I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kaderbrief 2021. De financiële gevolgen van nieuw beleid zijn voorzien van de aanduiding "nieuwe PNL-post 2021-2024". In de financiële begroting onderdeel X is daarnaast nog een totaaloverzicht opgenomen van het Programma Nieuwe Lasten.

(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldi Kaderbrief 2021 -5.892 -6.185 -6.908 -8.646
Mutaties 1. Openbare orde en veiligheid
-
Mutaties 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- nieuwe PNL-post 2021-2024: kap.lasten herinrichting Peperstraat O'hout (TV 2.1) 0 -18 -18 -18
- nieuwe PNL-post 2021-2024: bestrijding eikenprocessierups (TV 2.1) -20 -20 -20 -20
- nieuwe PNL-post 2021-2024: studie verkeersafwikkeling hoofdwegen (TV 2.1) -30 0 0 0
- extra lasten Beheer Openbare Ruimte (BOR) (TV 2.1) -100 -200 -300 -300
- nieuwe PNL-post 2021-2024: Lexkesveer (TV 2.5) -25 -25 -25 -25
Mutaties 3. Economische zaken
-
Mutaties 4. Onderwijs
- nieuwe PNL-post 2021-2024: kap.lasten uitbreid. OLP/meub. Wegwijzer (TV 4.2) 0 -3 -3 -3
Mutaties 5. Cultuur, sport en recreatie
- structurele lasten lokale omroep (raadsbesluit mei 2020) -26 -26 -26 -26
- nieuwe PNL-post 2021-2024: muziek in de klas (TV 5.3) -53 -53 -53 -53
- nieuwe PNL-post 2021-2024: subsidies kunst en cultuur (TV 5.3) -10 -10 -10 -10
- nieuwe PNL-post 2021-2024: aanbest. inh. bouwconstr.team speelgel. (TV 5.7) -15 0 0 0
Mutaties 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- nieuwe PNL-post 2021-2024: JOGG (TV 6.1) -35 -35 -35 -35
- nieuwe PNL-post 2021-2024: schoolmaatschappelijk werk (TV 6.1) -100 -100 -100 -100
- nieuwe PNL-post 2021-2024: kwartiermaker netwerkontwikk. statushoud. (TV 6.1) -6 0 0 0
- nieuwe PNL-post 2021-2024: interventieteam (TV 6.2) -148 -148 -148 -148
- nieuwe PNL-post 2021-2024: meedoenregeling (TV 6.3) -210 -210 -210 -210
- nieuwe PNL-post 2021-2024: actief eropaf (TV 6.71) -25 -25 -25 -25
- nieuwe PNL-post 2021-2024: schulden en preventie (TV 6.71) -110 -110 -110 -110
- nieuwe PNL-post 2021-2024: actie eropaf eenmalig (TV 6.71) -25 -10 0 0
Mutaties 7. Volksgezondheid en milieu
- extra kostenverhaal riolering (btw en overhead) (TV 7.2) 85 85 85 85
Mutaties 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- lagere doorbel. aan grondexploit. (uren, rente, overhead) -75 -75 -75 -75
Mutaties 9. Financiën en bedrijfsvoering
- nieuwe PNL-post 2021-2024: planningsysteem bedrijfsbureau TOPW (TV 0.4) -15 -15 -15 -15
- nieuwe PNL-post 2021-2024: kap.lasten zaakgericht werken (TV 0.4) 0 -23 -23 -23
Mutaties 10. Algemeen bestuur
- hogere lasten bestuur (nu ook pensioenprem. in loonkosten) (TV 0.1) -50 -50 -50 -50
- nieuwe PNL-post 2021-2024: regionale samenwerking (TV 0.1) -78 -78 -78 -78
Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien
- hogere algemene uitkering op basis van meicirculaire 2019 (TV 0.7) 1.228 1.666 1.350 1.142
- taakveld treasury en kapitaallasten (incl. onttrekking aan BR kapitaallasten) -73 35 199 224
- vervallen onttrekking BR Vitens vanaf 2022 0 -155 -155 -155
- lagere overheadvergoeding belastingsamenwerking door lagere fte -16 -16 -16 -16
- indexering bijdrage ICT-samenwerking conform overeenkomst -22 -22 -22 -22
- actualisatie inkomstenramingen belastingen (TV 0.61 t/m TV 0.64) 49 49 49 49
- dekking eenmalige lasten PNL-posten uit AR 76 0 0 0
- structurele doorwerking spoor 0 456 456 456 456
- diverse overige mutaties van per saldo -10 -50 -85 -65
Mutaties Totaal 617 814 537 374
Saldi Begroting 2021 voor mutaties dekkingsplan spoor 1 -5.275 -5.371 -6.371 -8.272
Structureel effect spoor 1 (zie afzonderlijke bijlage) 5.275 3.963 4.355 4.616
Saldi Begroting 2021 incl. mutaties dekkingsplan spoor 1 0 -1.408 -2.016 -3.656