III. Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) 2022 2023 2024 2025
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid 4.139 -111 4.208 -111 4.208 -111 4.208 -111
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.480 -26 5.508 -26 5.533 -26 5.560 -26
3. Economische zaken 640 -294 550 -294 550 -294 550 -294
4. Onderwijs 6.275 -444 6.222 -444 6.197 -444 6.212 -444
5. Cultuur, sport en recreatie 10.121 -1.347 8.875 -1.347 8.646 -1.367 8.651 -1.367
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. 52.157 -11.320 50.709 -11.580 49.742 -11.729 48.735 -11.802
7. Volksgezondheid en milieu 11.072 -10.549 10.969 -10.549 10.945 -10.549 10.924 -10.549
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.855 -2.536 2.650 -2.536 2.651 -2.536 2.716 -2.516
9. Financiën en bedrijfsvoering 16.093 -1 16.251 -1 16.193 -1 16.198 -1
10. Algemeen bestuur 3.316 -497 3.373 -497 3.599 -871 3.606 -871
Subtotaal 112.146 -27.125 109.314 -27.386 108.264 -27.927 107.362 -27.980
Algemene Dekkingsmiddelen 1.446 -83.960 1.165 -82.275 1.184 -81.728 1.170 -81.792
Overhead * - - - - - - - -
VPB 20 0 15 0 10 0 10 0
Onvoorzien 55 0 55 0 55 0 55 0
Totaal 113.668 -111.085 110.549 -109.660 109.513 -109.655 108.597 -109.772
Saldo van baten en lasten 2.583 889 -142 -1.175
Mutatie reserves -2.583 -2.519 -468 -469
Saldo na mutatie reserves 0 -1.630 -610 -1.644
Saldo incidentele baten en lasten 255 -1.602 40 -175
Structureel begrotingssaldo -255 -28 -650 -1.469
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.