VIII. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 961 908 908 882 855 828
Materiële vaste activa 131.373 167.157 177.860 171.880 165.997 160.125
Financiële vaste activa 8.682 9.756 10.232 10.232 10.232 10.232
Totaal vaste activa 141.016 177.821 189.000 182.994 177.084 171.185
Vlottende activa
Voorraden 7.898 11.647 10.407 10.407 10.407 10.407
Uitzettingen korter dan één jaar 3.773 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Overlopende activa 7.775 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Liquide middelen 40 4.943 500 500 500 500
Totaal vlottende activa 19.486 19.590 13.907 13.907 13.907 13.907
Totaal activa 160.502 197.411 202.907 196.901 190.991 185.092
PASSIVA
Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermogen 39.669 32.720 28.503 25.984 27.146 27.287
Verwacht resultaat 1.630 610 1.644
Voorzieningen 23.316 27.019 29.759 27.345 26.651 26.663
Langlopende schulden 67.322 121.059 104.158 119.219 119.219 119.219
Totaal vaste financieringsmiddelen 130.307 180.798 162.420 174.178 173.626 174.813
Vlottende passiva
Kortlopende schulden 16.336 5.613 17.001 14.631 10.923 10.000
Overlopende passiva 13.860 11.000 23.486 8.092 6.442 279
Totaal vlottende passiva 30.196 16.613 40.487 22.723 17.365 10.279
Totaal passiva 160.503 197.411 202.907 196.901 190.991 185.092