IV. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid
geen incidentele mutaties
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- PNL-post 3c Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 85
- PNL-post 3d Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 55
- PNL-post 3e Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 15
- PNL-post 8b Projectleider fietspad Weteringsewal (TV 2.1) 10
- Nieuwe PNL-post 2021 Studie verkeersafwikkeling hoofdwegen 30
3. Economische zaken
geen incidentele mutaties
4. Onderwijs
- PNL-post 31c projectleider nieuwbouw De Meeuwenberg 75
- PNL 32b projectleider nieuwbouw SamSam 75
5. Cultuur, sport en recreatie
- PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2021 (TV 5.3) 29
- PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) 27
- PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021 (TV 5.5) 30
- PNL-post 46b Bibliotheek eenmalige subsidie 2021 (TV 5.6) 150
- Nieuwe PNL-post 2021 Aanbest. Inh. bouwconstructieteam tbv speelgelegenh. 15
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Nieuwe PNL-post 2021 Kwartiermaker netwerkontwikkeling statushouders 6
- Nieuwe PNL-post 2021 Actie eropaf: eenmalige exploitatie 25 10
7. Volksgezondheid en milieu
geen incidentele mutaties
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
geen incidentele mutaties
9. Financiën en bedrijfsvoering
geen incidentele mutaties
10. Algemeen bestuur
- Kostenplaats verkiezingen 40 40 59 40
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien
- PNL-post 75a4 Effecten organisatieontwikk. 2021 (TV 0.8) 167
- PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022 (TV 0.8) 167
Totaal 662 0 374 0 74 0 40 0
Saldo incidentele baten en lasten -662 -374 -74 -40
Mutatie reserves 662 324 15 0
Effect op begrotingssaldo 0 -50 -59 -40