I. Lokale lasten

Inleiding

In deze paragraaf bieden wij inzicht in het beleidskader rond de lokale heffingen, kostendekking per verordening, de tariefs- en kostenontwikkeling, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

De overhead:
In programma 9 is een toelichting en een specificatie opgenomen van de overhead. In deze paragraaf wordt dit verder uitgewerkt en gaan we in op aan derden door te belasten overhead.

Het overheadtarief is een opslag op het uurtarief. De totale overheadkosten 2022 zijn afgerond € 16.100.000 en het totaal aantal productieve uren voor 332,5 fte bedraagt 469.770 uur.  Hiervan wordt 318.888 uur aan taakvelden toegerekend. Rekening houdende met de verhouding tussen de uurtarieven van de Helster / Openbare Werken en de overige teams worden de tarieven:
- voor de Helster en Openbare Werken: € 28,05
- voor de overige teams: € 56,10
Ten opzichte van 2021 stijgt het overheadtarief (voor de overige teams) met € 2,62 (=4,9%). De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn  de stijging van de loonkosten en de stijging van de ICT kosten.

De inkomsten per heffing en de kostendekking
In het volgende overzicht zijn de geraamde opbrengsten van alle gemeentelijke heffingen opgenomen voor 2021 en 2022. Daarbij is tevens aangegeven of er sprake is van een dienstverlening waarvoor de maximale kostendekking geldt.

Heffing (bedragen x € 1.000) Begroot 2021 incl. begr. wijz. Begroot 2022 prim. Begroting Tariefsmutatie t.o.v. 2021 Geldt een max. kostendekking?
OZB woningen 5.567 5.893 4,4% Neen
OZB niet-woningen 2.589 2.756 5,4% Neen
Hondenbelasting 283 352 25,5% Neen
Rioolheffing 2.053 1.938 -6,3 Ja
Reinigingsheffing 5.645 5.857 7,0% Ja
Marktgelden/standplaatsen 37 38 1,4% Ja
Lijkbezorgingsrecht 54 80 1,4% Ja
BIZ-heffing centrum Elst 120 120 Geen Neen
Precariobelasting 2.857 35 1,4% Neen
Toeristenbelasting 60 Nieuw Neen
Leges omgevingsvergunningen 1.211 1.511 24,8% Ja
Overige leges 810 808 1,4% Ja
Subtotaal bruto inkomsten 21.226 19.448
Kwijtschelding 155 170 Geen Neen
Totaal netto opbrengst heffingen 21.071 19.278

Het beleidskader van de lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Beleidskader
Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2021.

Algemeen
Jaarlijks worden de WOZ-waarden voor woningen en niet-woningen vastgesteld. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslag OZB. Wij zorgen voor een tijdige en correcte verzending van de waardebeschikkingen (WOZ-waarde) en belastingaanslagen. Beschikkingen worden zoveel mogelijk met dagtekening 28 februari 2022 (wettelijke termijn) verzonden. Ook de afhandeling van bezwaarschriften vindt tijdig plaats. De termijn voor het doen van een uitspraak is het einde van het kalenderjaar, maar wij streven ernaar de bezwaren tegen de WOZ-waarde binnen 5 maanden en de bezwaren tegen de overige belastingen binnen 3 maanden af te handelen.

Herwaardering
Voor het belastingjaar 2022 zal de OZB worden gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarden per de waardepeildatum 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2022 moetend de woningen getaxeerd worden op basis van de gebruiksoppervlakte (GBO) en niet meer op bruto inhoud. De Waarderingskamer heeft alle gemeenten daartoe verplicht. Hiermee wordt aangesloten bij wat branche breed bij waardering van objecten de tendens is. Uitgangspunt is dat schommelingen van WOZ-waardes geen invloed hebben op de hoogte van de gemiddelde aanslag OZB. Niet alleen wanneer waardes dalen, maar ook niet als waardes stijgen. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat bepaalde typen onroerende zaken een waardeontwikkeling laten zien die van het gemiddelde afwijkt, wat dan ook tot een hogere of lagere belastingaanslag zal leiden. De definitieve OZB-tarieven kunnen pas worden vastgesteld nadat de gegevens over de waardeontwikkeling bekend zijn.

