Uitgaven

4,73%
€ 5.480
x €1.000
4,73% Complete

Inkomsten

0,02%
€ -26
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

1558286643,05%
€ 5.454
x €1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

4,73%
€ 5.480
x €1.000
4,73% Complete

Inkomsten

0,02%
€ -26
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

1558286643,05%
€ 5.454
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en  een belangrijke openbaar vervoer as. Dit netwerk is kwetsbaar. Zeker met de toename van woningen in de regio en de bijbehorende groei van mobiliteit zal de bereikbaarheid verder onder druk komen te staan. We zetten in op duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar vervoer voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Ambitiedocument Overbetuwe 2030 sociale, slimme en schone mobiliteit
Fietsnota Overbetuwe fiets verder; Naar een optimalisatie fietsnetwerk tussen de kernen
Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
Routekaart Duurzaam Overbetuwe
Strategische agenda middengebied Overbetuwe en Lingewaard
Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (opgave Verbonden regio)
Visie voor een bereikbaar Gelderland

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Verkeer, vervoer en waterstaat

We gaan voor sociale, slimme en schone mobiliteit. Dit zijn de opgaven waar we ons in 2022 voor inzetten.

Kernen en voorzieningen bereikbaar houden
Hoe houden we kernen leefbaar en voorzieningen via maatwerk goed bereikbaar? De bereikbaarheid van voorzieningen met de auto, fiets of een vorm van OV is van groot belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. In 2022 kijken we waar verbindingen moeten versterken.

Transitie naar duurzame mobiliteit
Verduurzaming wordt een steeds belangrijker onderwerp. Ook onze mobiliteit moet duurzamer. Hier ligt ook voor onze gemeente een flinke opgave. In 2022 zetten we ons daarom in voor de verduurzaming van onze mobiliteit.

Regionale bereikbaarheid op orde
Overbetuwe is gunstig gelegen tussen de A15, de A325 en de A50. Ook zijn we met de trein goed bereikbaar. Tegelijkertijd is onze bereikbaarheid kwetsbaar bij flinke files of ongevallen op de snelwegen. Bereikbaarheid is essentieel voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Daarom blijven we ons in 2022 inzetten voor regionale bereikbaarheid.

We gaan door met de uitvoering van de fietsagenda en gaan aan de slag met de actieagenda. Deze actieagenda bestaat uit acties die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde opgaven. In regionaal verband werken we aan regionale activiteiten vanuit de opgave Verbonden regio.

Speerpunt(en)/Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
2.1 Verkeer en vervoer.
Lasten 5.109 5.136 5.161 5.187
Baten -26 -26 -26 -26
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer. 5.084 5.111 5.136 5.162
2.2 Parkeren.
Lasten 157 158 159 159
Baten 0 0 0 0
Totaal 2.2 Parkeren. 157 158 159 159
2.5 Openbaar vervoer.
Lasten 213 213 213 214
Totaal 2.5 Openbaar vervoer. 213 213 213 214