VIII. Heroverwegingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met ingang van de programmabegroting 2021 is deze paragraaf onderdeel van de planning en control documenten. Voor een gezonde financiële positie was het nodig om beleid te heroverwegen en de budgetten te bezien op hun realiteit.

Maatregelen uit de begroting 2021 (spoor 1)
Deze maatregelen hebben in de programmabegroting 2021 geleid tot een aantal keuzes die gericht waren op een sluitende jaarschijf 2021. In de 2e bestuursrapportage 2021 wordt beschreven dat de status van de taakstelling voor het sociaal domein is achterhaald, door de actualisatie van het beleidsplan sociaal domein in de Q2 monitor 2021. De overige maatregelen uit spoor 1  zijn in 2021 gerealiseerd.

Maatregelen Kadernota 2022 (spoor 2)
In de Kadernota 2022 zijn 35 maatregelen aan de raad voorgelegd en vervolgens  verwerkt in het meerjarenperspectief 2022-2025. Om de voortgang van deze maatregelen goed te kunnen volgen, zijn ze als volgt gegroepeerd:

      a. Bezuiniging
Dit zijn de maatregelen met een uitvoerend of financieel technisch karakter, die door de medewerker kunnen worden gerealiseerd. Deze maatregelen zijn in opgenomen in de begroting en daarmee afgerond.
      b. Taakstelling
Een taakstelling is een opdracht van de raad aan het college om binnen de meegegeven randvoorwaarden een bepaalde bezuiniging te realiseren. De realisatie ervan kost tijd en de voortgang ervan wordt via met de raad gedeeld via de P&C cyclus.
      c. Heroverweging
Een heroverweging vraagt om (een wijziging van) beleid en dus nog een specifiek bestuurlijk besluit. De monitoring van deze maatregelen verloopt eveneens via de P&C cyclus.

Aangezien de maatregelen uit de rubriek bezuinigingen inmiddels verwerkt zijn in de begroting 2022, ziet de actuele status van de maatregelen uit de Kadernota 2022 er als volgt uit:

Maatregelen begroting 2022

Terug naar navigatie - Maatregelen begroting 2022

De korte termijn plannen zijn concreet en daarmee daadwerkelijk te realiseren in 2021. Via de tussentijdse bestuursrapportages houden wij uw raad op de hoogte over de realisatie of voortgang.

Bezuinigingen, taakstellingen en heroverwegingen
Rubriek Omschrijving Wie Wat
A Bezuiniging Uitvoerende of technische maatregelen Budgethouder Uitvoering of < € 25.000
B Taakstelling Taakstellende maatregelen College Realisatie vraagt tijd
C Heroverweging Beleidsmatige maatregelen Raad of College Beleidswijziging noodzakelijk
gerealiseerd
niet uitvoerbaar
Maatregelen begroting 2022 Geraamd
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025
R Nr Bezuinigingen, taakstellingen en heroverwegingen 2022
A. Bezuinigingen
A BGR22-1.2 Overtollige verkeersborden 15 15 15 15
A BGR22-1.3 Alternatieve invulling coordinator volwasseneducatie 7 7
A BGR22-1.4 Integraliteit middelen lokaal onderwijsbeleid 4 4 4 4
A BGR22-1.5 Onderwijs en arbeidsmarkt 5 5 5
A BGR22-1.7 Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties 14 14 14 14
A BGR22-1.8 Kortere looptijd voorz. groot onderhoud accommodaties 50 50 50 50
A BGR22-1.9 Verhoging prijs zwembadkaartje 60 60 60 60
A BGR22-1.10 Communicatieplatform Overbetuwe Beweegt 5 5
A BGR22-1.12 Vrijval bijdrage Airborn Herdenking 7 7 7 7
A BGR22-1.13 Klanttevredenheid onderzoek 10 10 10 10
A BGR22-1.17 Hart van Driel 65 130 130 65
A BGR22-1.18 Hart van Oosterhout, deelproject nieuwbouw Sam Sam 136
A BGR22-1.19 Multifunctionaal sportcentrum 780 780 780
A BGR22-1.21 Juridische procedures, inhuur huisadvocaat 10 10 10 10
A BGR22- 2.4 Reduceren budget Kunst 20 20
A BGR22- 2.5 Kermissen 10 10 10 10
A BGR22- 2.6 Tarieven voor afvoer afval bij evenementen 15 15 15 15
A BGR22- 2.8 Duurzaamheidsbudget 90 90 90 90
Sub totaal bezuinigingen 350 1.336 1.232 1.167
B. Taakstellingen
B BGR22-1.1 Integraliteit middelen jongerenparticipatie 24 24
B BGR22-1.6 Vervreemden vastgoed 100 100 100 100
B BGR22-1.11 Overbetuwe Doet 32 32
B BGR22-1.14 Rationaliseren welzijnssubsidies 100 100 100
B BGR22-1.16 Slimmer beheer en aanbesteden beheer openb ruimte 100 100 100
B BGR22-1.20 Verkoop overtollige gronden/reststroken 30 30 30 10
B BGR22- 2.1 Leerlingenvervoer 60 120 180 180
B BGR22- 2.2 Alternatieve bekostiging PO Jeugd 115 115
B BGR22- 2.3 Overbetuwe Beweegt 55 55
B BGR22- 2.7 Bijdrage ODRA 90 90 90
Sub totaal taakstellingen 190 540 826 806
C. Heroverwegingen
C BGR22-1.15 Bijzondere bijstand anders organiseren 75 75 75
C BGR22- 3.1 Hondenbelasting 66 66 66 66
C BGR22- 3.2 Invoering toeristen- en forensenbelasting 60 70 75 70
C BGR22- 3.3 Kostendekking begraafplaatsen 25 25 25 25
C BGR22- 3.4 Kostendekking omgevingsvergunningen 300 300 300 300
C BGR22- 3.5 Kostendekking leges bestemmingsplannen 20 20 20 20
C BGR22- 3.6 Kostendekking leges evenementen Park Lingezegen 20 20
Sub totaal heroverwegingen 471 556 581 576
Totaal maatregelen begroting 2022 1.011 2.432 2.639 2.549

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het meer kostendekkend maken van de tarieven voor begraafplaatsen komt neer op een verhoging van 45%. In de Kadernota 2022 is ten onrechte gesproken over een verdubbeling van het tarief. Met een stijging van 45% is het tarief vergelijkbaar met het gemiddeld tarief dat gehanteerd wordt in de regio.


Toelichting op de niet uitvoerbare maatregelen

Alternatieve invulling coördinatie volwasseneducatie
De invulling van een alternatieve invulling aan de coördinator volwasseneneducatie zorgt voor dusdanige frictiekosten dat de investering om de besparing te realiseren te hoog is. Deze frictiekosten waren niet eerder in beeld.

Klanttevredenheidsonderzoek
We zijn overgestapt naar een andere aanbieder. Aanvankelijk leek deze aanbieder goedkoper te zijn. Omdat we echter kiezen voor twee jaarlijkse momenten om een onderzoek te laten doen, zijn we toch niet goedkoper uit. Bovendien bleken er nog kosten bij te komen die niet in de offerte stonden (verzendkosten).