XI. Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
TV0.1 Bestuur 1.968 1.968 1.968 1.968
TV0.2 Burgerzaken 983 983 1.003 983
TV0.4 Overhead 15.355 15.363 15.294 15.227
TV0.5 Treasury -888 -888 -888 -888
TV0.61 OZB woningen 389 291 291 291
TV0.62 OZB niet-woningen 128 76 76 76
TV0.64 Belastingen overig. 714 714 714 714
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds 0 0 0 0
TV0.8 Overige baten en lasten 1.398 1.386 1.120 1.093
TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) 10 10 10 10
TV0.10 Mutaties reserves 1.419 97 97 97
TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 21.476 20.000 19.685 19.571
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 2.363 2.363 2.363 2.362
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.298 1.282 1.282 1.282
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 3.661 3.644 3.644 3.644
TV2.1 Verkeer en vervoer 5.497 5.678 5.809 5.821
TV2.2 Parkeren 219 219 220 221
TV2.5 Openbaar vervoer 76 76 76 76
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 5.791 5.974 6.105 6.118
TV3.1 Economische ontwikkeling 258 258 258 258
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 199 199 222 222
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 160 160 160 160
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 617 617 640 640
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 43 43 43 43
TV4.2 Onderwijshuisvesting 3.249 3.285 3.395 3.392
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.919 2.978 3.026 3.091
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 6.212 6.305 6.464 6.525
TV5.1 Sportbeleid en activering 702 702 702 702
TV5.2 Sportaccommodaties 2.703 2.703 3.261 3.264
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 480 478 451 451
TV5.5 Cultureel erfgoed 144 114 114 114
TV5.6 Media 1.045 895 895 895
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.987 3.957 3.871 3.869
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 9.060 8.848 9.294 9.294
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.729 5.866 5.874 5.873
TV6.2 Wijkteams 871 871 871 871
TV6.3 Inkomensregelingen 12.657 12.730 12.803 12.875
TV6.4 Begeleide participatie 4.095 4.095 4.095 4.095
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.340 1.340 1.340 1.340
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.472 2.472 2.472 2.472
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.436 6.487 6.551 6.624
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 18.164 18.191 18.222 18.259
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 90 90 90 90
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.050 1.050 1.050 1.050
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 52.905 53.193 53.369 53.550
TV7.1 Volksgezondheid 1.451 1.451 1.451 1.451
TV7.2 Riolering 2.491 2.479 2.462 2.440
TV7.3 Afval 4.887 4.879 4.880 4.875
TV7.4 Milieubeheer 1.711 1.711 1.712 1.712
TV7.5 Begraafplaatsen 77 77 77 78
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 10.617 10.598 10.582 10.555
TV8.1 Ruimtelijke ordening 762 871 1.021 1.021
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 589 589 605 605
TV8.3 Wonen en bouwen 1.556 1.556 1.557 1.557
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 2.907 3.016 3.183 3.183
Saldo taakvelden 113.246 112.195 112.965 113.080
Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
TV0.1 Bestuur 0 0 0 0
TV0.2 Burgerzaken 568 538 538 538
TV0.4 Overhead 12 12 12 12
TV0.5 Treasury 934 934 934 934
TV0.61 OZB woningen 5.867 5.867 5.867 5.867
TV0.62 OZB niet-woningen 2.482 2.482 2.482 2.482
TV0.64 Belastingen overig. 3.886 1.064 1.064 1.064
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds 70.541 70.497 70.916 71.365
TV0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) 0 0 0 0
TV0.10 Mutaties reserves 3.617 3.476 2.640 587
TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten 0 1.408 2.016 3.656
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 87.907 86.278 86.469 86.505
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 0 0 0 0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 90 90 90 90
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 90 90 90 90
TV2.1 Verkeer en vervoer 26 26 26 26
TV2.2 Parkeren 39 39 39 39
TV2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 65 65 65 65
TV3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 170 170 170 170
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 157 157 157 157
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 327 327 327 327
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
TV4.2 Onderwijshuisvesting 44 44 44 44
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 160 160 160 160
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 204 204 204 204
TV5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0
TV5.2 Sportaccommodaties 1.091 1.091 1.091 1.091
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 0 0 0 0
TV5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0
TV5.6 Media 24 24 24 24
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 162 162 162 162
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 1.277 1.277 1.277 1.277
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 682 682 682 682
TV6.2 Wijkteams 0 0 0 0
TV6.3 Inkomensregelingen 9.770 9.843 9.916 9.989
TV6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
TV6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 452 457 463 469
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 250 750 1.250 1.250
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 11.154 11.732 12.311 12.389
TV7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0
TV7.2 Riolering 3.548 3.548 3.548 3.548
TV7.3 Afval 6.513 6.513 6.513 6.513
TV7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
TV7.5 Begraafplaatsen 54 54 54 54
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 10.115 10.115 10.115 10.115
TV8.1 Ruimtelijke ordening 163 163 163 163
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 825 825 825 825
TV8.3 Wonen en bouwen 1.119 1.119 1.119 1.119
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 2.107 2.107 2.107 2.107
Saldo taakvelden 113.246 112.195 112.965 113.080