X. PNL per programma

Bestaande PNL-posten 2020-2023

Programma Nieuwe Lasten 2021-2024 - bestaande PNL-posten 2020-2023 uit Programmabegroting 2020
Nr. Omschrijving Jaar Bruto inv. Reserves Derden / Netto inv. Expl. Afschr. Lasten Lasten Lasten Lasten
uitv. eenmalig e.d. grondexpl. eenmalig last term. 2021 2022 2023 2024
Programma 1. Openbare orde en veiligheid
-
Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat
3. Bestrijding invasieve plantensoorten
c. Eenmalig bedrag jaarschijf 2021 2021 85 85 0
d. Eenmalig bedrag jaarschijf 2022 2022 55 55 0
e. Eenmalig bedrag jaarschijf 2023 2023 15 15 0
5. Rehabilitatie Rauwendaal e.o. Heteren (2022 t/m 2025)
a. Jaarschijf 2022 2022 PM PM PM PM 20 PM PM
b. Jaarschijf 2023 2023 PM PM PM PM 20 PM
6. Rehabilitatie Vogelzang Elst
a. Jaarschijf 2022 2022 239 10 10 219 20 13 13
b. Jaarschijf 2023 2023 239 10 10 219 20
7. Optimalisatie aansluiting Sportpark De Pas
a. Investeringsbudget 2020 150 150 20 9 9 9 9
8. Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N.
a. Investeringsbudget 2022 250 250 20 15 15
b. Formatie: projectleider, toezichthouder 2022 10 10 0
9. Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord
a. Vervanging wegdekken 2020 2020 209 209 20 13 13 13 13
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 -13
b. Vervanging wegdekken 2021 2021 151 151 20 9 9 9
c. Vervanging wegdekken 2022 2022 146 146 20 9 9
11. Stationsomgeving Zetten-Andelst
a. Investeringsbedrag 2022 500 50 450 20 28 28
12. Ontwikkelingsvisie Linge
a. Uitvoeringsmaatregelen 2021 PM PM PM PM PM
13. Uitvoering Fietsagenda
b. Jaarschijf 2020 2020 939 939 20 57 57 57 57
Actie spoor 1: investeringsbedrag verlagen met € 441.000 (kapitaallasten € 27.000 lager) -27 -27 -27 -27
14. Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk 2020 270 25 246 20 15 15 15 15
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 -15
15. Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout 2020 521 50 471 20 29 29 29 29
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 -29
16. Herinrichting doorgaande wegen Vriesenenk en Huyenkamp
a. Jaarschijf 2020 2020 450 450 20 28 28 28 28
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 -28
b. Jaarschijf 2021 2021 450 450 20 28 28 28
17. Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst 2020 108 108 20 7 7 7 7
20. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren (over 3 jaren)
b. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 2020 380 207 173 20 11 11 11 11
21. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst (over 2 jaren)
b. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 2020 300 175 125 20 8 8 8 8
22. Infrastructuur Elst Noord
a. Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. (2019) 2020 2.925 2.925 20 179 179 179 179
23. Aanvul. budget verbreden Kerkepad (PNL-post 8-2017) 2020 220 220 20 13 13 13 13
25. Veilig oversteken Ceintuurbaan 2020 50 50 20 3 3 3 3
Programma 3. Economische zaken
-
Programma 4. Onderwijs
27. Twee noodlokalen basisschool Esdoorn te Elst 2020 250 250 15 19 19 19 19
28. Noodlokalen basisonderwijs Westeraam
a. Investeringsbedrag 2020 497 497 15 39 39 39 39
29. Noodlokalen voortgezet onderwijs Westeraam 2020 580 580 15 45 45 45 45
31. Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel
a. Investeringsbedrag 2021 2021 1.333 1.333 40 49 49 49
b. Investeringsbedrag 2022 2022 1.333 1.333 40 49 49
c. Formatie: projectleider, toezichthouder 2021 75 75 0
32. Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout
a. Investeringsbedrag 2022 3.732 3.732 40 136 136
b. Formatie: projectleider, toezichthouder 2022 75 75 0
33. Uitvoering resultaat quickscan schoolgebouwen
a. Budget jaarschijf 2020 2020 PM PM 25 PM PM PM PM
b. Budget jaarschijf 2021 2021 PM PM 25 PM PM PM
c. Budget jaarschijf 2022 2022 PM PM 25 PM PM
d. Budget jaarschijf 2023 2023 PM PM 25 PM
34. Vervangende nieuwbouw basisschool Zetten 2023 PM PM 40 PM
35. Noodz. onderh./renov. gebouw Mozartstr.(huidige OBC) 2022 PM PM 25 PM PM
36. Huisvesting OBC
a. Aanvullend investeringsbedrag bouw school 2020 3.116 3.116 40 114 114 114 114
b. Aanv. invest.bedrag inricht. openb. ruimte en plankosten 2020 570 570 20 35 35 35 35
Programma 5. Cultuur, sport en recreatie
40. Erfgoed
b. Eenmalig budget 2021 2021 30 30 0
42. Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie
a. Investeringsbedrag (geschat bedrag) 2022 22.000 22.000
b1. Hogere structurele exploitatielasten (incl. kap.lasten) 2023 780 780
b2. Vrijval exploitatiebijdrage De Drie Essen 2023 -230 -230
c. Grondkosten 2022 PM PM 0
d. Formatie: programmamanager zwembad 2020-2023 240 240 20 15 15
46. Bibliotheek OBGZ
b. Eenmalig voor herhuisvesting in Heteren 2021 150 150 0
48. Herdenking WOII
b. Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio 2021 29 29 0
c. Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio 2022 27 27 0
49. Realisatie 3e veld Excelsior 2020 350 350 30 16 16 16 16
54. Landschapspark De Danenberg
b. Gemeentelijke bijdrage 2020 2020 200 200 20 12 12 12 12
Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
57. Nieuwe integrale armoedebeleid 2021 110 110 110 110 110
61. Nieuwbouw De Wanmolen in Zetten (o.b.v. 18rb000008)
b. Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2020 2021 5.000 5.000 40 183 183 183
Dekking door vrijval bestaande kapitaallasten -81 -81 -81
Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten (gevormd met vrijval deel voorziening groot onderhoud accommodaties) -38 -38 -38
Dekking door inzet revolverend duurzaamheidsfonds PM PM PM
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
-
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
66. Herinrichting omgeving 't Fort
c. Herinrichting omgeving met centrumkwaliteit 2020 350 350 20 21 21 21 21
67. Ontwikkeling locaties woonwagenstandplaatsen
a. Investeringsbudget jaarschijf 2020 2020 PM PM 20 PM PM PM PM
b. Investeringsbudget jaarschijf 2021 2021 PM PM 20 PM PM PM
69. Revitalisering Centrumplan Oosterhout
b. Budget voor realisering jaarschijf 2021 2021 1.000 1.000 30 45 45 45
c. Budget voor realisering jaarschijf 2022 2022 1.900 1.900 30 85 85
70. Revitalisering Centrumplan Driel
b. Budget voor realisering jaarschijf 2021 2021 1.450 1.450 30 65 65 65
c. Budget voor realisering jaarschijf 2022 2022 1.450 1.450 30 65 65
Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering
75. P-budget
a.4. Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2021 2021 167 167 0
a.5. Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2022 2022 167 167 0
x
Programma 10. Algemeen bestuur x
77. Jongerenparticipatie
b. Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021 2021 PM PM PM PM PM
x
Totalen 54.733 1.361 70 53.303 110 671 1.014 1.979 1.979
Aanvulling tot stelpost 0 0 0 0
Totale lasten 671 1.014 1.979 1.979
Algemene reserve 2021: 536
Algemene reserve 2022: 334
Algemene reserve 2023: 15
Algemene reserve 2024: 0
Totale onttrekking Algemene Reserve 884
Voorziening riolering (betreft PNL-posten 6, 14, 15, 20 en 21) 476
Totale onttrekking: 1.361