De waardeontwikkeling van woningen (en de daaruit voortvloeiende verlaging van het OZB-tarief voor 2021) is gebaseerd op een gemiddelde stijging van 6,6%. Dit percentage was een inschatting. Eind november 2020 was het merendeel van de woningen nog niet getaxeerd conform de marktonwikkeling en nog niet gecontroleerd door de gemeente. De vertraging komt door de overgang naar een nieuwe belastingapplicatie.
In januari 2021, na afronding van de taxaties en controles woningen, bleek de werkelijke waardeontwikkeling van woningen 8,2% te zijn. Als gevolg daarvan is het OZB-tarief voor woningen 2021 te hoog vastgesteld en wordt een extra OZB-opbrengst van € 86.000 behaald; zie de 2e bestuursrapportage 2021.
Vast beleidsuitgangspunt is, dat de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarden geen invloed heeft op de OZB-tarieven. Om te voorkomen dat de extra stijging doorwerkt naar 2022 en volgende jaren is voor dit OZB-tarief voor 2022 een correctie nodig van 1%.

Tarief ontwikkeling
Uitgangspunten voor de OZB tarieven voor 2022:
• In de Kadernota 2022 is uitgegaan van een verhoging van 1,4% (inflatie).
• Daarnaast is in de Kadernota 2022 een voorstel opgenomen om de OZB-opbrengsten de komende vier jaar te verhogen met 4%.
• In verband met de extra waardeontwikkeling van woningen, zal het OZB tarief voor woningen worden verlaagd met 1%.
De tarief ontwikkeling 2022 wordt dan voor niet-woningen: 5,4%, voor woningen: 4,4%.

Vrijstellingen
Naast de verplichte vrijstelling op grond van artikel 220d van de Gemeentewet zijn in de verordening o.a. vrijstellingen opgenomen voor: onroerende zaken die dienen voor de publieke dienstverlening, straatmeubilair, plantsoenen en begraafplaatsen.

Hondenbelasting
Beleidskader
Verordening hondenbelasting gemeente Overbetuwe 2021.

Algemeen
De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst in de algemene middelen vloeit en van waaruit gemeenten zelf mogen bepalen waaraan het wordt besteed. Uit onze inkomsten van de hondenbelasting worden onder andere de aanleg, het onderhoud en de schoonmaak van de hondenvoorzieningen (honden uitlaatplaatsen en hondenlosloopgebieden) betaald.

Tarieven
In de Kadernota 2022 is uitgegaan van een verhoging van 1,4% (inflatie). Daarnaast is in de Kadernota 2022 het voorstel opgenomen de tarieven van de hondenbelasting gelijk te maken met het landelijk gemiddelde: € 68,00 in 2021. Het tarief verhoogd met 1,4% inflatie wordt voor de eerste hond binnen de bebouwde kom € 69,00 (afgerond) en voor de eerste hond buiten de bebouwde kom
€ 34,50.

Vrijstellingen
Honden voor de begeleiding van een gehandicapte of een slechtziende zijn vrijgesteld van hondenbelasting.

Rioolheffing
Beleidskader
Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2021, Gemeentelijk Rioleringsplan Overbetuwe 2018-2022 (GRP).

Algemeen
De rioolheffing wordt geheven voor de bekostiging van beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Evenals de afvalstoffenheffing is de rioolheffing kostendekkend: we gaan uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een pand.

De raad heeft een voorziening riolering ingesteld: het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van riolering komen ten gunste of ten laste van de voorziening. Als uit de jaarrekening verschillen blijken met het vastgestelde GRP, dan wordt dit verschil bij de tariefvaststelling van het eerstvolgende jaar meegenomen.

Kostenontwikkelingen
De totale kosten voor aan riolering toe te rekenen kosten dalen met € 134.000. De belangrijkste oorzaken zijn:
a. Hogere trendmatige verhoging van loonkosten en daaruit voortvloeiende overheadkosten: € 56.000 (nadeel).
b. De verlaging van de rente van 2 naar 1,5%. Dit leidt tot lagere kapitaallasten en een lager in te calculeren rente over de voorziening riolering: € 145.000 (voordeel).
c. Minder ingecalculeerde compensabele BTW en overige: € 43.000 (voordeel).

