Uitgaven

13,9%
€ 16.093
x €1.000
13,9% Complete

Inkomsten

0%
€ -1
x €1.000
0% Complete

Saldo

4597705659,7%
€ 16.092
x €1.000

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Uitgaven

13,9%
€ 16.093
x €1.000
13,9% Complete

Inkomsten

0%
€ -1
x €1.000
0% Complete

Saldo

4597705659,7%
€ 16.092
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Gemeente Overbetuwe voert een solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede lange termijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden.
Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast zijn er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft, waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden. In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u nadere informatie over een aantal bedrijfsvoering aspecten.

Overhead
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het van belang dat gemeenten inzicht geven in de kosten van overhead. Door het  specificeren van de overhead ontstaat er inzicht in deze kosten, waardoor er beter gestuurd kan worden op de bedrijfsvoering.

Welke kosten behoren er tot de overhead?
Op grond van het BBV bestaat de overhead uit ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces’. De overhead bestaat derhalve uit de loon- en overige kosten van de zogenoemde PIOFACH-functies, de daarmee samenhangende ICT-systemen, de huisvestingskosten voor gemeentelijke werknemers en de eventuele uitbesteding van bedrijfsvoering die niet direct zijn toe te wijzen aan het primaire proces. Hieronder vallen ook de sturende taken die vervult worden door hiërarchisch leidinggevenden.

De overhead voor 2022 is begroot op 16,1 miljoen euro (afgerond) en is als volgt opgebouwd:


Doorberekening overhead aan kostendekkende taakvelden
Op de taakvelden waar we als gemeente kosten toerekenen aan derden, maakt de overhead deel uit van het tarief. De wijze waarop we de overhead aan deze tarieven toerekenen ligt vast in de “Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017”. In 2022 wordt er € 1,7 miljoen, oftewel 10%,  doorberekend aan de taakvelden afval, riolering, lijkbezorging en grondexploitaties.

Bezuinigingen
Conform de Kadernota is in 2022 een taakstelling van € 3 ton opgenomen op het programma algemene dekkingsmiddelen. De invulling van de taakstelling is inmiddels bekend en vastgesteld, echter op dat moment waren we te ver in het begrotingsproces om deze invulling al te kunnen verwerken op de definitieve taakvelden. De definitieve invulling van de taakstelling leidt tot een verlaging van de overheadkosten met € 270.000. Deze verlaging zal in de 1e bestuursrapportage 2022 op dit programma verwerkt worden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiën en bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Financiën en bedrijfsvoering

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. In de in 2021 vastgestelde ontwikkelagenda voor de organisatie zijn een aantal relevante doelstellingen verwoord die bijdragen aan een professionele bedrijfsvoering en optimale procesinrichting. In de bedrijfsvoeringparagraaf en specifiek in speerpunt 45 (professionele bedrijfsvoering/ optimale procesinrichting) wordt hier nader op ingegaan.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
0.4 Overhead.
Lasten 16.093 16.251 16.193 16.198
Baten -1 -1 -1 -1
Totaal 0.4 Overhead. 16.092 16.250 16.192 16.197