Nieuwe PNL-posten 2021-2024

Programma Nieuwe Lasten 2021-2024 - nieuwe PNL-posten 2021-2024
Nr. Omschrijving Jaar Bruto inv. Reserves Derden / Netto inv. Expl. Afschr. Lasten Lasten Lasten Lasten
uitv. eenmalig e.d. grondexpl. eenmalig last term. 2021 2022 2023 2024
Programma 1. Openbare orde en veiligheid
-
Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat
1. Herinrichting zuidelijk deel Peperstraat 2021 300 0 0 300 0 20 0 18 18 18
2. Studie verkeersafwikkeling hoofdwegen 2021 30 30 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3. Economische zaken
3. Regionale samenwerking 2021 78 78 78 78 78
Programma 4. Onderwijs
4. Uitbreiding OLP/meubilair De Wegwijzer Elst 2021 30 0 0 30 0 10 0 3 3 3
Programma 5. Cultuur, sport en recreatie
5. Bestrijding eikenprocessierups 2021 20 20 20 20 20
6. Aanbesteding inhuur bouwconstructieteam tbv speelgelegenheden 2021 15 15 0 0 0 0 0 0 0
7. Bijdrage Lexkesveer 2021 25 25 25 25 25
8. JOGG 2021 35 35 35 35 35
9. Muziek in de klas 2021 53 53 53 53 53
10. Subsidies kunst en cultuur 2021 10 10 10 10 10
Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
11. Kwartiermaker netwerkontwikkeling statushouders 2021 6 6 0 0 0 0 0 0 0
12. Actief eropaf structureel 2021 25 25 25 25 25
13a. Actief eropaf eenmalig 2021 2021 25 25 0 0 0 0 0 0 0
13b. Actief eropaf eenmalig 2022 2022 10 10 0 0 0 0 0 0 0
14. Schulden en preventie 2021 110 110 110 110 110
15. Schoolmaatschappelijk werk 2021 100 100 100 100 100
16. Meedoenregeling 2021 210 210 210 210 210
17. Interventieteam 2021 148 148 148 148 148
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
-
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-
Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering
18. Planningsysteem bedrijfsbureau TOPW incl. module begraafplaatsen 2021 15 15 15 15 15
19. Zaakgericht werken 2021 110 0 0 110 5 0 23 23 23
x
Programma 10. Algemeen bestuur x
- x
Totalen 526 86 0 440 829 829 874 874 874
Totale lasten 829 874 874 874
Waarvan structureel 829 874 874 874
Algemene reserve 2021: 76.000 Waarvan incidenteel 0 0 0 0
Algemene reserve 2022: 10.000
Algemene reserve 2023: 0
Algemene reserve 2024: 0
Totale onttrekking Algemene Reserve 86.000