Uitgaven

2,86%
€ 3.316
x €1.000
2,86% Complete

Inkomsten

0,43%
€ -497
x €1.000
0,43% Complete

Saldo

805218265,15%
€ 2.818
x €1.000

Programma 10 Algemeen bestuur

Uitgaven

2,86%
€ 3.316
x €1.000
2,86% Complete

Inkomsten

0,43%
€ -497
x €1.000
0,43% Complete

Saldo

805218265,15%
€ 2.818
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente Overbetuwe is een op samenwerking gerichte gemeente. In dit programma gaan we specifiek in op de regionale samenwerking en de samenwerking met onze inwoners. Er zijn echter veel meer partijen met wie we samenwerken, denk aan onze (maatschappelijke) partners, organisaties, ondernemers en onze buurgemeenten.

Regionale samenwerking
De gemeente Overbetuwe, liggend in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen, is een groot voorstander van regionale samenwerking. Zo wordt samengewerkt met andere gemeenten in allerlei samenwerkingsverbanden (met Lingewaard, subregio Arnhem (sociaal domein), regio Arnhem-Nijmegen (economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid), VGGM, Gelderse Corridor etc.). Overbetuwe vindt het belangrijk dat de regionale samenwerking effectief en slagvaardig is opgezet om de gezamenlijke doelen te realiseren. Dat is noodzakelijk om de concurrentiepositie, aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze regio te versterken.


De gemeente Overbetuwe is zowel qua omvang (inwoners en oppervlakte) als geografische ligging een factor van betekenis in het regionale en provinciale krachtenveld. Dit wordt nog versterkt door de van oudsher zeer actieve, zelfbewuste en coöperatieve houding van bestuur en organisatie in de regio. Wij weten wat we als gemeente te bieden hebben en opereren als betrouwbare partner vanuit een duidelijke visie. Wij werken daarbij efficiënt en resultaatgericht en stimuleren innovatieve oplossingen. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Ook staan wij open voor samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente, om daarmee anderen te helpen. We zijn daarmee een gemeente die gericht is op de samenleving, lokaal en regionaal.

Samenwerking met inwoners: interactievisie
We gaan uit van een veranderende samenleving waarbij de inwoners van Overbetuwe centraal staan. Waar iedereen kan meedoen. Sterke dorpen en wijken waar mensen zich thuis voelen, elkaar kennen en helpen. Dit is ons vertrekpunt. We richten ons hierbij enerzijds op wijken en dorpen die zelf richting en invulling geven aan hun leefomgeving, en anderzijds op een samenlevingsgerichte, communicatieve en betrouwbare overheid in relatie tot de samenleving. 
De gemeenteraad heeft in 2020 een visie op interactie met inwoners vastgesteld.  Deze interactievisie is richtinggevend voor het gemeentelijk beleid. We vertalen de visie naar concrete instrumenten die organisatie breed kunnen worden ingezet.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - Algemeen bestuur

Een  doorleefde visie op onze rol als overheid in relatie tot onze inwoners en partners, en hier ook naar handelen. Daarnaast het versterken van levendige en vitale dorpen en wijken in Overbetuwe.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
0.1 Bestuur.
Lasten 2.284 2.322 2.298 2.296
Baten 0 0 0 0
Totaal 0.1 Bestuur. 2.284 2.322 2.298 2.296
0.2 Burgerzaken.
Lasten 1.032 1.051 1.301 1.311
Baten -497 -497 -871 -871
Totaal 0.2 Burgerzaken. 534 554 430 440

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Euregio RijnWaal
- Regio Arnhem Nijmegen (Groene Metropoolregio)