I. Lokale lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf bieden wij inzicht in het beleidskader rond de lokale heffingen, kostendekking per verordening, de tariefs- en kostenontwikkeling, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de overheadkosten verantwoord worden op het taakveld “ondersteuning organisatie”. In het BBV zijn geen voorschriften opgenomen hoe de overhead aan de tarieven moet worden toegerekend. In de vastgestelde “Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017” zijn de kaders opgenomen voor de extra comptabele toerekening van overheadkosten.
De belangrijkste uitgangspunten voor het toerekenen van de overheadkosten zijn:
- de overhead wordt aan taakvelden toegerekend op basis van een opslag op het uurtarief;
- dit uurtarief is voor alle teams gelijk, m.u.v. team Openbare Werken. Daarvoor geldt de helft;
- de helft van het uurtarief geldt ook voor de toerekening aan de Helster (als onderdeel van team Vastgoed).

Nadere uitwerking c.q. concretisering van de uitgangspunten voor de toerekening van de overhead 2021
Gekozen is voor een systematiek die eenvoudig toepasbaar is: een verdeelsystematiek op basis van de personeelskosten. Voor de berekening van de kostendekking van producten en diensten die bij een derde in rekening worden gebracht worden alle kosten van het taakveld “ondersteuning organisatie” aan de overige taakvelden toegerekend op basis van een opslag op het uurtarief. Voor de bepaling van de opslag worden de totale overheadkosten gedeeld door het aantal aan alle taakvelden toe te rekenen uren. Dit is het uniforme uurtarief. In verband met de lagere behoefte aan ondersteuning én lagere kosten voor ICT en facilitaire diensten wordt het uurtarief voor de buitendiensten (dit zijn De Helster en Openbare werken) bepaald op de helft van het tarief van de overige teams. Het uurtarief voor de overige teams wordt bepaald door het totaal resterende overheadkosten te delen door het totaal van de uren van die teams.

De uitwerking van deze uitgangspunten:
Basis: totale overheadkosten 2021 € 15.803.000 (afgerond)

Totaal aantal uren 2021 voor 339,4 fte 478.540 uur
In de kosten van overhead zijn opgenomen 164.157 uur
De aan taakvelden toe te rekenen uren zijn dan 314.383 uur

Rekening houdende met de verhouding tussen de uurtarieven van de Helster / Openbare Werken en de overige teams worden de tarieven:
- voor de Helster en Openbare Werken: € 26,74
- voor de overige teams: € 53,48.
Ten opzichte van 2020 stijgt het overheadtarief (voor de overige teams) met € 0,82 (=1,5%). De belangrijkste verklaring hiervoor is de stijging van de loonkosten.

De inkomsten per heffing en de kostendekking
In het volgende overzicht zijn de geraamde opbrengsten van alle gemeentelijke heffingen opgenomen voor 2020 en 2021. Daarbij is tevens aangegeven of er sprake is van een dienstverlening waarvoor de maximale kostendekking geldt.

Heffing (bedragen x € 1.000) Begroot 2020 incl. begr. wijz. Begroot 2021 prim. Begroting Tariefsmutatie t.o.v. 2020 Geldt een max. kostendekking?
OZB woningen + niet-woningen 7.591 8.349 8,7% Neen
Hondenbelasting 276 273 1,7% Neen
Rioolheffing 1.803 2.053 11,7% deels eenm. Ja
Reinigingsheffing 5.104 5.309 15,4% Ja
Marktgelden/standplaatsen 37 37 1,7% Ja
Lijkbezoringsrecht 54 55 1,7% Ja
BIZ-heffing centrum Elst 0 120 0,0% Neen
Precariobelasting 2.856 2.857 geen Neen
Leges omgevingsvergunningen 868 1.018 € 150.000 Ja
Overige leges 832 853 1,7% Ja
Subtotaal bruto inkomsten 19.421 20.924
Kwijtschelding 160 155 geen Neen
Totaal netto opbrengst heffingen 19.261 20.769
* De stijging bedraagt voor het vaste plus variabele deel van de afvalstoffenheffing: 15,4% gemiddeld. Uitgaande van een stijging voor alleen het vaste deel, zal de stijging van het vaste bedrag voor afvalstoffenheffing 26,5% bedragen.

Het beleidskader van de lokale heffingen

Terug naar navigatie - Het beleidskader van de lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Beleidskader
Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2020.

Algemeen
Jaarlijks worden de WOZ-waarden voor woningen en niet-woningen vastgesteld. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslag OZB. Wij zorgen voor een tijdige en correcte verzending van de waardebeschikkingen (WOZ-waarde) en belastingaanslagen. Beschikkingen worden zoveel mogelijk met dagtekening 28 februari 2021 (wettelijke termijn) verzonden. Ook de afhandeling van bezwaarschriften vindt tijdig plaats. De termijn voor het doen van een uitspraak is het einde van het kalenderjaar, maar wij streven ernaar de bezwaren tegen de WOZ-waarde binnen 5 maanden en de bezwaren tegen de overige belastingen binnen 3 maanden af te handelen.

