IX. EMU saldo

EMU saldo

Terug naar navigatie - EMU saldo
Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 * 2022 2023 2024 2025
1. Balansmutaties in financiële vaste activa 469 476 0 0 0
2. Balansmutaties in financiële vlottende activa -7.208 -9.979 0 0 0
3. Balansmutaties in vaste schuld 32.997 -16.900 15.061 0 0
4. Balans mutaties in vlottende passiva -17.501 23.810 -17.764 -5.358 -7.086
5. Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -22.235 -16.413 2.703 5.358 7.086
EMU-saldo referentiewaarde 5.002 4.269 4.364 4.174 4.135
Verschil EMU-saldo en referentiewaarde -27.237 -20.682 -1.661 1.184 2.951
* Volgens realisatie tot en met augustus 2021, aangevuld met raming resterende periode