Uitgaven

5,11%
€ 5.791
x €1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,06%
€ 65
x €1.000
0,06% Complete

Saldo

0%
€ 5.726
x €1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

5,11%
€ 5.791
x €1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,06%
€ 65
x €1.000
0,06% Complete

Saldo

0%
€ 5.726
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en  een belangrijke openbaar vervoer as. We zetten maximaal in op een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente.

Een snelle en veilige afwikkeling van verkeersstromen, inclusief het goederenvervoer, vinden wij belangrijk. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en willen we verkeershinder zo veel mogelijk beperken. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Historische invalswegen 2010
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe (GMO) 2004
Omgevingsvisie
Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst 2015
Betere bereikbaarheid van modaliteit naar mobiliteit-uitwerking OV-visie, fase 1 (2020) 2016
Fietsvisie Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2010
Regionale Aanpak mobiliteit stadsregio Arnhem-Nijmegen 2011
Overbetuwe fiets verder; optimalisatie fietsnetwerk tussen de kernen 2018
Bereikbaarheidsaanpak Regio Arnhem Nijmegen 2017
Samenwerkingsagenda Fiets regio Arnhem Nijmegen 2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Verkeer, vervoer en waterstaat

We zetten in op een compleet, samenhangend en veilig verkeer- en vervoersnetwerk. Er moet ruimte zijn voor alle vervoerswijzen (fiets, auto, ov en voetgangers); keuzevrijheid voor de reizigers die aansluit bij de behoefte en het oppakken van innovatieve oplossingen (o.a. slimme mobiliteit). Hierin speelt duurzaamheid een belangrijke rol. We gaan door met de uitvoering van de fietsagenda van de fietsnota “Overbetuwe fietst verder”. We optimaliseren het netwerk door realisatie van projecten zoals de stationsomgeving Zetten-Andelst, spoorkruisingen Elst Noord en afslag 38/ontsluiting RTG. We doen onderzoek naar verbetering van het netwerk door te zoeken naar nieuwe (maatwerk)oplossingen die passen bij de behoefte van onze inwoners.

In regionaal verband pakken we de bovengemeentelijke knelpunten in het verkeers- en vervoersnetwerk op. Er is een regionale bereikbaarheidsaanpak voor de regio Arnhem-Nijmegen opgesteld. Deze wordt verder uitgewerkt in een regionale ambitie.

In de werkconferentie Duurzaamheid is duurzame mobiliteit een belangrijk thema. De resultaten zullen een vertaling krijgen in de komende jaren. Zowel op het gebied van gebruik van duurzame vervoermiddelen als het optimaal houden van de verbindingen tussen onze kernen. Ook voor de inwoners die minder mobiel zijn of worden.

Speerpunt(en)/Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2021 BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024
2.1 Verkeer en vervoer.
Lasten 5.497 5.678 5.809 5.821
Baten -26 -26 -26 -26
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer. 5.471 5.653 5.783 5.795
2.2 Parkeren.
Lasten 219 219 220 221
Baten -39 -39 -39 -39
Totaal 2.2 Parkeren. 179 180 181 181
2.5 Openbaar vervoer.
Lasten 76 76 76 76
Totaal 2.5 Openbaar vervoer. 76 76 76 76