II. Overzicht baten en lasten 2022

Overzicht baten en lasten 2022

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2022
(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) Lasten Baten Subtotaal Mut. reserves Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 4.139 -111 4.028 0 4.028
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.480 -26 5.454 -300 5.154
3. Economische zaken 640 -294 346 0 346
4. Onderwijs 6.275 -444 5.831 -123 5.708
5. Cultuur, sport en recreatie 10.121 -1.347 8.774 -1.310 7.464
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 52.157 -11.320 40.837 -2.380 38.457
7. Volksgezondheid en milieu 11.072 -10.549 522 0 522
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.855 -2.536 318 -178 140
9. Financiën en bedrijfsvoering 16.093 -1 16.092 -28 16.064
10. Algemeen bestuur 3.316 -497 2.818 0 2.818
Subtotaal 112.146 -27.125 85.021 -4.319 80.702
Algemene Dekkingsmiddelen 1.446 -83.960 -82.513 1.736 -80.777
Overhead * - - - - -
VPB 20 0 20 0 20
Onvoorzien 55 0 55 0 55
Saldo 113.668 -111.085 2.583 -2.583 0
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.