VIII. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 961 933 908 882 855 828
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut 122.989 148.900 144.624 140.390 136.298 132.251
- Investeringen met een maatschappelijk nut 8.385 23.705 22.533 21.325 20.081 18.799
Financiële vaste activa 8.682 9.756 9.756 9.756 9.756 9.756
Totaal vaste activa 141.016 183.294 177.821 172.353 166.990 161.634
Vlottende activa
Voorraden 7.898 11.647 11.647 11.647 11.647 11.647
Uitzettingen korter dan één jaar 3.773 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Overlopende activa 7.775 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Liquide middelen 40 500 4.943 500 500 500
Totaal vlottende activa 19.486 15.147 19.590 15.147 15.147 15.147
Totaal activa 160.502 198.441 197.411 187.500 182.137 176.781
PASSIVA
Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermogen 39.669 36.168 32.720 27.922 24.769 22.654
Voorzieningen 23.316 30.315 27.019 25.745 24.177 22.881
Langlopende schulden 67.322 93.177 121.059 106.940 106.701 106.701
Totaal vaste financieringsmiddelen 130.307 159.661 180.798 160.607 155.647 152.236
Vlottende passiva
Kortlopende schulden 16.336 17.780 5.613 15.893 15.490 13.545
Overlopende passiva 13.860 21.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Totaal vlottende passiva 30.196 38.780 16.613 26.893 26.490 24.545
Totaal passiva 160.502 198.441 197.411 187.500 182.137 176.781