VI. Reserves en Voorzieningen

Stand en verloop per reserve en voorziening

Terug naar navigatie - Stand en verloop per reserve en voorziening
(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2022 Bij Af Saldo 1-1-2023 Bij Af Saldo 1-1-2024 Bij Af Saldo 1-1-2025 Bij Af Saldo 31-12-2025
Algemene Reserve 6.149 1.903 1.314 6.738 1.630 15 8.353 610 15 8.948 1.644 15 10.577
Bestemmingsreserves:
- Kapitaallasten Ambtshuis 853 0 30 823 0 31 792 0 32 761 0 32 728
- Kapitaallasten Hockeycomplex 947 0 168 779 0 68 710 0 68 642 0 68 574
- Kapitaallasten Heteren-Centrum 3.805 0 178 3.626 0 178 3.448 0 178 3.270 0 178 3.091
- Kapitaallasten kunstgras Spero 232 0 124 107 0 24 83 0 24 58 0 24 34
- Kapitaallasten sporthal HPC 1.255 0 48 1.207 0 48 1.159 0 48 1.111 0 48 1.063
- Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen 126 0 62 65 0 62 3 0 0 3 0 0 3
- Kapitaallasten P&R garage Elst 382 0 5 377 0 5 371 0 6 365 0 6 359
- Kapitaallasten huisvesting 747 0 26 721 0 27 695 0 27 667 0 28 640
- Kapitaallasten Bemmelseweg 485 0 0 485 0 9 476 0 9 467 0 9 458
- Kapitaallasten spoorkruisingen Elst Noord 2.710 0 0 2.710 0 50 2.660 0 51 2.609 0 51 2.558
- Bovenwijkse voorzieningen 3.057 pm pm 3.057 pm pm 3.057 pm pm 3.057 pm pm 3.057
- Vervanging materiaal Openbare Werken 2.261 90 240 2.111 90 211 1.989 90 185 1.894 90 183 1.801
- Afslag 38 Elst/Oosterhout 2.536 pm pm 930 pm pm 930 pm pm 930 pm pm 930
- Tekorten Sociaal Domein 4.430 0 2.465 2.536 0 1.965 2.536 0 0 2.536 0 0 2.536
- Brede Scholen 181 85 0 266 85 0 351 85 0 436 85 0 521
- Aankoopregeling RTG 930 pm pm 930 pm pm 930 pm pm 930 pm pm 930
Totaal bestemmingsreserves 24.937 175 3.347 20.730 175 2.679 20.190 175 628 19.737 175 629 19.283
Voorzieningen:
- Wethouderspensioenen 6.598 0 288 6.311 0 288 6.023 0 288 5.735 0 288 5.447
- Nabestaandenpensioen 292 0 17 275 0 17 258 0 17 240 0 17 223
- Planschades 8 0 pm 8 0 pm 8 0 pm 8 0 pm 8
- Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties 2.782 437 298 2.921 437 520 2.839 437 136 3.140 437 494 3.082
- Groot-onderhoud brede scholen 745 103 92 756 103 409 450 103 87 466 103 245 324
- Riolering 9.841 0 1.472 8.369 0 1.274 7.095 0 1.355 5.741 0 1.428 4.312
Totaal voorzieningen 20.267 540 2.167 18.640 540 2.508 16.672 540 1.883 15.329 540 2.473 13.397

Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2021

Terug naar navigatie - Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2021
Werkelijk saldo 31-12-2020 voor resultaatbestemming 8.104
Storting in AR vrij besteedbaar deel via bestemming rekeningresultaat 2020 175
Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2020 908
Werkelijk saldo 1-1-2021 na resultaatbestemming 9.187
Verwacht begrotingstekort 2021 (o.b.v. 2e Berap 2021) -1.005
Onttrekkingen:
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2021 -622
- adm. en begrotingswijzigingen 2021 t/m raad juni 2021 0
- restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2020) -1.563
- onttrekking geoormerkte stortinng in AR -908
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2021 (betreft parkeeroplossing TV Heteren) 7
- afroming restant precario naar AR (rest ingezet als dekkingsmiddel saldo 2021) 1.053
Verwacht saldo 1-1-2022 6.149
Verwacht begrotingsoverschot 2022 1.903
Onttrekkingen:
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2022 -324
- voor inhaalafschrijvingen kunstgrasvelden -990
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2022 0
Verwacht saldo 1-1-2023 6.738
Verwacht begrotingsoverschot 2023 1.630
Onttrekkingen:
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2023 -15
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2023 0
Verwacht saldo 1-1-2024 8.353
Verwacht begrotingsoverschot 2024 610
Onttrekkingen:
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2024 -15
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2024 0
Verwacht saldo 1-1-2025 8.948
Verwacht begrotingsoverschot 2022 1.644
Onttrekkingen:
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 -15
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2025 0
Verwacht saldo 31-12-2025 10.577

Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2022 Bij Af Saldo 1-1-2023 Bij Af Saldo 1-1-2024 Bij Af Saldo 1-1-2025 Bij Af Saldo 31-12-2025
BR kap.last. Ambtshuis 853 0 30 823 0 31 792 0 32 761 0 32 728
BR kap.last. Hockeycomplex 947 0 168 779 0 68 710 0 68 642 0 68 574
BR kap.last. Heteren-Centrum 3.805 0 178 3.626 0 178 3.448 0 178 3.270 0 178 3.091
BR kap.last. kunstgras Spero 232 0 124 107 0 24 83 0 24 58 0 24 34
BR kap.last. sporthal HPC 1.255 0 48 1.207 0 48 1.159 0 48 1.111 0 48 1.063
BR kap.last. tijd. huisv.maatr. 126 0 62 65 0 62 3 0 0 3 0 0 3
BR kap.last. P&R garage Elst 382 0 5 377 0 5 371 0 6 365 0 6 359
BR kap.last. huisvesting 747 0 26 721 0 27 695 0 27 667 0 28 640
BR kap.last. Bemmelseweg 485 0 0 485 0 9 476 0 9 467 0 9 458
BR kap.last. Spoorkruisingen 2.710 0 0 2.710 0 50 2.660 0 51 2.609 0 51 2.558
BR verv. materieel Openb. W. 2.261 90 240 2.111 90 211 1.989 90 185 1.894 90 183 1.801
BR Brede Scholen 181 85 0 266 85 0 351 85 0 436 85 0 521
Totale reserves 13.984 175 882 13.277 175 714 12.737 175 628 12.284 175 629 11.830