VI. Reserves en Voorzieningen

Stand en verloop per reserve en voorziening

Terug naar navigatie - Stand en verloop per reserve en voorziening
(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2021 Bij Af Saldo 1-1-2022 Bij Af Saldo 1-1-2023 Bij Af Saldo 1-1-2024 Bij Af Saldo 31-12-2024
Algemene Reserve 8.688 1.329 662 9.356 7 334 9.029 7 15 9.021 7 0 9.028
Bestemmingsreserves:
- Kapitaallasten Ambtshuis 882 0 29 853 0 30 823 0 31 792 0 32 761
- Kapitaallasten Hockeycomplex 1.016 0 68 947 0 68 879 0 68 810 0 68 742
- Kapitaallasten Heteren-Centrum 3.983 0 178 3.805 0 178 3.626 0 178 3.448 0 178 3.270
- Kapitaallasten kunstgras Spero 256 0 24 232 0 24 207 0 24 183 0 24 158
- Kapitaallasten sporthal HPC 1.303 0 48 1.255 0 48 1.207 0 48 1.159 0 48 1.111
- Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen 188 0 62 126 0 62 65 0 65 0 0 0 0
- Kapitaallasten P&R garage Elst 387 0 5 382 0 5 377 0 5 371 0 6 365
- Kapitaallasten huisvesting 748 0 26 722 0 26 696 0 27 669 0 27 642
- Kapitaallasten Bemmelseweg 485 0 0 485 0 0 485 0 0 485 0 0 485
- Kapitaallasten spoorkruisingen Elst Noord 2.710 0 0 2.710 0 0 2.710 0 0 2.710 0 0 2.710
- Bovenwijkse voorzieningen 2.884 pm pm 2.884 pm pm 2.884 pm pm 2.884 pm pm 2.884
- Vervanging materiaal Openbare Werken 2.423 90 255 2.258 90 245 2.102 90 216 1.976 90 188 1.877
- Vitens 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Afslag 38 Elst/Oosterhout 2.275 pm pm 2.275 pm pm 2.275 pm pm 2.275 pm pm 2.275
- Tekorten Sociaal Domein 6.535 0 2.105 4.430 0 2.465 1.965 0 1.965 0 0 0 0
Totaal bestemmingsreserves 26.230 90 2.955 23.364 90 3.152 20.301 90 2.627 17.764 90 572 17.281
Voorzieningen:
- Wethouderspensioenen 6.359 0 288 6.071 0 288 5.784 0 288 5.496 0 288 5.208
- Nabestaandenpensioen 282 0 17 265 0 17 247 0 17 230 0 17 212
- Planschades 11 0 pm 11 0 pm 11 0 pm 11 0 pm 11
- Wachtgelden vm wethouders 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties 3.483 554 930 3.107 554 392 3.269 554 616 3.207 554 271 3.491
- Riolering 10.841 0 1.057 9.784 0 1.132 8.652 0 1.201 7.451 0 1.274 6.177
Totaal voorzieningen 21.011 554 2.327 19.238 554 1.829 17.963 554 2.122 16.395 554 1.850 15.099

Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2020

Terug naar navigatie - Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2020
Werkelijk saldo 31-12-2019 voor resultaatbestemming 19.160
Onttrekking nadelig saldo jaarrekening 2019 -195
Werkelijk saldo 1-1-2020 na resultaatbestemming 18.965
AF: vorming BR voor tekorten Sociaal Domein -9.027
Aangepast werkelijk saldo 1-1-2020 9.938
Verwacht begrotingsoverschot 2020 op basis van 2e berap 2020 0
Onttrekkingen:
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2020 -1.670
- adm. en begrotingswijzigingen 2020 t/m raad april 2020 -146
- restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2019) -1.381
- dekking maatregelen compensatie corona effecten 2020 pm
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2020 7
- verwacht saldo grondcompl. Elst Zuid 19
- reeds ontvangen tweede tussentijdse winstuitkering GEM Westeraam 1.920
Verwacht saldo 1-1-2021 8.688
Verwacht begrotingstekort 2021 0
Onttrekkingen:
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2021 (bestaand PNL) -546
- eenmalige lasten 2021 (PNL-posten en verkiezingen) -116
- dekking maatregelen compensatie corona effecten 2021 pm
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2021 7
- verwacht saldo grondcompl. Steenbeekstraat pm
- afroming restant precario naar AR 1.322
Verwacht saldo 1-1-2022 9.356
Verwacht begrotingstekort 2022 0
Onttrekkingen:
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2022 -334
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2022 7
Verwacht saldo 1-1-2023 9.029
Verwacht begrotingstekort 2023 0
Onttrekkingen:
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2023 -15
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2023 7
Verwacht saldo 1-1-2024 9.021
Verwacht begrotingstekort 2024 0
Onttrekkingen:
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2024 0
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2024 7
Verwacht saldo 31-12-2024 9.028

Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2021 Bij Af Saldo 1-1-2022 Bij Af Saldo 1-1-2023 Bij Af Saldo 1-1-2024 Bij Af Saldo 31-12-2024
BR kap.last. Ambtshuis 882 0 29 853 0 30 823 0 31 792 0 32 761
BR kap.last. Hockeycomplex 1.016 0 68 947 0 68 879 0 68 810 0 68 742
BR kap.last. Heteren-Centrum 3.983 0 178 3.805 0 178 3.626 0 178 3.448 0 178 3.270
BR kap.last. kunstgras Spero 256 0 24 232 0 24 207 0 24 183 0 24 158
BR kap.last. sporthal HPC 1.303 0 48 1.255 0 48 1.207 0 48 1.159 0 48 1.111
BR kap.last. tijd. huisv.maatr. 188 0 62 126 0 62 65 0 65 0 0 0 0
BR kap.last. P&R garage Elst 387 0 5 382 0 5 377 0 5 371 0 6 365
BR kap.last. huisvesting 748 0 26 722 0 26 696 0 27 669 0 27 642
BR kap.last. Bemmelseweg 485 0 0 485 0 0 485 0 0 485 0 0 485
BR verv. materieel Openb. W. 2.423 90 255 2.258 90 245 2.102 90 216 1.976 90 188 1.877
BR tekorten Sociaal Domein 6.535 0 2.105 4.430 0 2.465 1.965 0 1.965 0 0 0 0
Totale reserves 18.205 90 2.800 15.495 90 3.152 12.432 90 2.627 9.894 90 572 9.412