Uitgaven

2,8%

€ 3.170

x € 1.000
2,8% Complete

Inkomsten

77,11%

€ 87.327

x € 1.000
77,11% Complete

Saldo

0%

€ -84.157

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves

Uitgaven

2,8%

€ 3.170

x € 1.000
2,8% Complete

Inkomsten

77,11%

€ 87.327

x € 1.000
77,11% Complete

Saldo

0%

€ -84.157

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien

Lasten (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Onvoorzien:
- werkelijke raming onvoorzien 55 55 55 55
- reeds bestemde structurele financiële ruimte (P-budget) 324 324 324 324
- eenmalige financiële ruimte (uitgaven organisatieontwikkel.) 167 167 0 0
- stelposten (algemeen) 322 322 322 322
Overige lasten:
- lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen 1.148 998 998 998
- lasten deelnemingen 8 8 8 8
- lasten geldleningen 2 2 2 2
- overige lasten (voornamelijk renteresultaat) -274 -286 -385 -412
Totaal lasten 1.752 1.589 1.324 1.296
Baten (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Algemene dekkingsmiddelen:
- dividend deelnemingen 62 62 62 62
- onroerende zaakbelastingen gebruikers 1.028 1.028 1.028 1.028
- onroerende zaakbelastingen eigenaren 7.322 7.322 7.322 7.322
- hondenbelasting 273 273 273 273
- precariobelastingen 2.857 35 35 35
- uitkeringen gemeentefonds 62.985 62.941 63.360 63.809
- uitkeringen sociaal deelfonds 7.556 7.556 7.556 7.556
- rentetoevoeging aan algemene dienst:
- rente bestemmingsreserves 242 242 242 242
- rente voorzieningen 606 606 606 606
- rente overlopende passiva 8 8 8 8
- onderuitputting 0 0 0 0
Overige baten:
- overige baten (voorn. bijdrage Lingewaard voor belast.samenw.) 771 771 771 771
Totaal baten 83.710 80.844 81.263 81.712

Mutaties reserves per programma

Toevoegingen (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Toevoeging aan reserves programma 01 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 02 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 03 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 06 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 07 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 09 90 90 90 90
Toevoeging aan reserves programma 10 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. 1.329 7 7 7
Totaal toevoegingen 1.419 97 97 97
Onttrekkingen (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Onttrekkingen aan reserves programma 01 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 02 355 306 236 209
Onttrekkingen aan reserves programma 03 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 04 123 123 48 48
Onttrekkingen aan reserves programma 05 302 120 93 93
Onttrekkingen aan reserves programma 06 2.105 2.465 1.965 0
Onttrekkingen aan reserves programma 07 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 08 178 178 178 178
Onttrekkingen aan reserves programma 09 116 118 119 59
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. 438 167 0 0
Totaal onttrekkingen 3.617 3.476 2.640 587