Tarieven
In het GRP is vastgelegd dat de ontwikkeling van het saldo van de voorziening riolering bepalend is voor de tariefontwikkeling.
Het riooltarief 2021 is eenmalig verlaagd met € 12,25 i.v.m. het voordeel uit de jaarrekening 2019. Het tarief voor de rioolheffing 2021 is vastgesteld op € 96,65 per huishouding. Rekening houdend met de eenmalige verlaging van € 12,25 is in de begroting 2022 uitgegaan van een basistarief van € 108,90.

In de jaarrekening 2020 is een eenmalig voordeel van € 415.000 opgenomen in de voorziening riolering. Afgesproken is om dat voordeel te gebruiken voor de eenmalige verlaging van de tarieven 2022. Dat leidt tot het volgende beeld:

De eenmalige verlaging van -€ 6,07 leidt ten opzichte van 2021 tot een lagere rioolheffing van € 115.000. De onttrekking uit de voorziening riolering bedraagt € 1.472.000. Dat is € 19.000 minder dan in 2021 door de lagere uitgaven van € 134.000 (zie hiervoor) minus de lagere inkomsten uit rioolheffing.

Vrijstellingen

Geen.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Beleidskader
Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2021.

Algemeen
Voor de reinigingsheffingen geldt het beginsel: de vervuiler betaalt. Om die reden is de 100% kostendekking het uitgangspunt.

Kostenontwikkelingen: 
De totale netto lasten stijgen met € 212.000. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn:
Omschrijving                                                                                                                               bedrag
Hogere materiele kosten:
• Hogere kosten van inzameling                                                                                       € 200.000
• Meer aanbod van GFT                                                                                                        € 150.000
• Lagere kosten verwerking door verbranding; minder aanbod afval    - €    80.000
• Meer kwijtscheldingen                                                                                                       €    15.000
• Hogere stortkosten en kosten voor afvoeren hout                                           €    60.000
Subtotaal kosten                                                                                                                                                    € 345.000
Hogere inkomsten door:
• Hogere opbrengsten in de milieustraat                                                                    - € 40.000
• Hogere vergoeding voor oud papier                                                                        - € 210.000
Subtotaal inkomsten:                                                                                                            - € 250.000
Hogere administratieve doorbelastingen door:
• Meer toegerekende overhead door gestegen tarief                                            € 50.000
• Meer ingecalculeerde BTW door hogere materiele lasten                              € 67.000
Subtotaal doorbelastingen                                                                                                                                € 117.000
Totaal extra te dekken dus:                                                                                                                            € 212.000

Tarieven
Uitgaande van 100% kostendekkende tarieven betekent deze kostenverhoging dat de tarieven moeten stijgen. Tevens is het aantal aanbiedingen van grijze containers en aanbiedingen aan ondergrondse inzamelpunten gedaald. Dit leidt niet alleen tot lagere kosten (zie hiervoor), maar ook tot een lagere opbrengst. Voor een 100% kostendekking moeten de vaste en variabele tarieven met gemiddeld ruim 7,0% stijgen. Gezien het feit dat de variabele tarieven al relatief hoog zijn, wordt voorgesteld om de stijging uitsluitend te verwerken in de vaste tarieven.

Precariobelasting en -belasting op kabels en leidingen
Beleidskader
Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2021.

Algemeen
Met ingang van 2022 is het niet meer mogelijk om precario te heffen op kabels en leidingen.

Tarieven
In de Kadernota 2022 is uitgegaan van een verhoging van 1,4% (inflatie).

Vrijstellingen
Geen.

Marktgelden/standplaatsen
Beleidskader
Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2021.

Algemeen
Iedereen die een standplaats heeft op de wekelijkse markt betaalt marktgeld. Dat geldt ook voor degene die een standplaats heeft voor bijvoorbeeld een dag. Naast marktgeld betalen ze een bedrag voor de elektriciteitsvoorzieningen als daarvan gebruik wordt gemaakt.

Tarieven
Voor de goederenmarkt in Zetten geldt een lager tarief dan voor Elst. De reden hiervoor is de beperktere omvang van de kern Zetten en de markt. De tarieven zijn afgeleid van de in de Tarieventabel leges, behorende bij de legesverordening, opgenomen tarieven voor overige standplaatsen. In de Kadernota 2022 is uitgegaan van verhoging van 1,4% (inflatie).

Vrijstellingen
Geen.

Lijkbezorgingsrechten
Beleidskader
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2021.

Algemeen
Voor het gebruik van een algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.
In deze gemeente zijn er drie algemene begraafplaatsen.

Tarieven
In de Kadernota 2022 is uitgegaan van een verhoging van 1,4% (inflatie). Daarnaast is een voorstel in de Kadernota 2022 opgenomen voor een verhoging van de kostendekking van de grafrechten: een extra opbrengst van € 25.000 is realistisch.

Vrijstellingen
Geen.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Beleidskader
Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Elst 2020-2024.

Algemeen
Ondernemers in het centrum van Elst hebben per 1 januari 2020 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht. In de BIZ investeren ondernemers in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gebruikers en eigenaren van panden in het centrum van Elst die niet als woning worden gebruikt, betalen hiervoor een BIZ-bijdrage aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan Stichting Centrummanagement Elst die hiervoor activiteiten uitvoert.

Stichting Hart van Heteren en Stichting Centrum Management Wizet hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Heteren en Zetten gerealiseerd kan worden. Bij voldoende steun onder de bijdrageplichtigen (eigenaren en gebruikers van WOZ-objecten in het centrum van Heteren en Zetten), door middel van een draagvlakmeting, wordt per 1 januari 2022 een verordening bedrijveninvesteringszone 2022-2026 voor centrum Heteren en een voor centrum Zetten ingevoerd.

Vrijstellingen
De belangrijkste vrijstellingen gelden voor belastingobjecten die dienen voor de publieke dienst van de gemeente en onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst.

Leges
Beleidskader
Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021 en de Tarieventabel leges 2021, eerste wijziging.

Algemeen
We heffen leges om een gedeelte van onze taken te bekostigen. Deze taken worden in de vorm van een dienst individueel afgenomen door bewoners of bedrijven.

Tarieven
In de Kadernota 2022 is uitgegaan van een verhoging van 1,4% (inflatie).De verhoging geldt niet voor de bouw gerelateerde leges voor omgevingsvergunningen die geheven worden met de bouwkosten als grondslag. Een stijging van de bouwkosten leidt immers al tot een verhoging van de leges. Voor sommige diensten heeft het Rijk een maximum tarief ingesteld, zoals voor rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Het uitgangspunt voor de tarieven is gebaseerd op 100% kostendekking.

Daarnaast zijn in de Kadernota 2022 drie voorstellen opgenomen voor een verhoging van de kostendekking van de leges omgevingsvergunning, leges principeverzoeken bestemmingsplannen en leges evenementen Park Lingezegen (vanaf 2024). Een extra opbrengst van € 320.000 is realistisch.

Vrijstellingen
De belangrijkste vrijstellingen gelden voor: vergunningen/ontheffingen als deze rechtstreeks verband houden met een vergunning voor het organiseren van een evenement. Tevens geldt een vrijstelling voor non-profit instellingen voor vergunningen waarvan de leges niet meer bedragen dan € 320.

Toeristen- en forensenbelasting
In de Kadernota 2022 is een voorstel opgenomen voor invoering van de toeristen- en forensenbelasting. De invoering hiervan genereert inkomsten, € 60.000 in 2022.

Kostendekking 2022 per verordening

Inleiding
De toerekening van de kosten van overhead brengt met zich mee dat er inzicht gegeven moet worden hoe de tarieven berekend worden met de keuzes die daarbij gemaakt worden. Om die reden wordt, voor de heffingen waarvoor een maximale kostendekking van 100% geldt, in deze paragraaf de berekening van de kostendekking per heffing opgenomen. Uitgangspunt is de in de programmabegroting opgenomen kosten en baten. Voor de leges volstaan wij met de kostendekking van de leges voor omgevingsvergunningen.

