Uitgaven

3,23%
€ 3.661
x €1.000
3,23% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 90
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

0%
€ 3.571
x €1.000

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,23%
€ 3.661
x €1.000
3,23% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 90
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

0%
€ 3.571
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overbetuwe is een relatief veilige gemeente en daar blijven we samen met vele partners voortdurend aan werken. Dit doen we o.a. omdat veiligheid voor onze inwoners en ondernemers hoge prioriteit heeft. We werken er ook aan omdat een veilige gemeente bijdraagt aan een prettige woon- en werkomgeving en het welzijn en de sociale cohesie positief beïnvloedt. Inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en professionele organisaties als politie, Openbaar Ministerie (OM) en veiligheidsregio hebben allemaal een rol binnen het thema veiligheid. Het is dus niet alleen een zaak van de gemeente. Zij heeft binnen dit thema de regierol.

Door de werkwijze die Overbetuwe hanteert in haar veiligheidsbeleid kan er snel en daadkrachtig gereageerd worden op onvoorzienbare of onverwachte ontwikkelingen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2021 BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer.
Lasten 2.363 2.363 2.363 2.362
Baten 0 0 0 0
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 2.363 2.363 2.363 2.362
1.2 Openbare orde en veiligheid.
Lasten 1.298 1.282 1.282 1.282
Baten -90 -90 -90 -90
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid. 1.208 1.191 1.191 1.191

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
Winkeldiefstal: aantal per 1.000 inwoners 1 0,9 - - 2,2 CBS - Diefstallen
Diefstal uit woning: aantal per 1.000 inwoners 1,9 1,4 - - 2,5 CBS - Diefstallen
Geweldsmisdrijven: aantal per 1.000 inwoners 3,6 3,3 - - 4,9 CBS - Criminaliteit
Vernielingen: aantal per 1.000 inwoners 3,7 4 - - 5,8 CBS - Criminaliteit
Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 77 79 105 - 132 Stichting Halt