Uitgaven

5,49%
€ 6.212
x €1.000
5,49% Complete

Inkomsten

0,18%
€ 204
x €1.000
0,18% Complete

Saldo

0%
€ 6.007
x €1.000

Programma 4 Onderwijs

Uitgaven

5,49%
€ 6.212
x €1.000
5,49% Complete

Inkomsten

0,18%
€ 204
x €1.000
0,18% Complete

Saldo

0%
€ 6.007
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Goed en passend onderwijs biedt alle kinderen een goede basis voor de rest van hun leven. We gaan uit van de kracht van de kinderen en hun ouders. Gemeente schept kansen door onderwijs goed te faciliteren op de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is: huisvesting, een zorgstructuur, schoolbegeleiding en educatie op het gebied van cultuur, natuur en milieu. Uitgangspunt is dat onderwijs en zorg dichtbij ieder kind beschikbaar zijn voor zover dat mogelijk is gezien de schaalgrootte van onze gemeente. Voor kinderen die een extra steun in de rug nodig hebben, investeren we meer dan wettelijk voorgeschreven in voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

Wij willen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Bijvoorbeeld door lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs te koppelen. Wij willen een goede beroepskeuze (en voorafgaand daaraan een geschikte profielkeuze) stimuleren voor alle leerlingen van het Voorgezet Onderwijs.

Voldoende digitale, reken- en lees- en schrijfvaardigheden zijn een basis vereiste om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Daarom willen wij extra werk maken van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

In stand houden van een divers onderwijsaanbod in voldoende ruime, adequate en toekomstbestendige gebouwen. Door een kwalitatief goede leer- en ontwikkelomgeving te bieden maken wij een leven lang leren mogelijk.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2021 BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs.
Lasten 43 43 43 43
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs. 43 43 43 43
4.2 Onderwijshuisvesting.
Lasten 3.249 3.285 3.395 3.392
Baten -44 -44 -44 -44
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting. 3.205 3.240 3.351 3.347
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Lasten 2.919 2.978 3.026 3.091
Baten -160 -160 -160 -160
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. 2.760 2.818 2.866 2.931

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- MGR Sociaal Domein regio centraal Gelderland

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 1,3 1,8 - - 1,9 DUO/Ingrado
Absoluut verzuim: aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar 0 0,8 - - 1,9 DUO/Ingrado
Relatief verzuim: aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar 15,78 17 - - 23 DUO/Ingrado