Uitgaven

46,72%
€ 52.905
x €1.000
46,72% Complete

Inkomsten

9,85%
€ 11.154
x €1.000
9,85% Complete

Saldo

0%
€ 41.751
x €1.000

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitgaven

46,72%
€ 52.905
x €1.000
46,72% Complete

Inkomsten

9,85%
€ 11.154
x €1.000
9,85% Complete

Saldo

0%
€ 41.751
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

We streven naar een samenleving waar inwoners elkaar ondersteunen, hun eigen kracht en dat van hun netwerk optimaal benutten en naar vermogen kunnen meedoen. Dit betekent dat inwoners die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, kunnen rekenen op hulp vanuit de gemeente. Maar het betekent ook dat we inwoners helpen om hun eigen kracht te versterken. En dat we investeren in laagdrempelige (algemene) voorzieningen. Op het gebied van werk en inkomen staat het meedoen naar vermogen centraal. Uitgangspunt is dat inwoners die kunnen werken, het beste af zijn als ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als zij daarbij ondersteuning nodig hebben, geeft de gemeente die. Inwoners die (nog) niet kunnen werken, participeren op een andere, passende manier. Als werken (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, mogen inwoners rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente.

We hebben onze taken op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet in 2015 ingevoerd. Nu is het moment om een stevige veranderslag in te zetten; de werkelijke transformatie. Dit willen we niet zonder reden; zowel inwoners, onze partners als de gemeente zien veel kansen voor verbetering. Wij denken dat we de ondersteuning van onze inwoners beter én betaalbaar kunnen organiseren. Zodat zij die ondersteuning nodig hebben, dit ook in de toekomst kunnen blijven ontvangen.

Voorzieningen op maat voor levendige kernen
We leven in een landelijke woonomgeving met het comfort van de dorpsgemeenschap waar je weet dat je er toe doet en het verschil kunt maken. De gemeente wil een partner zijn die krachtige kernen faciliteert door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven onderling te verbinden en door bewonersinitiatieven te begeleiden. De behoefte en het zelf organiserend vermogen van inwoners in en buiten de kernen is hierbij leidend. We kiezen daarom voor differentiatie per kern. We zijn flexibel en toekomstbestendig (om in te kunnen spelen op o.a. demografische ontwikkelingen). We investeren minder in gebouwen en meer in activiteiten. Juiste verwachtingen tussen gemeente en inwoners/maatschappelijke partijen zijn essentieel om kern- of gebiedsgericht samen te werken. Vooraf moet helder zijn wat de mate van invloed en inspraak van deelnemers is. De recent vastgestelde visie op de interactie met de samenleving geeft daarbij richting aan ons handelen.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022
Uitvoeringsplan Van cliënt naar kandidaat 2019
Integraal armoedebeleid 2019 – 2022
Visie op de organisatie van het  Sociaal Domein  2019
Transformatieagenda 2017 - 2019
Beleidsplan Sociaal Domein 2020 - 2025
Kaderstellende nota voor de decentralisaties 2013
Sociaal Maatschappelijke Visie 2013
Visie op Vastgoed  2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Terug naar navigatie - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Een sterke sociale basis , kwaliteit van leven van onze inwoners, voldoende mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en een leefbare en inclusieve samenleving . Dát is onze ambitie.
We hebben deze ambitie uitgewerkt in zes doelen:
1. Inwoners van Overbetuwe hebben zorg voor elkaar: sociale cohesie.
2. Inwoners zijn vitaal en doen mee: sociale empowerment en de dimensies van Positieve Gezondheid.
3. Ondersteuning is passend en nabij: sociale en economische zekerheid.
4. Inwoners hebben mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen: sociale empowerment.
5. Inwoners zijn tevreden over hun leefomgeving: alle voorwaarden voor sociale kwaliteit.
6. Voorzieningen zijn toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed: sociale inclusie.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie BEGROTING 2021 BEGROTING 2022 BEGROTING 2023 BEGROTING 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
Lasten 5.729 5.866 5.874 5.873
Baten -682 -682 -682 -682
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 5.047 5.185 5.192 5.191
6.2 Wijkteams.
Lasten 871 871 871 871
Totaal 6.2 Wijkteams. 871 871 871 871
6.3 Inkomensregelingen.
Lasten 12.657 12.730 12.803 12.875
Baten -9.770 -9.843 -9.916 -9.989
Totaal 6.3 Inkomensregelingen. 2.887 2.887 2.887 2.887
6.4 Begeleide participatie.
Lasten 4.095 4.095 4.095 4.095
Totaal 6.4 Begeleide participatie. 4.095 4.095 4.095 4.095
6.5 Arbeidsparticipatie.
Lasten 1.340 1.340 1.340 1.340
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie. 1.340 1.340 1.340 1.340
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).
Lasten 2.472 2.472 2.472 2.472
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). 2.472 2.472 2.472 2.472
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
Lasten 6.436 6.487 6.551 6.624
Baten -452 -457 -463 -469
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. 5.985 6.031 6.089 6.156
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
Lasten 18.164 18.191 18.222 18.259
Baten -250 -750 -1.250 -1.250
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. 17.914 17.441 16.972 17.009
6.81 Geëscaleerde zorg 18+.
Lasten 90 90 90 90
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. 90 90 90 90
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.
Lasten 1.050 1.050 1.050 1.050
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. 1.050 1.050 1.050 1.050

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
-
MGR Sociaal Domein regio centraal Gelderland
-
Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
% Jongeren met delict voor de rechter 1 1 - - 1 CBS - Jeugd
% Kinderen in uitkeringsgezin 3 3 - - 7 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
% Jeugdwerkloosheid 1 1 - - 2 CBS - Jeugd
% Netto arbeidsparticipatie 69,8 70,8 71,4 - 68,8 CBS - Arbeidsdeelname
Bijstandsuitkeringen: aantal per 1.000 inwoners 18 jaar eo 21 20,6 20,5 - 37,4 CBS - Participatiewet
Aantal re-integratievoorzieningen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 32,8 32,9 - - 30,5 CBS - Participatiewet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement: aantal per 1.000 inwoners 21 29 41 - 63 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Jongeren met jeugdhulp: % van alle jongeren tot 18 jaar 11,3 12,4 12,4 - 10,5 CBS - Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,3 0,3 0,3 - 0,3 CBS - Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,9 0,8 1,1 - 1,1 CBS - Jeugd