XI. Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
TV0.1 Bestuur 2.284 2.322 2.298 2.296
TV0.2 Burgerzaken 1.032 1.051 1.301 1.311
TV0.4 Overhead 16.093 16.251 16.193 16.198
TV0.5 Treasury -800 -710 -621 -533
TV0.61 OZB woningen 303 303 303 303
TV0.62 OZB niet-woningen 42 42 42 42
TV0.64 Belastingen overig. 812 812 812 812
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds 0 0 0 0
TV0.8 Overige baten en lasten 1.145 773 703 601
TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) 20 15 10 10
TV0.10 Mutaties reserves 2.078 175 175 175
TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten 0 1.630 610 1.644
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 23.008 22.664 21.825 22.859
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 3.001 3.070 3.070 3.070
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.139 1.139 1.139 1.139
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 4.139 4.208 4.208 4.208
TV2.1 Verkeer en vervoer 5.109 5.136 5.161 5.187
TV2.2 Parkeren 157 158 159 159
TV2.5 Openbaar vervoer 213 213 213 214
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 5.480 5.508 5.533 5.560
TV3.1 Economische ontwikkeling 248 248 248 248
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 231 141 141 141
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 160 160 160 160
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 640 550 550 550
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 9 9 9 9
TV4.2 Onderwijshuisvesting 3.108 2.910 3.040 2.981
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.158 3.302 3.148 3.222
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 6.275 6.222 6.197 6.212
TV5.1 Sportbeleid en activering 734 734 642 642
TV5.2 Sportaccommodaties 3.863 2.778 2.662 2.665
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 438 411 391 391
TV5.5 Cultureel erfgoed 160 160 160 160
TV5.6 Media 966 966 966 967
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.961 3.826 3.825 3.827
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 10.121 8.875 8.646 8.651
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.608 6.626 6.557 6.549
TV6.2 Wijkteams 1.487 1.332 1.267 1.267
TV6.3 Inkomensregelingen 11.724 11.909 12.004 12.077
TV6.4 Begeleide participatie 3.799 3.578 3.371 3.175
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.284 1.284 1.284 1.284
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.200 2.200 2.200 2.200
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.884 7.568 7.724 7.916
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.574 14.621 13.751 12.688
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 170 170 170 170
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.427 1.421 1.415 1.409
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 52.157 50.709 49.742 48.735
TV7.1 Volksgezondheid 1.553 1.553 1.553 1.553
TV7.2 Riolering 2.297 2.282 2.263 2.240
TV7.3 Afval 5.217 5.218 5.213 5.214
TV7.4 Milieubeheer 1.927 1.838 1.838 1.839
TV7.5 Begraafplaatsen 77 77 77 77
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 11.072 10.969 10.945 10.924
TV8.1 Ruimtelijke ordening 619 554 555 620
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 538 538 538 538
TV8.3 Wonen en bouwen 1.698 1.558 1.558 1.558
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 2.855 2.650 2.651 2.716
Saldo taakvelden 115.745 112.354 110.298 110.416
Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
TV0.1 Bestuur 0 0 0 0
TV0.2 Burgerzaken -497 -497 -871 -871
TV0.4 Overhead -1 -1 -1 -1
TV0.5 Treasury -651 -651 -651 -651
TV0.61 OZB woningen -5.893 -6.247 -6.372 -6.499
TV0.62 OZB niet-woningen -2.755 -2.919 -2.977 -3.036
TV0.64 Belastingen overig. -1.221 -1.231 -1.236 -1.231
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds -73.439 -71.228 -70.492 -70.375
TV0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 -1
TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) 0 0 0 0
TV0.10 Mutaties reserves -4.660 -2.694 -643 -644
TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning -89.119 -85.467 -83.242 -83.307
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 0 0 0 0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid -111 -111 -111 -111
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid -111 -111 -111 -111
TV2.1 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
TV2.2 Parkeren 0 0 0 0
TV2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
TV3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -136 -136 -136 -136
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -158 -158 -158 -158
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie -294 -294 -294 -294
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
TV4.2 Onderwijshuisvesting -9 -9 -9 -9
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -435 -435 -435 -435
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs -444 -444 -444 -444
TV5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0
TV5.2 Sportaccommodaties -1.146 -1.146 -1.146 -1.146
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 0 0 0 0
TV5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0
TV5.6 Media -24 -24 -24 -24
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -177 -177 -197 -197
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie -1.347 -1.347 -1.367 -1.367
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.489 -1.489 -1.542 -1.542
TV6.2 Wijkteams 0 0 0 0
TV6.3 Inkomensregelingen -9.521 -9.781 -9.875 -9.948
TV6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
TV6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -311 -311 -311 -311
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein -11.320 -11.580 -11.729 -11.802
TV7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0
TV7.2 Riolering -3.414 -3.414 -3.414 -3.414
TV7.3 Afval -6.975 -6.975 -6.975 -6.975
TV7.4 Milieubeheer -81 -81 -81 -81
TV7.5 Begraafplaatsen -80 -80 -80 -80
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu -10.549 -10.549 -10.549 -10.549
TV8.1 Ruimtelijke ordening -185 -185 -185 -185
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) -745 -745 -745 -725
TV8.3 Wonen en bouwen -1.606 -1.606 -1.606 -1.606
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. -2.536 -2.536 -2.536 -2.516
Saldo taakvelden -115.745 -112.354 -110.298 -110.416