III. Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid 3.661 90 3.644 90 3.644 90 3.644 90
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.791 65 5.974 65 6.105 65 6.118 65
3. Economische zaken 617 327 617 327 640 327 640 327
4. Onderwijs 6.212 204 6.305 204 6.464 204 6.525 204
5. Cultuur, sport en recreatie 9.060 1.277 8.848 1.277 9.294 1.277 9.294 1.277
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. 52.905 11.154 53.193 11.732 53.369 12.311 53.550 12.389
7. Volksgezondheid en milieu 10.617 10.115 10.598 10.115 10.582 10.115 10.555 10.115
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.907 2.107 3.016 2.107 3.183 2.107 3.183 2.107
9. Financiën en bedrijfsvoering 15.355 12 15.363 12 15.294 12 15.227 12
10. Algemeen bestuur 2.951 568 2.951 538 2.971 538 2.951 538
Subtotaal 110.076 25.919 110.509 26.467 111.544 27.046 111.687 27.125
Algemene Dekkingsmiddelen 1.687 83.710 1.524 80.844 1.259 81.263 1.231 81.712
Overhead * - - - - - - - -
VPB 10 0 10 0 10 0 10 0
Onvoorzien 55 0 55 0 55 0 55 0
Totaal 111.827 109.629 112.098 107.311 112.868 108.309 112.983 108.837
Saldo van baten en lasten -2.198 -4.787 -4.559 -4.146
Mutatie reserves 2.198 3.379 2.543 490
Saldo na mutatie reserves 0 -1.408 -2.016 -3.656
Saldo incidentele baten en lasten 0 -50 -59 -40
Structureel begrotingssaldo 0 -1.358 -1.957 -3.616
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.