Inleiding en leeswijzer begroting 2022

Overbetuwe is een bloeiende gemeente, waar inwoners tevreden zijn over de inzet van de gemeente. Onze inzet is gericht op verbeteringen in en het bevorderen van de fysieke en sociale leefomgeving. Ook willen we passende zorg leveren aan inwoners die dat nodig hebben en is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema.

Voor u ligt de Programmabegroting 2022-2025. Aan het opstellen van deze begroting is een intensief traject vooraf gegaan. We zijn gestart met een onderzoek naar de realiteit van de budgetten in onze begroting. De eerste resultaten hebben we al in de begroting 2021 verwerkt. Vervolgens hebben we ons, samen met uw raad, gericht op de terugkeer naar een robuust en structureel financieel evenwicht.

In deze verdiepingsslag onderzochten we de realiteit van onze afschrijvingstermijnen en is er een ruim pakket aan heroverwegingsmogelijkheden opgesteld. Na een aantal gesprekken met uw raad was het mogelijk om u in de Kadernota een evenwichtig pakket aan heroverwegingen voor te leggen. Heroverwegingen met impact, maar waar de effecten op het goed wonen, leven en werken in Overbetuwe zo beperkt mogelijk zijn gebleven.

In de zomer besloot het demissionaire kabinet tot een compensatie van de kosten voor de jeugdzorg. Samen met de heroverwegingen geeft deze compensatie voldoende ruimte voor een structureel sluitende begroting 2022 en een meerjarig perspectief met een structureel positief saldo.

We zien deze begroting als een eerste en goede stap in de richting van een robuuste financiële positie. Het realiseren van de verwachte resultaten en het verbeteren van onze vermogenspositie vraagt een duidelijke sturing op de realisatie van de heroverwegingen, de begrotingsdiscipline en het risicobeheer. We willen samen met uw raad scherp aan de wind varen om dit doel te bereiken.

Leeswijzer
Deze begroting bestaat uit de programmabegroting en de financiële begroting.

Het programmadeel is opgebouwd uit programma’s en paragrafen. De opzet hiervoor is gebaseerd op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de gemeentelijke financiële verordening.

We kennen in Overbetuwe 10 programma’s aangevuld met een overzicht “Algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting, Onvoorzien en Mutatie reserves”. In deze programma’s komen de doelstellingen, de acties en de beschikbare middelen bij elkaar.
Op basis van uw budgetrecht machtigt u het college om de begroting binnen deze kaders uit te voeren. Een samenvatting van de beschikbaar te stellen lasten en baten is opgenomen in de “Financiële begroting, onderdeel II “Overzicht baten en lasten 2022”.

In de paragrafen vindt u verdiepende informatie over de thema’s die betrekking hebben op meerdere programma’s. De eerste acht paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven. Als gemeentelijke aanvulling hierop is de paragraaf Heroverwegingen toegevoegd, waarin de voortgang op de realisatie van de heroverwegingen inzichtelijk wordt.

De financiële begroting bevat vooral wettelijk voorgeschreven overzichten. Deze zijn gericht op het inzicht van onder andere de structurele en incidentele lasten en baten en de reservepositie.