Uitgaven

45,06%

€ 52.157

x € 1.000
45,06% Complete

Inkomsten

9,78%

€ -11.320

x € 1.000
9,78% Complete

Saldo

11667684687,67%

€ 40.837

x € 1.000

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitgaven

45,06%

€ 52.157

x € 1.000
45,06% Complete

Inkomsten

9,78%

€ -11.320

x € 1.000
9,78% Complete

Saldo

11667684687,67%

€ 40.837

x € 1.000

Toelichting

We streven naar een samenleving waar inwoners elkaar ondersteunen, hun eigen kracht en dat van hun netwerk optimaal benutten en naar vermogen kunnen meedoen. Dit betekent dat inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen rekenen op hulp vanuit de gemeente. Maar het betekent ook dat we inwoners helpen om hun eigen mogelijkheden te versterken. En dat we investeren in laagdrempelige (algemene) basisvoorzieningen. Op het gebied van werk en inkomen staat het meedoen naar vermogen centraal. Uitgangspunt is dat inwoners die kunnen werken, het beste af zijn als ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als zij daarbij ondersteuning nodig hebben, geeft de gemeente die. Inwoners die (nog) niet kunnen werken, participeren op een andere, passende manier. Als werken (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, mogen inwoners rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente.

We hebben onze taken op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet in 2015 ingevoerd. Het beleidsplan sociaal domein 2020-2025 is gericht op het realiseren van een stevige veranderslag; de werkelijke transformatie. Zodat zij die ondersteuning nodig hebben, dit ook in de toekomst kunnen blijven ontvangen.

Voorzieningen op maat voor levendige dorpen en wijken
We leven in een landelijke woonomgeving met het comfort van de dorpsgemeenschap waar je weet dat je er toe doet en het verschil kunt maken. De gemeente wil een partner zijn die krachtige kernen faciliteert door bewoners, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven onderling te verbinden. De behoefte en het zelf organiserend vermogen van inwoners in en buiten de dorpen en wijken is hierbij leidend. We werken daarom gebiedsgericht. We zijn flexibel en toekomstbestendig (om in te kunnen spelen op o.a. demografische ontwikkelingen). We investeren minder in gebouwen en meer in activiteiten. Juiste verwachtingen tussen gemeente en inwoners/maatschappelijke partijen zijn essentieel om gebiedsgericht samen te werken. Vooraf moet helder zijn wat de mate van invloed en inspraak van deelnemers is. De in 2020 vastgestelde visie op de interactie met de samenleving geeft daarbij richting aan ons handelen.

Beleidsnota's

Beleidsplan Sociaal Domein 2020 - 2025
Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022

Uitvoeringsplan Van cliënt naar kandidaat 2019
Integraal armoedebeleid 2019 – 2022
Visie op Vastgoed  2018

Wat willen we bereiken?

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Een sterke sociale basis , kwaliteit van leven van onze inwoners, voldoende mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en een leefbare en inclusieve samenleving . Dát is onze ambitie.
We hebben deze ambitie uitgewerkt in zes doelen, zie speerpunt 3.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Mutaties t.o.v. kadernota
De budgetten sociaal domein kunnen we verdelen in de categorieën basisvoorzieningen, Jeugd, WMO, Participatie en overige budgetten SD (ombuigingen).

(bedragen x € 1.000) Kadernota 2022 Begroting 2022 Kadernota versus begroting 2022
Basisvoorzieningen 3.524 4.404 -880
Jeugdwet 18.942 19.131* -189
Wmo 7.828 7.844 -16
Participatiewet 5.168 5.788 -620
Totaal 35.462 37.167 -1.705
 
Niet haalbare ombuigingen 2022     -10
 
Inzet voor realisatie maatregelen     -777
 
Mutaties ten opzichte van Kadernota 2022     -2.492

*Op taakveld 6.72 is het effect van het woonplaatsbeginsel verwerkt. Als resultaat van de meicirculaire is de afname van het rijksbudget budgettair-neutraal verwerkt in de begroting. Om een zuiver vergelijk te maken met de kadernota is deze mutatie niet opgenomen in bovenstaande cijfers.

Basisvoorzieningen
Het jaar 2020 bleek ook voor de basisvoorzieningen een atypisch jaar. Een aantal budgetten is niet uitgegeven, dit is geen maatstaaf voor de toekomst. Ten opzichte van de kadernota (realisatie 2020) verhogen we het budget voor basisvoorzieningen in totaal met € 880.000.

Jeugd
Ten opzichte van de kadernota neemt de begroting 2022 voor Jeugd met € 189.000 toe. Bij het opstellen van de kadernota waren de effecten van de maatregelen nog niet volledig uitgewerkt. In voorliggende begroting zijn de effecten van de maatregelen, actuele aantallen en de inflatie 2021 en 2022 verwerkt.

Wmo
Ten opzichte van de kadernota neemt de begroting 2022 voor Wmo met € 16.000 af.

De afname ontstaat vooral door de effecten van de maatregelen, een toename Huishoudelijke ondersteuning (aanzuigende werking abonnementstarief) en inflatie 2021 en 2022.

Participatiewet
Ten opzichte van de kadernota neemt de begroting 2022 voor participatie met € 620.000 toe. De bijstelling ten opzichte van de kadernota (realisatie 2020) wordt veroorzaakt door een geactualiseerde doorrekening van de budgetten bijstandsverlening. 

