VII. Grondbeleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze Paragraaf Grondbeleid wordt een beknopte toelichting gegeven op het te voeren grondbeleid in 2021 tot en met 2024.

Het gemeentelijk grondbeleid

Terug naar navigatie - Het gemeentelijk grondbeleid

In februari 2018 is door de raad de Nota Visie op Grondbeleid 2018 vastgesteld. In deze nota zijn de (on-)mogelijkheden, risico’s en keuzen inzake het gemeentelijk grondbeleid beschreven en is aangegeven hoe dit beleid als sturingsmiddel en instrument bruikbaar is. Met de vaststelling van deze nota ligt het accent op facilitair grondbeleid, dat wil zeggen dat initiatieven tot ruimtelijke ontwikkelingen in hoofdzaak aan ontwikkelende partijen worden overgelaten en de gemeente zelf in beperkte mate opereert op de grondmarkt. De gemeente heeft daarbij een regisserende en (aan)sturende rol.

Verlies- en winstneming

Terug naar navigatie - Verlies- en winstneming

Als uit de exploitatieopzet blijkt dat een verlies op een complex ontstaat, wordt hiervoor een voorziening getroffen. Bij winstgevende complexen dient, voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst genomen te worden. Dit zal jaarlijks worden beoordeeld bij de actualisatie van de grondexploitaties.

De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen

Terug naar navigatie - De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen

In 2021 zijn de volgende actieve grondcomplexen in exploitatie. Uw raad stelde de actuele exploitatieopzetten die hieraan ten grondslag liggen vast op 7 juli 2020.

Complex (bedragen x € 1.000) Resultaat GREX Eindwaarde per
Woningbouwcomplexen
135 Steenbeekstraat - Zetten 104 V 31-12-2021
 71 Elst Centraal (stationsplein West) 164 N 31-12-2020
 84 Heteren Centrum 1.180 N 31-12-2021
subtotaal 1.240 N
Bedrijvencomplexen
53 De Merm Elst 421 N 31-12-2025
55 De Merm Oost Elst 732 N 31-12-2021
74 Spoorallee 233 N 31-12-2020
subtotaal 1.386 N
Totaal 2.626 N
Voor de complexen met een nadelig saldo is een voorziening gevormd van ruim € 2,7 miljoen. Hierbij is ervanuit gegaan dat het complex Elst Zuid (De Morel) in 2020 wordt afgesloten.

Risico’s grondexploitatie

Terug naar navigatie - Risico’s grondexploitatie

De risico’s die de gemeente Overbetuwe loopt met de langjarige uitvoering van de grondexploitatie zijn:

• Organisatorische risico’s:

- Nagekomen kosten bij de in het verleden afgesloten complexen
- Het niet (volledig) toekennen van subsidies
- Vennootschapsbelasting

• Projectrisico’s:
- Archeologie
- Bodemverontreiniging
- Onvoldoende ruimte voor de dekking van algemene en rentekosten

• Verhaalrisico’s:
- Het niet volledig kunnen verhalen van kosten bij ontwikkelaars

• Risico’s op gebied van wet en regelgeving.
- Wijzingen in regelgeving door Europese, Rijks en Provinciale beleid die de voortgang van de projecten kunnen beperken. (o.a. het stikstofbesluit)

• Economische risico’s:
- Nadelige economische conjunctuur. Dit heeft vooral consequenties voor het tempo van gronduitgifte (bij zowel woningbouwgronden als bedrijventerreinen), leidend tot (extra) rentekosten.

De actieve (grond)complexen worden geheel voor rekening en risico van de gemeente uitgevoerd. Om de risico's te kunnen dekken is gemeentelijke weerstandscapaciteit noodzakelijk. De weerstandscapaciteit is een financiële buffer om tegenvallers op te vangen op een zodanige wijze, dat het voorzieningenniveau ongewijzigd kan worden gehandhaafd. Door aandacht te besteden aan het weerstandsvermogen voor grondcomplexen en ruimtelijke projecten kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller aanleiding zal zijn tot bezuinigingen.

De gewogen risicobedragen per 1-1-2021 van de actieve grondcomplexen over de periode 2021 -2025 zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting. Het totale gewogen bedrag van de risico's van de verliesgevende grondcomplexen bedraagt ca. € 1.250.000.

Grondcomplexen

Terug naar navigatie - Grondcomplexen

In de jaren 2021 t/m 2024 wordt gewerkt aan de realisatie van onderstaande grondcomplexen.

Complex Programma - nog te realiseren looptijd
Actieve woningbouw complexen in exploitatie
Steenbeekstraat - Zetten 19 woningen t/m 2021
Elst Zuid Afwikkeling project, bouw 9 woningen t/m 2021
Elst Centraal (stationsplein West) 33 woningen t/m 2020
Centrumplan Heteren 61 woningen t/m 2021
Actieve bedrijven complexen in exploitatie
De Merm - Elst Verkoop laatste kavels 2,0 t/m 2025
De Merm Oost - Elst Verkoop 2,4 ha t/m 2021
Spoorallee - Elst Verkoop laatste kavels t/m 2020
Nog in exploitatie te nemen actieve woningbouw complexen
Els Centraal ETE (Klooster) nader te bepalen nader te bepalen
De Pas - Elst 100 woningen (Westelijk deel) nader te bepalen
Hoge Wei fase 2 Oosterhout ca. 44 woningen nader te bepalen
Herontwikkeling Land van Tap nader te bepalen nader te bepalen
Nog in exploitatie te nemen actieve bedrijvencomplexen
Spoorlaan 1&2 Rijnstate nader te bepalen nader te bepalen
Passieve woningbouw complexen
Molenzicht - Valburg, fase 2 71 woningen nader te bepalen
Zetten Zuid fase 1: 35 woningen - fase 2: ca. 42 woningen nader te bepalen
Tuyn van de Limes - Herveld 59 woningen nader te bepalen
Schubertstraat-Brahmstraat - Elst 8 woningen t/m 2022
Rijzenburg - Elst 21 woningen t/m 2022
Grindpad - Herveld Andelst 17 woningen t/m 2022
Baltussenweg - Driel 19 woningen t/m 2023
Julianaweg-Flessenstraat Heteren 59 woningen nader te bepalen
Veldzicht - Zetten 45 woningen nader te bepalen
Beatrixstraat - Zetten 26 woningen nader te bepalen
Danenberg - Slijk Ewijk 42 woningen nader te bepalen
Passieve bedrijvencomplexen
A-15 - Oosterhout ontwikkeling 85 ha. Bedrijventerrein nader te bepalen
Aamse Poort Noord - Elst nader te bepalen nader te bepalen
GEM Westeraam
Westeraam verkoop laatste woningen en afwikkeling project t/m 2021