II. Overzicht baten en lasten 2021

Overzicht baten en lasten 2021

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2021
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Subtotaal Mut. reserves Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 3.661 90 -3.571 0 -3.571
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.791 65 -5.726 355 -5.372
3. Economische zaken 617 327 -289 0 -289
4. Onderwijs 6.212 204 -6.007 123 -5.884
5. Cultuur, sport en recreatie 9.060 1.277 -7.783 302 -7.481
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 52.905 11.154 -41.751 2.105 -39.646
7. Volksgezondheid en milieu 10.617 10.115 -502 0 -502
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.907 2.107 -800 178 -621
9. Financiën en bedrijfsvoering 15.355 12 -15.343 27 -15.317
10. Algemeen bestuur 2.951 568 -2.383 0 -2.383
Subtotaal 110.076 25.919 -84.157 3.090 -81.067
Algemene Dekkingsmiddelen 1.687 83.710 82.023 -891 81.132
Overhead * - - - - -
VPB 10 0 -10 0 -10
Onvoorzien 55 0 -55 0 -55
Saldo 111.827 109.629 -2.198 2.198 0
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.