Uitgaven

3,11%
€ 3.599
x €1.000
3,11% Complete

Inkomsten

76,56%
€ -88.620
x €1.000
76,56% Complete

Saldo

24291753705,19%
€ -85.021
x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves

Uitgaven

3,11%
€ 3.599
x €1.000
3,11% Complete

Inkomsten

76,56%
€ -88.620
x €1.000
76,56% Complete

Saldo

24291753705,19%
€ -85.021
x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
Lasten 2022 2023 2024 2025
Onvoorzien:
- werkelijke raming onvoorzien 55 55 55 55
Overige lasten:
- reeds bestemde structurele financiële ruimte (voorn. P-budget) 117 120 130 130
- eenmalige financiële ruimte (uitgaven organisatieontwikkel.) 167 0 0 0
- stelposten (algemeen)
- taakstelling organisatie 2022-2025 -150 -550 -900 -1.050
- planmatig ramen IKP en areaaluitbreiding 2022-2025 326 398 470 542
- investering in kwaliteit processen 150 150 150 0
- restant budget prijsstijgingen (incl. inflatie subsidies) 256 256 256 256
- reservering vrijval van kapitaallasten voor verv.invest. 0 133 273 316
- budget vervangingsinvesteringen openbare werken 0 85 170 255
- overig 30 30 30 30
- lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen 1.074 1.074 1.074 1.074
- lasten deelnemingen 4 4 4 4
- lasten geldleningen 1 1 1 1
- overige lasten (voornamelijk renteresultaat) -508 -520 -463 -377
Totaal lasten 1.521 1.235 1.249 1.235
Baten 2022 2023 2024 2025
Algemene dekkingsmiddelen:
- dividend deelnemingen -10 -10 -10 -10
- onroerende zaakbelastingen gebruikers -1.120 -1.186 -1.210 -1.235
- onroerende zaakbelastingen eigenaren -7.528 -7.979 -8.138 -8.300
- hondenbelasting -352 -352 -352 -352
- precariobelastingen -35 -35 -35 -35
- toeristenbelastingen -60 -70 -75 -70
- uitkeringen gemeentefonds -68.094 -65.976 -65.341 -65.252
- uitkeringen sociaal deelfonds -5.345 -5.252 -5.151 -5.123
- rentetoevoeging aan algemene dienst:
- rente bestemmingsreserves -173 -173 -173 -173
- rente voorzieningen -446 -446 -446 -446
- rente overlopende passiva -8 -8 -8 -8
Overige baten:
- overige baten (voorn. bijdrage Lingewaard voor belast.samenw.) -787 -787 -788 -788
Totaal baten -83.960 -82.275 -81.728 -81.792
Saldo programma Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien -82.438 -81.040 -80.479 -80.556

Mutaties reserves per programma

Terug naar navigatie - Mutaties reserves per programma
Toevoegingen (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
Toevoeging aan reserves programma 01 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 02 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 03 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 06 85 85 85 85
Toevoeging aan reserves programma 07 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 09 90 90 90 90
Toevoeging aan reserves programma 10 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. 1.903 0 0 0
Totaal toevoegingen 2.078 175 175 175
Onttrekkingen (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
Onttrekkingen aan reserves programma 01 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 02 -300 -291 -265 -265
Onttrekkingen aan reserves programma 03 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 04 -123 -48 -48 -48
Onttrekkingen aan reserves programma 05 -1.310 -93 -93 -93
Onttrekkingen aan reserves programma 06 -2.465 -1.965 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 07 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 08 -178 -178 -178 -178
Onttrekkingen aan reserves programma 09 -118 -119 -59 -60
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. -167 0 0 0
Totaal onttrekkingen -4.660 -2.694 -643 -644