Tariefsontwikkeling
In de meerjarenraming 2021-2024 is uitgegaan van verhoging van 1,7%. Het door het college vastgestelde dekkingsplan, bevat een extra verhoging van de OZB met € 533.000 (= 7%). De totale verhoging bedraagt dan: 8,7% (afgerond).

Herwaardering
Voor het belastingjaar 2021 zal de OZB worden gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarden per de waardepeildatum 1 januari 2020. Uitgangspunt is dat schommelingen van WOZ-waardes geen invloed hebben op de hoogte van de gemiddelde aanslag OZB. Niet wanneer waardes dalen, maar ook niet als waardes stijgen. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat bepaalde typen onroerende zaken een waardeontwikkeling laten zien die van het gemiddelde afwijkt, wat dan ook tot een hogere of lagere belastingaanslag zal leiden. De definitieve OZB-tarieven kunnen pas worden vastgesteld nadat de gegevens over de waardeontwikkeling bekend zijn.

Vrijstellingen
Naast de verplichte vrijstelling op grond van artikel 220d van de Gemeentewet zijn in de verordening o.a. vrijstellingen opgenomen voor: onroerende zaken die dienen voor de publieke dienstverlening, straatmeubilair, plantsoenen en begraafplaatsen.

Hondenbelasting
Beleidskader
Verordening hondenbelasting gemeente Overbetuwe 2020.

Algemeen
De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst in de algemene middelen vloeit en van waaruit gemeenten zelf mogen bepalen waaraan het wordt besteed. Uit onze inkomsten van de hondenbelasting worden onder andere de aanleg, het onderhoud en de schoonmaak van de hondenvoorzieningen (honden uitlaatplaatsen en hondenlosloopgebieden) betaald.

Tarieven
De tarieven van de hondenbelasting worden in 2021 verhoogd met 1,7% inflatie.

Vrijstellingen
Honden voor de begeleiding van een gehandicapte of een slechtziende zijn vrijgesteld van hondenbelasting.

Rioolheffing
Beleidskader
Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2020, Gemeentelijk Rioleringsplan Overbetuwe 2018-2022 (GRP).

Algemeen
De rioolheffing wordt geheven voor de bekostiging van beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Evenals de afvalstoffenheffing is de rioolheffing kostendekkend: we gaan uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een pand.

De raad heeft een voorziening riolering ingesteld: het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van riolering komen ten gunste of ten laste van de voorziening. Als uit de jaarrekening verschillen blijken met het vastgestelde GRP, dan wordt dit verschil bij de tariefvaststelling van het eerstvolgende jaar meegenomen.

Kostenontwikkelingen
De totale kosten voor riolering stijgen met ruim € 190.000. De belangrijkste oorzaken zijn:
- Hogere kapitaallasten (investeringen conform het GRP);
- Kleine stijging van het overheadtarief;
- Voor de materiële kosten: een prijsstijging van 1,7%.

Tarieven
In het GRP is vastgelegd dat de ontwikkeling van het saldo van de voorziening riolering bepalend is voor de tariefontwikkeling. Daarnaast is rekening gehouden met een minimale prijsstijging voor de opvang van prijsstijgingen.

Het riooltarief 2020 is eenmalig verlaagd met € 21,45 i.v.m. het voordeel uit de jaarrekening 2018. Het tarief voor de rioolheffing 2020 is vastgesteld op € 85,85 per huishouding. Rekening houdend met de eenmalige verlaging van € 21,45 is in de begroting 2021 uitgegaan van een basistarief van € 107,30.

In de jaarrekening 2019 is een eenmalig voordeel van € 260.000 opgenomen in de voorziening riolering. Afgesproken is om dat voordeel te gebruiken voor de eenmalige verlaging van de tarieven 2021. Dat leidt tot het volgende beeld:


Vrijstellingen

Geen.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Beleidskader
Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2020.

Algemeen
Voor de reinigingsheffingen geldt het beginsel: de vervuiler betaalt. Om die reden is de 100% kostendekking het uitgangspunt.

