V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Terug naar navigatie - Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2019 Begroting na wijziging 2020 Begroting 2021
(t/m BMR1-2020)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 3.771 133 -3.638 3.514 89 -3.424 3.661 90 -3.571
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.448 2.501 -2.947 5.071 26 -5.046 5.791 65 -5.726
3. Economische zaken 984 613 -372 732 356 -376 617 327 -289
4. Onderwijs 5.626 357 -5.270 5.981 189 -5.792 6.212 204 -6.007
5. Cultuur, sport en recreatie 8.509 1.618 -6.890 8.783 1.053 -7.730 9.060 1.277 -7.783
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. 49.525 10.597 -38.928 51.435 10.234 -41.202 52.905 11.154 -41.751
7. Volksgezondheid en milieu 9.746 8.117 -1.629 10.630 9.326 -1.304 10.617 10.115 -502
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 6.492 8.350 1.859 3.566 2.046 -1.520 2.907 2.107 -800
9. Financiën en bedrijfsvoering 14.004 3 -14.001 15.506 1 -15.505 15.355 12 -15.343
10. Algemeen bestuur 4.379 754 -3.625 2.875 622 -2.253 2.951 568 -2.383
Totaal Programma's 108.483 33.043 -75.440 108.093 23.943 -84.151 110.076 25.919 -84.157
Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien 3.858 77.730 73.872 2.592 79.730 77.138 1.752 83.710 81.958
Mutaties reserves 7.541 8.914 1.373 11.835 16.950 5.115 1.419 3.617 2.198
Totaal 119.882 119.687 -195 122.521 120.623 -1.898 113.246 113.246 0
#
# op basis van de Tweede bestuursrapportage 2020 (raadsbehandeling op 6 oktober 2020) komt het verwachte resultaat 2020 uit op € 0 en is er dus geen sprake meer van een tekort.