Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1  
Inleiding en leeswijzer begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 4  
Toelichting Blz. 5  
Beleidsnota's Blz. 6  
Wat willen we bereiken? Blz. 7  
Openbare orde en veiligheid Blz. 8  
10. Handhaving Blz. 9  
11. Openbare orde en veiligheid Blz. 10  
Wat mag het kosten? Blz. 11  
Verbonden partijen Blz. 12  
Beleidsindicatoren Blz. 13  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 14  
Toelichting Blz. 15  
Beleidsnota's Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 18  
12. Mobiliteit Blz. 19  
13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 20  
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Blz. 21  
34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 22  
51. Bestrijding invasieve plantensoorten Blz. 23  
52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Blz. 24  
53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 25  
Wat mag het kosten? Blz. 26  
Programma 3 Economische zaken Blz. 27  
Toelichting Blz. 28  
Beleidsnota's Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Economische zaken Blz. 31  
15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Verbonden partijen Blz. 34  
Beleidsindicatoren Blz. 35  
Programma 4 Onderwijs Blz. 36  
Toelichting Blz. 37  
Wat willen we bereiken? Blz. 38  
Onderwijs Blz. 39  
16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Blz. 40  
17. Doorlopende leerlijn Blz. 41  
37. Huisvesting OBC Blz. 42  
Wat mag het kosten? Blz. 43  
Verbonden partijen Blz. 44  
Beleidsindicatoren Blz. 45  
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 46  
Toelichting Blz. 47  
Beleidsnota's Blz. 48  
Wat willen we bereiken? Blz. 49  
Cultuur, sport en recreatie Blz. 50  
18. Sportnota Blz. 51  
19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 52  
20. Nota toerisme en recreatie Blz. 53  
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Blz. 54  
32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Blz. 55  
35. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 56  
36. Landschapspark De Danenberg Blz. 57  
41. Visie op bibliotheek Blz. 58  
Wat mag het kosten? Blz. 59  
Verbonden partijen Blz. 60  
Beleidsindicatoren Blz. 61  
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 62  
Toelichting Blz. 63  
Beleidsnota's Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 66  
03. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen) Blz. 67  
04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 68  
05. Participatie Blz. 69  
06. Armoedebeleid Blz. 70  
21. Wanmolen Blz. 71  
22. Dorpshart Heteren Blz. 72  
25. MFC Valburg Blz. 73  
26. MFC Herveld Blz. 74  
27. MFC Randwijk Blz. 75  
Wat mag het kosten? Blz. 76  
Verbonden partijen Blz. 77  
Beleidsindicatoren Blz. 78  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 79  
Toelichting Blz. 80  
Beleidsnota's Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
Volksgezondheid en milieu Blz. 83  
55. Milieustraat Blz. 84  
Wat mag het kosten? Blz. 85  
Verbonden partijen Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 88  
Toelichting Blz. 89  
Beleidsnota's Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 92  
01. Omgevingswet Blz. 93  
09. Woonagenda Blz. 94  
14. Knoop 38 Blz. 95  
23. Dorpshart Oosterhout Blz. 96  
24. Dorpshart Driel Blz. 97  
28. Land van Tap Blz. 98  
30. Elst Centraal Blz. 99  
38. Schil Zetten/Hemmen Blz. 100  
39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 101  
58. Herinrichting ’t Fort Blz. 102  
Wat mag het kosten? Blz. 103  
Verbonden partijen Blz. 104  
Beleidsindicatoren Blz. 105  
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 106  
Toelichting Blz. 107  
Beleidsnota's Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
Financiën en bedrijfsvoering Blz. 110  
42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 111  
43. Strategisch HR beleid Blz. 112  
45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Blz. 113  
46. Optimale informatievoorziening Blz. 114  
48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken Blz. 115  
49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 116  
50. Financiën: goed rentmeesterschap Blz. 117  
Wat mag het kosten? Blz. 118  
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 119  
Toelichting Blz. 120  
Wat willen we bereiken? Blz. 121  
Algemeen bestuur Blz. 122  
07. Inwonerparticipatie Blz. 123  
08. Kerngericht werken Blz. 124  
60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Verbonden partijen Blz. 127  
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 128  
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 129  
Mutaties reserves per programma Blz. 130  
I. Lokale lasten Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 133  
Kostendekking 2021 per verordening Blz. 134  
Lokale lastendruk Blz. 135  
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blz. 136  
II. Weerstandsvermogen Blz. 137  
Algemeen Blz. 138  
Risicobeleid Blz. 139  
Weerstandsratio Blz. 140  
BBV-indicatoren Blz. 141  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 142  
Inleiding Blz. 143  
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 144  
Kwaliteitsniveaus Blz. 145  
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 146  
Financiële consequenties Blz. 147  
IV. Financiering Blz. 148  
Beleidskader Blz. 149  
Marktontwikkelingen Blz. 150  
Leningenportefeuille Blz. 151  
Rente Blz. 152  
Risicobeheer Blz. 153  
V. Bedrijfsvoering Blz. 154  
Bedrijfsvoering Blz. 155  
Personeel en organisatie Blz. 156  
Inkoop & contractmanagement Blz. 157  
Communicatie Blz. 158  
Informatievoorziening Blz. 159  
Juridische zaken Blz. 160  
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 161  
VI. Verbonden partijen Blz. 162  
Inleiding Blz. 163  
Financieel overzicht Blz. 164  
Verbonden Partijen Blz. 165  
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 166  
VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 167  
VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 168  
VP 03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Blz. 169  
VP 04. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 170  
VP 05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 171  
VP 06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 172  
VP 07. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 173  
VP 08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN) Blz. 174  
VP 09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region Blz. 175  
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 176  
VP 10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 177  
VP 10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 178  
VP 10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 179  
VP 11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 180  
VP 12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 181  
VP 13. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 182  
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 183  
VP 14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 184  
VII. Grondbeleid Blz. 185  
Inleiding Blz. 186  
Het gemeentelijk grondbeleid Blz. 187  
Verlies- en winstneming Blz. 188  
De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen Blz. 189  
Risico’s grondexploitatie Blz. 190  
Grondcomplexen Blz. 191  
VIII. Heroverwegingen Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Maatregelen ten behoeve van een structureel sluitende begroting 2021 Blz. 194  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 195  
Algemeen Blz. 196  
Begrotingsresultaat 2021-2024 Blz. 197  
Voorstellen voor structureel sluitende begroting 2021 Blz. 198  
Ontwikkeling van de Algemene Reserve Blz. 199  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 200  
Recapitulatie lasten en baten Blz. 201  
I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 202  
Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 203  
II. Overzicht baten en lasten 2021 Blz. 204  
Overzicht baten en lasten 2021 Blz. 205  
III. Structureel begrotingssaldo Blz. 206  
Structureel begrotingssaldo Blz. 207  
IV. Incidentele baten en lasten Blz. 208  
Incidentele baten en lasten Blz. 209  
V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 210  
Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 211  
VI. Reserves en Voorzieningen Blz. 212  
Stand en verloop per reserve en voorziening Blz. 213  
Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2020 Blz. 214  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve Blz. 215  
VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 216  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 217  
VIII. Geprognosticeerde balans Blz. 218  
Geprognosticeerde balans Blz. 219  
IX. EMU saldo Blz. 220  
EMU saldo Blz. 221  
X. PNL per programma Blz. 222  
Bestaande PNL-posten 2020-2023 Blz. 223  
Nieuwe PNL-posten 2021-2024 Blz. 224  
XI. Baten en lasten per taakveld Blz. 225  
Baten en lasten per taakveld Blz. 226