Verordening Rioolheffing
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 7.2 riolering 2.491 100% 2.297
Inkomsten 7.2 riolering -4 100% -4
Netto kosten 2.293
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief 7.2 riolering 13.526 uur 100% 574
Compensabele BTW 7.2 riolering 316 100% 316
Kwijtschelding 6.3 inkomensregelingen 60 100% 60
Kosten waterbeheer 5.7 openbaar groen 198 198
Kosten straatreiniging 2.1 verkeer en vervoer 116 116
Totale kosten 3.557
Opbrengst heffing 7.2 riolering -2.052 -1.938
Bespaarde rente VZ riolering 0.5 treasury -217 -148
Totale baten -2.086
Totale baten - lasten (ontrekking aan voorziening riolering) 1.471
Dekkingspercentage excl. de onttrekking aan voorziening 58,6%
Dekkingspercentage incl. de onttrekking aan voorziening 100%
Opm: in deze berekening is de rente over de voorziening meegenomen in de kostendekking. Dat is een lokale keuze.
Verordening Reinigingsheffing
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 7.3 afval 5.217 100% 5.217
Inkomsten 7.3 afval -1.118 100% -1.118
Netto kosten 4.099
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief (incl. Boa's) 7.3 afval 22.479 uur 100% 773
Compensabele BTW 7.3 afval 875 100% 875
Kwijtschelding 6.3 inkomensregelingen 110 100% 110
Totale kosten 5.857
Opbrengst heffing 7.3 afval -5.857
Totale baten -5.857
Totale baten - lasten 0
Dekkingspercentage 100%
Verordening Marktgelden/standplaatsen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 3.3 markten en standpl. 40 100% 40
Inkomsten 3.3 markten en standpl. -9 100% -9
Netto kosten 31
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief 3.3 markten en standpl. 0 100% 0
Compensabele BTW 3.3 markten en standpl. 40 21% 8
Kwijtschelding N.v.t.
Totale kosten 39
Opbrengst heffing 3.3 markten en standpl. -28 -28
Totale baten -28
Totale baten - lasten 11
Dekkingspercentage 72,7%
Verordening Lijkbezorgingsrecht
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 7.5 begraafplaatsen 77 100% 77
Inkomsten begraafplaatsen 0 100% 0
Netto kosten 77
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief 7.5 begraafplaatsen 500 uur 100% 28
Compensabele BTW 7.5 begraafplaatsen N.v.t. 0
Kwijtschelding N.v.t. 0
Totale kosten 105
Opbrengst heffing 7.5 begraafplaatsen 80 100% -80
Totale baten -80
Totale baten - lasten 25
Dekkingspercentage 76,4%

Kostendekking leges

Overzicht kostendekking legesverordening 2022
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening directe kosten overhead baten kostendekking
paragraaf 1 Burgerlijke stand € 38.461 € 35.999 € 62.350 83,7%
paragraaf 2 Reisdocumenten en Ned. ID kaart € 189.160 € 67.192 € 191.236 74,6%
paragraaf 3 Rijbewijzen € 115.669 € 94.747 € 185.318 88,1%
paragraaf 4 Verstrekkingen uit Basis Registratie Personen € 17.896 € 7.219 € 13.279 52,9%
paragraaf 5 Vervallen € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 6 Vervallen € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 7 Bestuursstukken € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 8 Vastgoedinformatie € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 9 Overige Publiekszaken € 27.521 € 7.489 € 32.885 93,9%
paragraaf 10 Gemeentearchief € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 11 Huisvestingswet 2014 (n.v.t.) € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 12 Leegstandswet € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 13 Gemeentegarantie (n.v.t.) € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 14 Vervallen € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 15 Vervallen € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 16 Kansspelen € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 17 Kinderopvang € 27.663 € 6.627 € 7.376 21,5%
paragraaf 18 Kabels en Leidingen € 30.999 € 31.148 € 34.651 55,8%
paragraaf 19 Verkeer en Vervoer € 23.383 € 16.161 € 7.661 19,4%
paragraaf 20 Diversen € 14.597 € 14.646 € 15.132 51,7%
Kostendekking Titel 1 € 485.350 € 281.227 € 549.887 71,7%
Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet directe kosten overhead baten kosten-dekking
paragraaf 1 Algemene begripsbepalingen € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag € 32.014 € 32.034 € 34.000 53,1%
paragraaf 3 Omgevingsvergunning € 774.677 € 775.169 € 1.472.000 95,0%
paragraaf 4 Vermindering € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 5 Teruggaaf € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 6 Intrekking Omgevingsvergunning € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 7 Wijziging Omgevingsvergunning als gevolg van project € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 8 Bestemmingsplan € 174.971 € 194.343 € 185.418 50,2%
paragraaf 9 In deze titel niet benoemde beschikking € 0 € 0 € 0 n.v.t.
Kostendekking Titel 2 € 981.662 € 1.001.546 € 1.691.418 85,3%
Hoofdstuk 3 Dienstverlening waarop de Dienstenrichtlijn van toepassing is directe kosten overhead baten kosten-dekking
paragraaf 1 Horeca € 7.009 € 7.043 € 2.538 18,1%
paragraaf 2 Organiseren evenement of markt € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 3 Prostitutiebedrijven € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 4 Huisvestingswet 2014 € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 5 Marktstandplaatsen € 7.260 € 0 € 5.921 81,6%
paragraaf 6 Winkeltijdenwet € 0 € 0 € 0 n.v.t.
paragraaf 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 0 € 0 € 0 n.v.t.
Kostendekking titel 3 € 14.269 € 7.043 € 8.459 39,7%
Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3
Totaal directe kosten overhead baten kosten-dekking
Kostendekking Titel 1 € 485.350 € 281.227 € 549.887 71,7%
Kostendekking Titel 2 € 981.662 € 1.001.546 € 1.691.418 85,3%
Kostendekking titel 3 € 14.269 € 7.043 € 8.459 39,7%
Kostendekking totale tarieventabel € 1.481.281 € 1.289.816 € 2.249.764 81,2%

Lokale lastendruk

De lokale lasten worden jaarlijks door het Centrum voor Onderzoek van de economie van de lagere Overheden (COELO) in beeld gebracht. De cijfers van de COELO over 2021 leveren een goede vergelijking op van de lastendruk in onze gemeente ten opzichte van het regionale en landelijke beeld. De woonlasten voor een gemiddeld gezin in Overbetuwe zijn in 2021 de op drie na laagste van de provincie Gelderland.

De gevolgen voor 2022

Gemiddelde heffing
Heffing 2021 2022 Stijging in € Stijging in % Opmerkingen
OZB woningen 288,16 300,84 15,56 4,4%
Rioolheffing 96,65 90,58 -6,07 -6,3%
Afvalstoffenheffing
vast 183,14 202,70 19,56 10,7%
variabel 104,16 87,43 -16,73 -16,1% Minder aantal aanbiedingen
Totaal 672,11 681,55 12,32 1,4%
De belangrijkste belastingtarieven 2021 en 2022
Soort belasting Grondslag 2021 Voorstel 2022* Mutatie
Onroerende-zaakbelasting
Eigenaar woning Percentage van de waarde 0,1005% 0,1049% 4,4%
Eigenaar niet-woning Percentage van de waarde 0,1604% 0,1691% 5,4%
Gebruiker niet-woning Percentage van de waarde 0,1297% 0,1367% 5,4%
Totaal niet-woning Percentage van de waarde 0,2901% 0,3058% 5,4%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
Diftar Vast bedrag € 183,14 € 202,70 10,7%
GFT containers Gratis
PMD zakken Gratis
Rest container 140 liter Tarief per lediging € 11,08 € 11,08 0,0%
Rest container 240 liter Tarief per lediging € 16,87 € 16,87 0,0%
Ondergrondse container (rest) Tarief per aanbieding € 4,76 € 4,76 0,0%
Rioolheffing
Woningen Waterverbruik tot 500 m3 € 96,65 € 90,58 -6,3%
Niet-woningen Waterverbruik tot 500 m3 € 96,65 € 90,58 -6,3%
Hondenbelasting De eerste hond € 54,96 € 69,00 25,5%
De tweede hond € 82,44 € 103,50 25,5%
Buitengebied 50% 50% 25,5%
* In het voorgestelde OZB-tarief 2022 is uitgegaan van een gelijke WOZ-waarde.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Beleidskader
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Kwijtscheldingsregeling gemeente Overbetuwe 2021.

Algemeen
Net als in voorgaande jaren worden de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingschuldigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen.

Kwijtscheldingsaanvragen
Voor degenen die eerder ook al kwijtschelding hebben gekregen maken we, met verleende toestemming van de belastingschuldigen, gebruik van een procedure voor automatische toetsing voor kwijtschelding door het Inlichtingenbureau. Dit heeft er toe geleid dat in 2021 ongeveer 350 belastingschuldigen geen verzoek om kwijtschelding hoefden in te dienen.

In 2021 zijn er, naast de automatische kwijtschelding, nog ongeveer 365 kwijtscheldingsaanvragen ingediend. Van deze aanvragen zijn er ongeveer 265 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Wij streven ernaar om de kwijtscheldingsverzoeken binnen 5 maanden af te handelen. In de begroting 2022 is voor de te verlenen kwijtschelding € 170.000 geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op ongeveer 615 te honoreren aanvragen.