Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1
Inleiding en leeswijzer begroting 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 4
Toelichting Blz. 5
Beleidsnota's Blz. 6
Wat willen we bereiken? Blz. 7
Openbare orde en veiligheid Blz. 8
10. Handhaving Blz. 9
11. Openbare orde en veiligheid Blz. 10
Wat mag het kosten? Blz. 11
Verbonden partijen Blz. 12
Beleidsindicatoren Blz. 13
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 14
Toelichting Blz. 15
Beleidsnota's Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 18
12. Mobiliteit Blz. 19
13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 20
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Blz. 21
34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 22
51. Bestrijding invasieve plantensoorten Blz. 23
52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Blz. 24
53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 25
Wat mag het kosten? Blz. 26
Programma 3 Economische zaken Blz. 27
Toelichting Blz. 28
Beleidsnota's Blz. 29
Wat willen we bereiken? Blz. 30
Economische zaken Blz. 31
15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 32
Wat mag het kosten? Blz. 33
Verbonden partijen Blz. 34
Beleidsindicatoren Blz. 35
Programma 4 Onderwijs Blz. 36
Toelichting Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
Onderwijs Blz. 39
16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Blz. 40
17. Doorlopende leerlijn Blz. 41
37. Huisvesting OBC Blz. 42
Wat mag het kosten? Blz. 43
Verbonden partijen Blz. 44
Beleidsindicatoren Blz. 45
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 46
Toelichting Blz. 47
Beleidsnota's Blz. 48
Wat willen we bereiken? Blz. 49
Cultuur, sport en recreatie Blz. 50
18. Sportnota Blz. 51
19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 52
20. Nota toerisme en recreatie Blz. 53
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Blz. 54
32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Blz. 55
35. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 56
36. Landschapspark De Danenberg Blz. 57
41. Visie op bibliotheek Blz. 58
Wat mag het kosten? Blz. 59
Verbonden partijen Blz. 60
Beleidsindicatoren Blz. 61
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 62
Toelichting Blz. 63
Beleidsnota's Blz. 64
Wat willen we bereiken? Blz. 65
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 66
03. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen) Blz. 67
04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 68
05. Participatie Blz. 69
06. Armoedebeleid Blz. 70
21. Wanmolen Blz. 71
22. Dorpshart Heteren Blz. 72
25. MFC Valburg Blz. 73
26. MFC Herveld Blz. 74
27. MFC Randwijk Blz. 75
Wat mag het kosten? Blz. 76
Verbonden partijen Blz. 77
Beleidsindicatoren Blz. 78
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 79
Toelichting Blz. 80
Beleidsnota's Blz. 81
Wat willen we bereiken? Blz. 82
Volksgezondheid en milieu Blz. 83
55. Milieustraat Blz. 84
Wat mag het kosten? Blz. 85
Verbonden partijen Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 88
Toelichting Blz. 89
Beleidsnota's Blz. 90
Wat willen we bereiken? Blz. 91
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 92
01. Omgevingswet Blz. 93
09. Woonagenda Blz. 94
14. Knoop 38 Blz. 95
23. Dorpshart Oosterhout Blz. 96
24. Dorpshart Driel Blz. 97
28. Land van Tap Blz. 98
30. Elst Centraal Blz. 99
38. Schil Zetten/Hemmen Blz. 100
39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 101
58. Herinrichting ’t Fort Blz. 102
Wat mag het kosten? Blz. 103
Verbonden partijen Blz. 104
Beleidsindicatoren Blz. 105
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 106
Toelichting Blz. 107
Beleidsnota's Blz. 108
Wat willen we bereiken? Blz. 109
Financiën en bedrijfsvoering Blz. 110
42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 111
43. Strategisch HR beleid Blz. 112
45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Blz. 113
46. Optimale informatievoorziening Blz. 114
48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken Blz. 115
49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 116
50. Financiën: goed rentmeesterschap Blz. 117
Wat mag het kosten? Blz. 118
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 119
Toelichting Blz. 120
Wat willen we bereiken? Blz. 121
Algemeen bestuur Blz. 122
07. Inwonerparticipatie Blz. 123
08. Kerngericht werken Blz. 124
60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Blz. 125
Wat mag het kosten? Blz. 126
Verbonden partijen Blz. 127
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 128
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 129
Mutaties reserves per programma Blz. 130
Paragrafen Blz. 131
I. Lokale lasten Blz. 132
Inleiding Blz. 133
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 134
Kostendekking 2021 per verordening Blz. 135
Lokale lastendruk Blz. 136
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blz. 137
II. Weerstandsvermogen Blz. 138
Algemeen Blz. 139
Risicobeleid Blz. 140
Weerstandsratio Blz. 141
BBV-indicatoren Blz. 142
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 143
Inleiding Blz. 144
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 145
Kwaliteitsniveaus Blz. 146
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 147
Financiële consequenties Blz. 148
IV. Financiering Blz. 149
Beleidskader Blz. 150
Marktontwikkelingen Blz. 151
Leningenportefeuille Blz. 152
Rente Blz. 153
Risicobeheer Blz. 154
V. Bedrijfsvoering Blz. 155
Bedrijfsvoering Blz. 156
Personeel en organisatie Blz. 157
Inkoop & contractmanagement Blz. 158
Communicatie Blz. 159
Informatievoorziening Blz. 160
Juridische zaken Blz. 161
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 162
VI. Verbonden partijen Blz. 163
Inleiding Blz. 164
Financieel overzicht Blz. 165
Verbonden Partijen Blz. 166
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 167
VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 168
VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 169
VP 03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Blz. 170
VP 04. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 171
VP 05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 172
VP 06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 173
VP 07. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 174
VP 08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN) Blz. 175
VP 09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region Blz. 176
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 177
VP 10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 178
VP 10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 179
VP 10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 180
VP 11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 181
VP 12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 182
VP 13. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 183
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 184
VP 14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 185
VII. Grondbeleid Blz. 186
Inleiding Blz. 187
Het gemeentelijk grondbeleid Blz. 188
Verlies- en winstneming Blz. 189
De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen Blz. 190
Risico’s grondexploitatie Blz. 191
Grondcomplexen Blz. 192
VIII. Heroverwegingen Blz. 193
Inleiding Blz. 194
Maatregelen ten behoeve van een structureel sluitende begroting 2021 Blz. 195
Financiële positie Blz. 196
Uiteenzetting financiële positie Blz. 197
Algemeen Blz. 198
Begrotingsresultaat 2021-2024 Blz. 199
Voorstellen voor structureel sluitende begroting 2021 Blz. 200
Ontwikkeling van de Algemene Reserve Blz. 201
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 202
Recapitulatie lasten en baten Blz. 203
Financiële begroting Blz. 204
I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 205
Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 206
II. Overzicht baten en lasten 2021 Blz. 207
Overzicht baten en lasten 2021 Blz. 208
III. Structureel begrotingssaldo Blz. 209
Structureel begrotingssaldo Blz. 210
IV. Incidentele baten en lasten Blz. 211
Incidentele baten en lasten Blz. 212
V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 213
Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 214
VI. Reserves en Voorzieningen Blz. 215
Stand en verloop per reserve en voorziening Blz. 216
Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2020 Blz. 217
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve Blz. 218
VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 219
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 220
VIII. Geprognosticeerde balans Blz. 221
Geprognosticeerde balans Blz. 222
IX. EMU saldo Blz. 223
EMU saldo Blz. 224
X. PNL per programma Blz. 225
Bestaande PNL-posten 2020-2023 Blz. 226
Nieuwe PNL-posten 2021-2024 Blz. 227
XI. Baten en lasten per taakveld Blz. 228
Baten en lasten per taakveld Blz. 229
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap