Uitgaven

9,57%

€ 11.072

x € 1.000
9,57% Complete

Inkomsten

9,11%

€ -10.549

x € 1.000
9,11% Complete

Saldo

149233321,9%

€ 522

x € 1.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,57%

€ 11.072

x € 1.000
9,57% Complete

Inkomsten

9,11%

€ -10.549

x € 1.000
9,11% Complete

Saldo

149233321,9%

€ 522

x € 1.000

Toelichting

We willen een schone gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is.  Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. We willen een duurzame gemeente zijn/worden. Een toekomstbestendige gemeente met een langdurige balans tussen ‘people, planet en profit’. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we, onder andere door in te spelen op lokale en regionale  initiatieven, duurzaamheid in Overbetuwe verstevigen.

Beleidsnota's

Waterplan Gemeente Overbetuwe 2008
Nota geluidbeleid 2009
Nota hogere grenswaarden 2009
Nota evenementen en geluid 2009
Nota bedrijven en geluid 2009
Milieubeleidsplan (incl. milieukompas) 2009
Overbetuwe, actualisatie klimaatbeleid 2015
Routekaart Duurzaamheid 2017
Uitvoeringsnotitie, Publieke Gezondheid Volwassen en Ouderen Overbetuwe  2018
Geurgebiedsvisie 2019

Wat willen we bereiken?

Volksgezondheid en milieu

Een duurzame, veilige en gezonde samenleving. Overbetuwe streeft ernaar in 2050 energieneutraal te zijn. De normen voor milieu en veiligheid voldoen minimaal aan de wettelijke normen. Op het gebied van de volksgezondheid sluiten wij aan op de regionale visie "publieke gezondheid".

Volksgezondheid heeft meerdere aspecten. Programma 7 betreft ons streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ziektebestrijding. Maar daarnaast heeft gezondheid ook een zorgaspect. Het gaat om preventie, zorg en ondersteuning in relatie tot onze wettelijke taken vanuit de Wmo, de  jeugdzorg en de wet publieke gezondheid. Dit zorgaspect van gezondheid is onderdeel van programma 6.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024 BEGROTING 2025
7.1 Volksgezondheid.
Lasten 1.553 1.553 1.553 1.553
Totaal 7.1 Volksgezondheid. 1.553 1.553 1.553 1.553
7.2 Riolering.
Lasten 2.297 2.282 2.263 2.240
Baten -3.414 -3.414 -3.414 -3.414
Totaal 7.2 Riolering. -1.116 -1.131 -1.151 -1.174
7.3 Afval.
Lasten 5.217 5.218 5.213 5.214
Baten -6.975 -6.975 -6.975 -6.975
Totaal 7.3 Afval. -1.758 -1.757 -1.762 -1.760
7.4 Milieubeheer.
Lasten 1.927 1.838 1.838 1.839
Baten -81 -81 -81 -81
Totaal 7.4 Milieubeheer. 1.847 1.757 1.758 1.758
7.5 Begraafplaatsen.
Lasten 77 77 77 77
Baten -80 -80 -80 -80
Totaal 7.5 Begraafplaatsen. -3 -3 -3 -3

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
- Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Beleidsindicatoren

Indicator 2018 2019 2020 2021 NL (meest actuele) Bron
Omvang huishoudelijk restafval: kg per inwoner 92 88 - - 161 CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval
% Hernieuwbare elektriciteit 4,8 6,1 - - 20,1 Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor