1. Blz. 1 Programmabegroting 2021
  1. Blz. 2 Inleiding en leeswijzer begroting 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 5 Toelichting
    2. Blz. 6 Beleidsnota's
    3. Blz. 7 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 8 Openbare orde en veiligheid
      1. Blz. 9 10. Handhaving
      2. Blz. 10 11. Openbare orde en veiligheid
    4. Blz. 11 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 12 Verbonden partijen
    6. Blz. 13 Beleidsindicatoren
   2. Blz. 14 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 15 Toelichting
    2. Blz. 16 Beleidsnota's
    3. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 18 Verkeer, vervoer en waterstaat
      1. Blz. 19 12. Mobiliteit
      2. Blz. 20 13. Optimale verbindingen tussen kernen
      3. Blz. 21 33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord
      4. Blz. 22 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst
      5. Blz. 23 51. Bestrijding invasieve plantensoorten
      6. Blz. 24 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst
      7. Blz. 25 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland
    4. Blz. 26 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 27 Programma 3 Economische zaken
    1. Blz. 28 Toelichting
    2. Blz. 29 Beleidsnota's
    3. Blz. 30 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 31 Economische zaken
      1. Blz. 32 15. Economisch Uitvoeringsprogramma
    4. Blz. 33 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 34 Verbonden partijen
    6. Blz. 35 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 36 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 37 Toelichting
    2. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 39 Onderwijs
      1. Blz. 40 16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020
      2. Blz. 41 17. Doorlopende leerlijn
      3. Blz. 42 37. Huisvesting OBC
    3. Blz. 43 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 44 Verbonden partijen
    5. Blz. 45 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 46 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
    1. Blz. 47 Toelichting
    2. Blz. 48 Beleidsnota's
    3. Blz. 49 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 50 Cultuur, sport en recreatie
      1. Blz. 51 18. Sportnota
      2. Blz. 52 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed
      3. Blz. 53 20. Nota toerisme en recreatie
      4. Blz. 54 31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
      5. Blz. 55 32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte
      6. Blz. 56 35. Landschapspark Park Lingezegen
      7. Blz. 57 36. Landschapspark De Danenberg
      8. Blz. 58 41. Visie op bibliotheek
    4. Blz. 59 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 60 Verbonden partijen
    6. Blz. 61 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 62 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
    1. Blz. 63 Toelichting
    2. Blz. 64 Beleidsnota's
    3. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 66 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
      1. Blz. 67 03. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen)
      2. Blz. 68 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein
      3. Blz. 69 05. Participatie
      4. Blz. 70 06. Armoedebeleid
      5. Blz. 71 21. Wanmolen
      6. Blz. 72 22. Dorpshart Heteren
      7. Blz. 73 25. MFC Valburg
      8. Blz. 74 26. MFC Herveld
      9. Blz. 75 27. MFC Randwijk
    4. Blz. 76 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 77 Verbonden partijen
    6. Blz. 78 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 79 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 80 Toelichting
    2. Blz. 81 Beleidsnota's
    3. Blz. 82 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 83 Volksgezondheid en milieu
      1. Blz. 84 55. Milieustraat
    4. Blz. 85 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 86 Verbonden partijen
    6. Blz. 87 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 88 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
    1. Blz. 89 Toelichting
    2. Blz. 90 Beleidsnota's
    3. Blz. 91 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 92 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
      1. Blz. 93 01. Omgevingswet
      2. Blz. 94 09. Woonagenda
      3. Blz. 95 14. Knoop 38
      4. Blz. 96 23. Dorpshart Oosterhout
      5. Blz. 97 24. Dorpshart Driel
      6. Blz. 98 28. Land van Tap
      7. Blz. 99 30. Elst Centraal
      8. Blz. 100 38. Schil Zetten/Hemmen
      9. Blz. 101 39. Wonen onder hoogspanningskabels
      10. Blz. 102 58. Herinrichting ’t Fort
    4. Blz. 103 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 104 Verbonden partijen
    6. Blz. 105 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 106 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
    1. Blz. 107 Toelichting
    2. Blz. 108 Beleidsnota's
    3. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 110 Financiën en bedrijfsvoering
      1. Blz. 111 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      2. Blz. 112 43. Strategisch HR beleid
      3. Blz. 113 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting
      4. Blz. 114 46. Optimale informatievoorziening
      5. Blz. 115 48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken
      6. Blz. 116 49. Nota risicomanagement uitwerken
      7. Blz. 117 50. Financiën: goed rentmeesterschap
    4. Blz. 118 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 119 Programma 10 Algemeen bestuur
    1. Blz. 120 Toelichting
    2. Blz. 121 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 122 Algemeen bestuur
      1. Blz. 123 07. Inwonerparticipatie
      2. Blz. 124 08. Kerngericht werken
      3. Blz. 125 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen
    3. Blz. 126 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 127 Verbonden partijen
   11. Blz. 128 Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves
    1. Blz. 129 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
    2. Blz. 130 Mutaties reserves per programma
  3. Blz. 131 Paragrafen
   1. Blz. 132 I. Lokale lasten
    1. Blz. 133 Inleiding
    2. Blz. 134 Het beleidskader van de lokale heffingen
    3. Blz. 135 Kostendekking 2021 per verordening
    4. Blz. 136 Lokale lastendruk
    5. Blz. 137 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
   2. Blz. 138 II. Weerstandsvermogen
    1. Blz. 139 Algemeen
    2. Blz. 140 Risicobeleid
    3. Blz. 141 Weerstandsratio
    4. Blz. 142 BBV-indicatoren
   3. Blz. 143 III. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 144 Inleiding
    2. Blz. 145 Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt?
    3. Blz. 146 Kwaliteitsniveaus
    4. Blz. 147 In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud
    5. Blz. 148 Financiële consequenties
   4. Blz. 149 IV. Financiering
    1. Blz. 150 Beleidskader
    2. Blz. 151 Marktontwikkelingen
    3. Blz. 152 Leningenportefeuille
    4. Blz. 153 Rente
    5. Blz. 154 Risicobeheer
   5. Blz. 155 V. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 156 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 157 Personeel en organisatie
    3. Blz. 158 Inkoop & contractmanagement
    4. Blz. 159 Communicatie
    5. Blz. 160 Informatievoorziening
    6. Blz. 161 Juridische zaken
    7. Blz. 162 Beleidsindicatoren bedrijfsvoering
   6. Blz. 163 VI. Verbonden partijen
    1. Blz. 164 Inleiding
    2. Blz. 165 Financieel overzicht
    3. Blz. 166 Verbonden Partijen
     1. Blz. 167 VP Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 168 VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
      2. Blz. 169 VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
      3. Blz. 170 VP 03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)
      4. Blz. 171 VP 04. Parkorganisatie (Park Lingezegen)
      5. Blz. 172 VP 05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem
      6. Blz. 173 VP 06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal
      7. Blz. 174 VP 07. Recreatieschap Over-Betuwe
      8. Blz. 175 VP 08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN)
      9. Blz. 176 VP 09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region
     2. Blz. 177 VP Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 178 VP 10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst
      2. Blz. 179 VP 10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst
      3. Blz. 180 VP 10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst
      4. Blz. 181 VP 11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg
      5. Blz. 182 VP 12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag
      6. Blz. 183 VP 13. Vitens N.V. te Zwolle
     3. Blz. 184 VP Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 185 VP 14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)
   7. Blz. 186 VII. Grondbeleid
    1. Blz. 187 Inleiding
    2. Blz. 188 Het gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 189 Verlies- en winstneming
    4. Blz. 190 De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen
    5. Blz. 191 Risico’s grondexploitatie
    6. Blz. 192 Grondcomplexen
   8. Blz. 193 VIII. Heroverwegingen
    1. Blz. 194 Inleiding
    2. Blz. 195 Maatregelen ten behoeve van een structureel sluitende begroting 2021
  4. Blz. 196 Financiële positie
   1. Blz. 197 Uiteenzetting financiële positie
    1. Blz. 198 Algemeen
    2. Blz. 199 Begrotingsresultaat 2021-2024
    3. Blz. 200 Voorstellen voor structureel sluitende begroting 2021
    4. Blz. 201 Ontwikkeling van de Algemene Reserve
    5. Blz. 202 Uitgangspunten van deze begroting
    6. Blz. 203 Recapitulatie lasten en baten
  5. Blz. 204 Financiële begroting
   1. Blz. 205 I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
    1. Blz. 206 Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
   2. Blz. 207 II. Overzicht baten en lasten 2021
    1. Blz. 208 Overzicht baten en lasten 2021
   3. Blz. 209 III. Structureel begrotingssaldo
    1. Blz. 210 Structureel begrotingssaldo
   4. Blz. 211 IV. Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 212 Incidentele baten en lasten
   5. Blz. 213 V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
    1. Blz. 214 Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
   6. Blz. 215 VI. Reserves en Voorzieningen
    1. Blz. 216 Stand en verloop per reserve en voorziening
    2. Blz. 217 Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2020
    3. Blz. 218 Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
   7. Blz. 219 VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 220 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   8. Blz. 221 VIII. Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 222 Geprognosticeerde balans
   9. Blz. 223 IX. EMU saldo
    1. Blz. 224 EMU saldo
   10. Blz. 225 X. PNL per programma
    1. Blz. 226 Bestaande PNL-posten 2020-2023
    2. Blz. 227 Nieuwe PNL-posten 2021-2024
   11. Blz. 228 XI. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 229 Baten en lasten per taakveld
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap