IX. EMU saldo

EMU saldo

Terug naar navigatie - EMU saldo
Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2020 * 2021 2022 2023 2024
1. Balansmutaties in financiële vaste activa 1.075 0 0 0 0
2. Balansmutaties in financiële vlottende activa -8.088 4.443 -4.443 0 0
3. Balansmutaties in vaste schuld 25.855 27.881 -14.119 -239 0
4. Balans mutaties in vlottende passiva 8.584 -22.780 9.976 757 855
5. Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -41.452 -658 -300 -518 -855
EMU-saldo referentiewaarde 3.648 3.972 3.991 4.046 4.120
Verschil EMU-saldo en referentiewaarde -45.100 -4.630 -4.291 -4.564 -4.975
* Volgens realisatie tot en met september 2020, aangevuld met raming resterende periode