- lagere lasten bestuur door lagere sociale lasten wethouders (TV 0.1) -62 -62 -62 -62
Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien
- taakveld treasury en kapitaallasten (per saldo rentevoordeel) (TV 0.5) -590 -648 -617 -608
- aanvullende middelen Jeugdzorg 2022-2025 (TV 0.7) -3.550 -2.138 -1.958 -1.741
- korting AU vanwege herverdeling gemeentefonds (TV 0.7) 711 1.422 2.133
- verwerking meicirculaire 2021 AU (per saldo jaarlijks nadeel) (TV 0.7) 365 928 1.179 466
- aanvullingen ICT-investeringen (TV 0.4) 226 244 259
- aframing loonkosten voormalig TPR (TV 0.8) -195 -195 -195 -195
- vervangingsinvesteringen openbare ruimte (TV 0.8) 0 85 170 255
- prijsstijgingen infrastructurele werken 25 25 25 25
- storting overschot 2022 in Algemene Reserve (TV 0.10) 1.903 0 0 0
- diverse overige mutaties van per saldo -46 -291 -126 148
Mutaties Totaal -656 -738 -189 -662
Saldi Begroting 2022 0 -1.630 -610 -1.644