Uitgaven

2,47%
€ 2.855
x €1.000
2,47% Complete

Inkomsten

2,19%
€ -2.536
x €1.000
2,19% Complete

Saldo

90982723,39%
€ 318
x €1.000

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Uitgaven

2,47%
€ 2.855
x €1.000
2,47% Complete

Inkomsten

2,19%
€ -2.536
x €1.000
2,19% Complete

Saldo

90982723,39%
€ 318
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overbetuwe ontwikkelt door als een onderscheidende, krachtige gemeente met een aangenaam woon-, leef- en vestigingsklimaat. Vanzelfsprekend rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen in de toekomst. Voortbouwend op de aanwezige omgevingskarakteristieken en kwaliteiten in de samenleving. En vanzelfsprekend integraal; we zetten in op het verbinden van mensen, netwerken, beleidsvelden én identiteit en beleving. Dit is ook de essentie van de nieuwe Omgevingswet om in de fysieke leefomgeving tot een integrale visie en planontwikkeling te komen. Hierbinnen is voldoende aandacht voor een gedifferentieerde opbouw van onze bevolking en het voorzien in de woningbehoefte van specifieke doelgroepen.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
Toekomstvisie + 2009
Beeldkwaliteitsplan Heteren Centrum 2016
Beeldkwaliteitsplan Centrum Elst 2016
Welstandsnota 2016
Woonagenda 2020
Visie op Grondbeleid 2018
Beleidsplan Licht in Overbetuwe 2018-2022
Visie op Vastgoed 2018
Reclamenota 2019
Landschapsontwikkelingsplan 2010
Economisch uitvoeringsprogramma 2021-2022
Erfgoedverordening 2017
Nota Parkeren 2016

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. De leefbaarheid in onze dorpen is van groot belang en daarbij het behouden en ontwikkelen van krachtige dorpskernen.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
8.1 Ruimtelijke ordening.
Lasten 619 554 555 620
Baten -185 -185 -185 -185
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening. 434 369 369 435
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.).
Lasten 538 538 538 538
Baten -745 -745 -745 -725
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.). -207 -207 -207 -187
8.3 Wonen en bouwen.
Lasten 1.698 1.558 1.558 1.558
Baten -1.606 -1.606 -1.606 -1.606
Totaal 8.3 Wonen en bouwen. 92 -48 -48 -48

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Commandiet Westeraam BV
- GEM Westeraam Beheer BV
- GEM Westeraam CV

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2018 2019 2020 2021 NL (meest actuele) Bron
Woonlasten éénpersoonshuishouden: 545 520 545 613 733 COELO, Groningen
Woonlasten meerpersoonshuishouden: 593 555 595 660 810 COELO, Groningen
WOZ-waarde woningen: 235 246 263 - 270 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuwbouw woningen: aantal per 1.000 woningen 12,2 10,8 8,6 - 8,9 ABF - Systeem Woningvoorraad
% Demografische druk 77,3 77,8 77,4 78,0 70,1 CBS - Bevolkingsstatistiek