Uitgaven

8,74%
€ 10.121
x €1.000
8,74% Complete

Inkomsten

1,16%
€ -1.347
x €1.000
1,16% Complete

Saldo

2506917138,82%
€ 8.774
x €1.000

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Uitgaven

8,74%
€ 10.121
x €1.000
8,74% Complete

Inkomsten

1,16%
€ -1.347
x €1.000
1,16% Complete

Saldo

2506917138,82%
€ 8.774
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente streeft naar een variatie en diversiteit in culturele uitingen. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Met voorzieningen passend bij de profielen van de verschillende kernen willen we beter aansluiten bij de wensen van de bewoners en de eigen positie tussen Arnhem en Nijmegen versterken. De leefbaarheid van dorpen moet dus behouden blijven, met aandacht voor de diverse karakters. Overbetuwe heeft al veel te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed. Dat willen we graag behouden en verder ontwikkelen.

Uit de sportnota 2021 – 2025 blijkt dat de gemeente een sportieve gemeente is. Voor de inwoner is er van alles te doen. Van binnen- tot buitensporten en van individuele tot teamsporten. Een belangrijke bouwsteen is de keuze voor de versterking van de sportieve infrastructuur. Daarnaast willen we de positieve maatschappelijke effecten van sport, zoals gezondheid en participatie, beter benutten. Het taakveld recreatie en toerisme heeft als doelstelling om samen met de gemeente Lingewaard recreatie en toerisme te versterken en daardoor de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door verblijfsmogelijkheden uit te breiden, dagrecreatie te bevorderen en bereikbaarheid te optimaliseren. Daarbij zijn marketing en communicatie sleutelwoorden.

Cultuur, sport en recreatie staan overigens niet los van andere beleidsterreinen. Het zijn namelijk beleidsterreinen die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen, zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Sportnota Een leven lang gezond, vitaal en actief 2021 – 2025
Beleidsnotitie plan van aanpak 2021 – 2023 JOGG
Startnota archeologische monumentenzorg Overbetuwe 2009
Cultuurvisie gemeente Overbetuwe 2022-2025 - Op Waarde Geschat
Erfgoedplan Overbetuwe 2004
Actualisatie Flora en Fauna-onderzoek Elst Centraal 2009
Natuurwaardenonderzoek 2003
Uitvoeringsbeleid evenementen 2016
Landschapsvisie 2010
Monumentenlijst 2014
Nota kampeerbeleid 2008
Nota recreatie en toerisme 2017
Nota Toeristische bewegwijzering 2013
Visie op bibliotheekfuncties Overbetuwe 2016

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Cultuur, sport en recreatie

Terug naar navigatie - Cultuur, sport en recreatie

Sport
Sport heeft een prominente plek binnen ons beleid gekregen en wordt ook als middel ingezet om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen, overgewicht onder jeugd en jongeren tegen te gaan, zelfredzaamheid onder senioren te verbeteren en participatie onder inwoners te bevorderen. Begin 2020 is met meer dan 80 (sport)verenigingen, onderwijs-, gezondheid- en welzijnsinstellingen een lokaal sportakkoord gesloten. De gemeente heeft de acties waarbij zij betrokken is verwerkt in de nota van uitgangspunten voor het sportbeleid. Deze uitgangspunten zijn vervolgens uitgewerkt in de meest recente sportnota ‘Een leven lang gezond, vitaal en actief!’ (2021-2025). Deze nieuwe nota formuleert onze ambities voor het versterken van sportverenigingen, het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl en het inzetten van sport als middel binnen het sociaal domein.

Kunst
De kern Heteren zal met een kunst-entree-route de identiteit van het dorp langs de A50 verbeelden en zo de bezoeker/automobilist verleiden de afslag richting Heteren, het dorpscentrum en de Rijn te nemen. Burgerparticipatie heeft geresulteerd in de keuze voor het ontwerp van de Groei & Bloei Kunstroute. Inwoners en basisschoolleerlingen worden betrokken bij de realisatie in 2021/2022.

