IV. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) 2022 2023 2024 2025
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid
geen incidentele mutaties
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- PNL-post 3d Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 55
- PNL-post 3e Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 15 15 15
3. Economische zaken
- Niet vergoede uitgaven RTG (TV 3.2) 90
4. Onderwijs
- PNL 32b projectleider nieuwbouw SamSam 75
- Quick wins nr. 1.18: Hart van Oosterhout deelproject SamSam (TV 4.2) -136
5. Cultuur, sport en recreatie
- PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) 27
- Kunstgrasvelden inhaalafschrijving (TV 5.2) 1.290
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Eenmalige exploitatielasten Actie eropaf: 10
- Quick wins nr. 1.6: vervreemden van vastgoed (TV 6.1) -100 -100 -100 -100
- Sociaal Domein (betreft diverse TV) 377 90
- Extra afschrijving De Wanmolen wegens nieuwbouw (TV 6.1) 374
7. Volksgezondheid en milieu
geen incidentele mutaties
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Quick wins nr. 1.17: Hart van Driel (TV 8.1) -65 -130 -130 -65
- Quick wins nr. 1.20: verkoop overtollige gronden (TV 8.2) -30 -30 -30 -10
- Aanvullend incidenteel budget invoering Omgevingswet (TV 8.3) 140
9. Financiën en bedrijfsvoering
geen incidentele mutaties
10. Algemeen bestuur
geen incidentele mutaties
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien
- PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022 (TV 0.8) 167
- KN2022 onderdeel E investeren in kwaliteit mensen (TV 0.8) 150 150 150
- KN2022 onderdeel E investeren in kwaliteit processen (TV 0.8) 150 150 150
Totaal 2.466 -130 513 -130 185 -130 -50 -110
Saldo incidentele baten en lasten -2.596 -643 -315 -60
Incidentele mutatie reserves (TV 0.10) -2.081 -1.985 -15 -15
Effect op begrotingssaldo 255 -1.602 40 -175

Toelichting incidentele baten en lasten > € 150.000

Vooruitlopend op de herziening van de Financiële verordening worden de incidentele lasten en baten vanaf € 150.000 hieronder toegelicht.

Kunstgrasvelden inhaalafschrijving (TV 5.2) (€ 1.290.000)

In 2008 is er begonnen met de aanleg van kunstgrasvelden. De kredieten die hiervoor beschikbaar gesteld zijn, werden in 30 jaar afgeschreven. De toplagen van deze velden hebben een kortere levensduur, de eerste ervan zijn inmiddels aan vervanging toe. Deze vervanging was nog niet voorzien in de begroting 2021. In deze begroting 2022 zijn de vervangingslasten van de nieuwe toplagen gebaseerd op de componentenmethode. Dit betekent dat we voor de vervanging van het component ’toplaag’ een afschrijvingstermijn van 14 jaar gaan hanteren en in 2022 te maken krijgen met een inhaalafschrijving van de ‘oude’ investering van de toplagen. Dit bedrag was al opgenomen in de Kadernota 2022.

Sociaal Domein (betreft diverse TV) € 377.000)
Eind 2020 heeft u als raad 18 maatregelen vastgesteld die gezamenlijk gericht zijn op het beheersbaar maken en terugdringen van uitgaven in het sociaal domein. Deze maatregelen zorgen én voor kostenbeheersing én passen binnen de kaders en doelen van het beleidsplan sociaal domein (vastgesteld 10-11-2020). Dit incidentele bedrag van € 377.000 betreffen eenmalige uitgaven in het jaar 2022 om de opgenomen maatregelen te kunnen realiseren. 

Extra afschrijving De Wanmolen wegens nieuwbouw (TV 6.1) (€ 374.000)
De vervanging  van de huidige accommodatie De Wanmolen door nieuwbouw leidt in 2023 tot een eenmalige extra afschrijving van de op dat moment nog resterende boekwaarde.

PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikkeling 2022 (TV 0.8)  (€ 166.667)
In de begroting 2020 was een bedrag van € 500.000 opgenomen voor dekking van de (financiële) effecten van de organisatieontwikkeling. Dit bedrag is verdeeld over drie jaarschijven, 2020, 2021 en 2022.

KN2022 onderdeel E investeren in kwaliteit mensen (TV 0.8) (€ 150.000)
KN2022 onderdeel E investeren in kwaliteit processen (TV 0.8) (€ 150.000)
Om de in de begroting 2022-2025 opgenomen taakstellende bezuiniging op de organisatie te kunnen realiseren zijn (eenmalige) investeringen in de kwaliteit van mensen en in de kwaliteit van processen noodzakelijk. Deze bedragen waren al opgenomen in de Kadernota 2022.

Mutaties reserves (TV 0.10) (- € 2.081.000 in 2022)
Dit bedrag is samengesteld uit de volgende bedragen:
# storting van € 1.903.000 in de AR zijnde het begrotingsoverschot 2022
# onttrekking van € 2.470.000 uit de BR Tekorten Sociaal Domein
# onttrekking van € 990.000 uit de AR ter dekking van inhaalafschrijving inzake kunstgrasvelden
# onttrekking van € 200.000 uit twee BR kapitaallasten ter dekking van inhaalafschrijving inzake kunstgrasvelden
# onttrekking van € 324.000 uit de AR ter dekking van de eenmalige lasten van de hierboven in het overzicht vermelde PNL-posten (invasieve plantensoorten, projectleider nieuwbouw SamSam, herdenking WO II en effecten organisatieontwikkeling. 

Mutaties reserves (TV 0.10) (- € 1.985.000 in 2022)
Dit bedrag is samengesteld uit de volgende bedragen:
# onttrekking van € 1.970.000 uit de BR Tekorten Sociaal Domein
# onttrekking van € 15.000 uit de AR ter dekking van de eenmalige lasten van de hierboven in het overzicht vermelde PNL-post invasieve plantensoorten.