Niet haalbare ombuigingen 2022
Voor jaren 2022 tot en met 2025 zijn er enkele ombuigingen in de kadernota gepresenteerd. De budgetten waar de ombuigingen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van het ‘Financieel kader sociaal domein’ alleen behoren wel tot de taakvelden van het SD. Van de ombuigingen 2022 bleek ‘ombuiging 13 klanttevredenheidsonderzoek’ (€ 10.000) niet haalbaar. Zie paragraaf VIII. Heroverwegingen.

Investering en effect maatregelen 2022
Om de effecten van de maatregelen te kunnen realiseren zijn er investeringen nodig. Dit betreft veelal personele inzet zoals bijvoorbeeld de inzet van praktijkondersteuner(s) en inzet om de informatievoorziening te verbeteren. De kosten van deze inzet zijn in de ramingen 2022-2025 meegenomen.

Voor 2022 betekent het dat er een aanvullende investering nodig is van € 777.000, waarvan € 375.000 voor personele inzet. In onderstaand schema wordt een totaalbeeld van de maatregelen 2022 weergegeven.

Totaalbeeld maatregelen (Bedragen x €1.000)
Investering t.b.v. maatregelen 777
Besparing basismaatregelen -25
Besparing maatregelen Jeugd -1.242
Besparing WMO -200
   
Saldo 2022 -690
   
Opgenomen in Kadernota 2022 750
   
Saldo t.o.v. kadernota 60


In bovenstaand schema is te zien dat we uitwerking van de maatregelen per saldo € 60.000 minder aan besparingen 2022 zal gaan opleveren dan bij de kadernota was begroot. De effecten van de maatregelen nemen vanaf 2023 toe.

Meerjarige investeringen en effecten maatregelen
De effecten van de maatregelen worden vanaf 2023 duidelijker zichtbaar in de begroting. In onderstaande tabel staan de meerjarige investeringen en effecten van de maatregelen.

Jaar

Investering (bedragen x € 1.000) Besparing Effect
2023 465 2.600 2.135
2024 350 3.475 3.125
2025 350 4.543 4.193

Daar waar er in de kadernota 2022 rekening werd gehouden met structureel effect met ingang 2023 van € 1.250.000 zien we in 2023 een effect van € 2.100.000. Dit effect neemt in de jaren toe. Over de voortgang van de effecten van de maatregelen wordt in de kwartaalmonitor SD gerapporteerd. 

Niet haalbare ombuigingen 2023-2025
Evenals voor 2022 zijn voor de jaren 2023 tot en met 2025 enkele ombuigingen niet haalbaar. Dit betreft ‘ombuiging 3 volwasseneducatie,’ ‘ombuiging 13 klanttevredenheidsonderzoek’ en ‘ombuiging 14 rationaliseren welzijnsvoorzieningen’. Zie paragraaf VIII.heroverwegingen.

 

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
Lasten 6.608 6.626 6.557 6.549
Baten -1.489 -1.489 -1.542 -1.542
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 5.120 5.137 5.015 5.006
6.2 Wijkteams.
Lasten 1.487 1.332 1.267 1.267
Totaal 6.2 Wijkteams. 1.487 1.332 1.267 1.267
6.3 Inkomensregelingen.
Lasten 11.724 11.909 12.004 12.077
Baten -9.521 -9.781 -9.875 -9.948
Totaal 6.3 Inkomensregelingen. 2.203 2.128 2.128 2.128
6.4 Begeleide participatie.
Lasten 3.799 3.578 3.371 3.175
Totaal 6.4 Begeleide participatie. 3.799 3.578 3.371 3.175
6.5 Arbeidsparticipatie.
Lasten 1.284 1.284 1.284 1.284
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie. 1.284 1.284 1.284 1.284
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).
Lasten 2.200 2.200 2.200 2.200
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). 2.200 2.200 2.200 2.200
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
Lasten 7.884 7.568 7.724 7.916
Baten -311 -311 -311 -311
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. 7.573 7.257 7.413 7.605
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
Lasten 15.574 14.621 13.751 12.688
Baten 0 0 0 0
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. 15.574 14.621 13.751 12.688
6.81 Geëscaleerde zorg 18+.
Lasten 170 170 170 170
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. 170 170 170 170
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.
Lasten 1.427 1.421 1.415 1.409
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. 1.427 1.421 1.415 1.409

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- MGR Sociaal Domein regio centraal Gelderland
- Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Beleidsindicatoren

Indicator 2018 2019 2020 2021 NL (meest actuele) Bron
% Jongeren met delict voor de rechter 1,0 1,0 - - 1,0 CBS - Jeugd
% Kinderen in uitkeringsgezin 3,0 3,0 - - 6,0 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
% Jeugdwerkloosheid 1,0 2,0 - - 2,0 CBS - Jeugd
% Netto arbeidsparticipatie 70,8 71,4 71,8 - 68,4 CBS - Arbeidsdeelname
Bijstandsuitkeringen: aantal per 10.000 inwoners 18 jaar eo 214,3 210,2 236,9 - 459,7 CBS - Participatiewet
Aantal re-integratievoorzieningen: aantal per 10.000 inwoners 15-65 jaar 328,5 263,8 273,7 - 202 CBS - Participatiewet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement: aantal per 10.000 inwoners 320,0 450,0 480,0 - 700,0 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Jongeren met jeugdhulp: % van alle jongeren tot 18 jaar 14,1 14,5 12,4 - 11,9 CBS - Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,4 0,4 0,4 - 0,4 CBS - Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,9 1,2 1,2 - 1,2 CBS - Jeugd