Cultuur
Door het aanbieden van een Cultuurmenu voor het primair en voortgezet onderwijs legt onze cultuurcoach de verbindingen tussen het onderwijs en het lokale culturele aanbod. We willen ondersteuning bieden bij de bevordering van cultuureducatie en muziekonderwijs bij alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Die ondersteuning gaat gefaseerd. We lopen daarin mee met de ontwikkelingen van Cultuur Met Kwaliteit.
In het ‘Convenant Cultuureducatie 2021-2024’ met als deelconvenant het ‘Muziekakkoord Meer Muziek in de Klas Lokaal Overbetuwe’ zijn afspraken vastgelegd met als doel de kwaliteit van cultuur- en muziekeducatie in het primair onderwijs duurzaam te versterken.

Erfgoed
In aanloop naar het Unesco Werelderfgoed predicaat voor de Romeinse tempel onder de Grote Kerk, laten we inwoners, ondernemers en bezoekers van Overbetuwe kennis maken met ons rijke Romeinse verleden. Ook ondersteunen en faciliteren we andere, lokale en regionale initiatieven om aandacht te geven aan andere rijke periodes uit de geschiedenis van Overbetuwe.

We werken aan unieke projecten die Overbetuwe mooi op de kaart zetten. Dit heeft positieve gevolgen voor de onderscheidende identiteit van Overbetuwe en de zichtbaarheid van onze gemeente voor toeristen. Daarmee hebben onze projecten een aanzuigende werking voor de plaatselijke middenstand.

Het erfgoedplan is in 2014 geëvalueerd en actueel bevonden. Daarnaast zijn onderdelen zoals Erfgoedbeleving en de opgaves rondom de Romeinse Limes opgenomen in de Cultuurnota. In de Nieuwe Cultuurnota vanaf 2021 zal de actualisering van het Erfgoedplan worden opgenomen. Binnen dit Erfgoedbeleid worden de nieuwe Omgevingswet en Erfgoedwet meegenomen.

Daarnaast kunnen Kunst, Cultuur en Erfgoed dienen als middel om inwoners in kwetsbare situaties te bereiken, als participatiemiddel en als mogelijkheid om belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen. De komende jaren zoeken we bewust deze verbindingen op.

Recreatie en toerisme
In 2021 – 2022 worden samen met Lingewaard de laatste actiepunten uit de huidige beleidsnota Recreatie en Toerisme 2017-2022 gerealiseerd. In 2021 zijn de eerste stappen gezet voor de realisatie en vaststelling van de nieuwe gezamenlijke beleidsnota Recreatie en Toerisme 2023-2028 plaats. Centraal daarin staat de promotie van De Betuwe, een dijk van een landschap.
Verder zetten we in op de realisatie van de acties binnen speerpunt ‘Duurzaam Toerisme’ van de Groene Metropoolregio. Ook staat het afronden van Gelderland Herdenkt gepland. Hierin zijn tal van projecten opgenomen, ook in Overbetuwe, die als onderdeel van de pijlers herdenken, beseffen (educatie) en beleven (ervaren) een (blijvende) herinnering achter moeten laten.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
5.1 Sportbeleid en activering.
Lasten 734 734 642 642
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering. 734 734 642 642
5.2 Sportaccommodaties.
Lasten 3.863 2.778 2.662 2.665
Baten -1.146 -1.146 -1.146 -1.146
Totaal 5.2 Sportaccommodaties. 2.717 1.632 1.516 1.519
5.3 Cultuurpresent.-productie en partic
Lasten 438 411 391 391
Totaal 5.3 Cultuurpresent.-productie en partic 438 411 391 391
5.5 Cultureel erfgoed.
Lasten 160 160 160 160
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed. 160 160 160 160
5.6 Media.
Lasten 966 966 966 967
Baten -24 -24 -24 -24
Totaal 5.6 Media. 942 942 942 943
5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie
Lasten 3.961 3.826 3.825 3.827
Baten -177 -177 -197 -197
Totaal 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie 3.784 3.649 3.628 3.630

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Park Lingezegen
- Recreatieschap Overbetuwe

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2018 2019 2020 2021 NL (meest actuele) Bron
% Niet-sporters - - - - 48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM