Inleiding en leeswijzer begroting 2021

Overbetuwe is een bloeiende gemeente, waar inwoners tevreden zijn over de inzet van de gemeente. Onze inzet is gericht op verbeteringen in en het bevorderen van de fysieke en sociale leefomgeving. Ook willen we passende zorg leveren aan inwoners die dat nodig hebben en is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema. 

Voor u ligt de Programmabegroting 2021-2024. Deze begroting is in een bijzondere tijd tot stand gekomen en dat heeft zijn invloed op zowel het proces als de inhoud. Door de corona-crisis was er een kaderbrief in plaats van een kadernota waarin we vooruitblikten op de financiële verwachtingen voor de komende vier jaar. Die verwachtingen bleken niet rooskleurig en in aanloop naar de programmabegroting 2021 hebben we een tweetal sporen uitgezet om met elkaar weer terug te keren naar een robuust en structureel financieel evenwicht.

Het eerste spoor richt zich op de eerste jaarschijf van deze begroting. We zijn erin geslaagd om u voor 2021 een structureel sluitende begroting aan te bieden. Hiervoor was een pakket aan maatregelen nodig waarin ook een verhoging van de onroerende zaak belasting noodzakelijk is gebleken. In het hoofdstuk “Financiële positie” zijn de maatregelen in beeld gebracht.

Met deze eerste stap is onze opgave voor de jaren na 2021 weliswaar verbeterd, maar nog niet opgelost. De oplossingen die hiervoor nodig zijn, zullen  consequenties hebben voor ons beleid en daarmee voor de inwoners van Overbetuwe. Dit vereist een goede voorbereiding en een zorgvuldige politieke afweging, waarvan de resultaten via de kadernota 2022 landen in de programma begroting 2022.


Leeswijzer
Deze begroting bestaat uit de programmabegroting en de financiële begroting.


Het programmadeel is opgebouwd uit programma’s en paragrafen. De opzet hiervoor is gebaseerd op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de gemeentelijke financiële verordening.

We kennen in Overbetuwe 10 programma’s aangevuld met een overzicht “Algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting, Onvoorzien en Mutatie reserves”. In deze programma’s komen de doelstellingen, de acties en de beschikbare middelen bij elkaar.
Op basis van uw budgetrecht machtigt u het college om de begroting binnen deze kaders uit te voeren. Een samenvatting van de beschikbaar te stellen lasten en baten is opgenomen in de “Financiële begroting, onderdeel II “Overzicht baten en lasten 2021”.

In de paragrafen vindt u verdiepende informatie over de thema’s die betrekking hebben op meerdere programma’s. De eerste acht paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven . Als gemeentelijke aanvulling hierop is, met ingang van deze begroting, de paragraaf Heroverwegingen toegevoegd, waarin we inzicht in gemaakte en nog te maken keuzes/heroverwegingen in spoor 2 creëren.

De financiële begroting bevat vooral wettelijk voorgeschreven overzichten. Deze zijn gericht op het inzicht van onder andere de structurele en incidentele lasten en baten, en de reservepositie. U vindt hier ook de lasten die op basis van het Programma Nieuwe Lasten (PNL) in deze begroting zijn verwerkt.