VI. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

1.    Inleiding

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), titel 2.3., artikel 15, dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er zijn immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten kunnen voortvloeien. Om te spreken van een verbonden partij, dient de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de betreffende partij te hebben.
De paragraaf verbonden partijen dient tenminste te bevatten:

  1. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  2. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  3. de lijst van verbonden partijen.


2.    Bestuurlijk belang
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een bestuurlijke participatie of het hebben van stemrecht. Het uitoefenen van bestuurlijke invloed op het bestuur van een bestuurlijk verbonden organisatie door de gemeente is er op gericht het publieke belang te dienen. In het nastreven van het publieke belang dient de reden gelegen te zijn van het aangaan van een relatie met een derde rechtspersoon.

3.    Financieel belang
Alleen een bestuurlijk belang maakt een partij nog geen zogenaamde verbonden partij, daarvoor is ook een financieel belang vereist. Onder financieel belang worden niet alleen eigendomsrechten, zoals die voortvloeien uit het bezit van aandelen begrepen, maar ook constructies als het verstrekken van leningen, het verlenen van subsidies en het stellen van garanties.

4.    Beleid verbonden partijen
In de “Nota verbonden partijen” is een dwingend kader opgenomen voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, maar ook voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Bovendien geeft deze nota aan op welke wijze de interne controle, verantwoording en het toezicht met betrekking tot de verbonden partijen is geregeld. Het doel hiervan is de gemeenteraad inzicht te geven over de mate waarin de beoogde doelstellingen binnen de verbonden partijen worden gerealiseerd over goede borging van het publieke geld dat in de verbonden partijen omgaat en over adequate beheersing van de eventuele risico’s. Het gaat niet alleen om het bereiken van doelstellingen van de verbonden partijen zelf, maar ook om het bereiken van de doelstellingen die de gemeente met deelname in de verbonden partij heeft beoogd. Zowel financieel als inhoudelijke prestatieafspraken.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Nr Cat Verbonden partij Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen
(bedragen x € 1.000) 2022 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec
Gemeenschappelijke regelingen
1 A Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 4.038 4.492 3.343 43.607 41.675
Veilig Thuis 316 -56 732 1.038 1.599
2 A Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 992 776 699 3.749 3.609
3 A Park Lingezegen 246 5.176 4.409 654 236
4 B Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) 4.299 674 636 1.833 1.755
5 B Samenwerkingsverband Euregio Rijn/Waal 12 2.292 2.356 2.974 2.802
6 B Recreatieschap Overbetuwe 0 0 0 0 0
7 B BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen 2.219 0 0 11.500 10.500
8 B GR Regio Arnhem Nijmegen (Groene Metropoolregio) 335 0 0 0 0
Vennootschappen en coöperaties
9a A Commandiet Westeraam BV 0 218 0 0 0
9b B GEM Westeraam Beheer BV 0 454 0 0 0
9c A GEM Westeraam Elst CV 0 0 0 0 0
10 A Ondernemerscentrum De Schalm BV 0 887 870 1.139 1.100
11 B Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 0 4.887 5.097 144.802 155.262
12 B Vitens NV 0 533 557 1.293 1.340
Stichtingen en Verenigingen
13 B St. Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) 4 0 0 3.619 3.386
Totale bijdrage verbonden partijen 12.461
De omvang van het eigen- en vreemd vermogen is voor de meeste verbonden partijen gebaseerd op de jaarstukken 2020.
Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

VP Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - VP Gemeenschappelijke regelingen

VP Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - VP Vennootschappen en coöperaties