Kostenontwikkelingen: 
De totale kosten stijgen met € 472.000. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn:
Omschrijving                                                                               bedrag                nadere toelichting
Hogere loonkosten eigen personeel                               42.000                Cao stijging
Stijging kapitaallasten                                                             16.000                o.a. investeringen werf
Prijsstijgingen                                                                              60.000
Lagere kosten huur materieel                                           -30.000               ingezet tbv materieel
Nadeel uit aanbesteding PMD                                           64.000
Voordeel vermarkting + sortering PMD                  -100.000              zie bestuursrapportage 1
Lagere opbrengst uit ketenovereenkomst PMD  110.000              zie bestuursrapportage 1
Lagere opbrengst oud papier/textiel                           380.000              zie bestuursrapportage 1
Bijgestelde raming opbrengst oude papier            -100.000
            sub-totaal materiële lasten                                       442.000
Hogere overhead                                                                       30.000              loonkosten + hogere overheadtarief
Totale lastenstijging                                                              472.000

Inkomstenontwikkeling:
Er is een substantiële daling te zien van het aantal aanbiedingen:
               Minder aanbieding 140 liter grijze container: 1.700
               Minder aanbieding 240 liter grijze container: 9.300
               Minder aanbieding ondergrondse container: 46.000
Dat leidt tot een opbrengstdaling van € 272.000.

De daling van het aantal aanbiedingen heeft in beginsel ook invloed op de kosten: lagere kosten voor inzameling en minder te verbranden afval. Dat effect wordt nagenoeg tenietgedaan door de tegengestelde ontwikkeling in de inzameling van GFT. Om die reden is de kostenontwikkeling daarvan dan ook niet daarop aangepast.

Totaal extra te dekken dus: € 472.000 (meer lasten) plus € 272.000 (minder inkomsten) is € 754.000.

Tarieven
Uitgaande van 100% kostendekkende tarieven betekent deze kostenverhoging dat de tarieven met gemiddeld 15,4% moeten stijgen. Vorig jaar zijn de tarieven voor het variabele deel extra omhoog gegaan om de “milieuprikkel” te stimuleren.
Voor 2021 stellen wij voor om de stijging alleen door te berekenen in de vaste tarieven. Om
€ 754.000 in te calculeren in de vaste tarieven, is een stijging nodig van ongeveer 26,5%. Het tarief zal voor een huishouding daardoor stijgen met € 38,40 van € 144,74 naar € 183,14.

Precariobelasting en -belasting op kabels en leidingen
Beleidskader
Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2020 en de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Overbetuwe 2020.

Algemeen
Met ingang van 2022 is het niet meer mogelijk om precario te heffen op kabels en leidingen.

Tarieven
In de meerjarenraming 2021-2024 is voor precariobelasting uitgegaan van verhoging van 1,7%.

Vrijstellingen
Geen.

Marktgelden/standplaatsen
Beleidskader
Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2020.

Algemeen
Iedereen die een standplaats heeft op de wekelijkse markt betaalt marktgeld. Dat geldt ook voor degene die een standplaats heeft voor bijvoorbeeld een dag. Naast marktgeld betalen ze een bedrag voor de elektriciteitsvoorzieningen als daarvan gebruik wordt gemaakt.

Tarieven
Voor de goederenmarkt in Zetten geldt een lager tarief dan voor Elst. De reden hiervoor is de beperktere omvang van de kern Zetten en de markt. De tarieven zijn afgeleid van de in de Tarieventabel leges, behorende bij de legesverordening, opgenomen tarieven voor overige standplaatsen. In de meerjarenraming 2021-2024 is uitgegaan van verhoging van 1,7%.

Vrijstellingen
Geen.

Lijkbezorgingsrechten
Beleidskader
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2020.

Algemeen
Voor het gebruik van een algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.
In deze gemeente zijn er drie algemene begraafplaatsen.

Tarieven
In de meerjarenraming 2021-2024) is uitgegaan van verhoging van 1,7%.

Vrijstellingen
Geen.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Beleidskader
Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Elst 2020-2024.

Algemeen
Ondernemers in het centrum van Elst hebben per 1 januari 2020 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht. In de BIZ investeren ondernemers in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gebruikers en eigenaren van panden in het centrum van Elst die niet als woning worden gebruikt, betalen hiervoor een BIZ-bijdrage aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan Stichting Centrummanagement Elst die hiervoor activiteiten uitvoert.

Vrijstellingen
De belangrijkste vrijstellingen gelden voor belastingobjecten die dienen voor de publieke dienst van de gemeente en onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst.

Leges
Beleidskader
Legesverordening gemeente Overbetuwe 2020 en de Tarieventabel leges 2020.

Algemeen
We heffen leges om een gedeelte van onze taken te bekostigen. Deze taken worden in de vorm van een dienst individueel afgenomen door bewoners of bedrijven.

Tarieven
In de meerjarenraming 2021-2024 is uitgegaan van verhoging van 1,7% van de leges. De verhoging geldt niet voor de bouw gerelateerde leges voor omgevingsvergunningen die geheven worden met de bouwkosten als grondslag. Een stijging van de bouwkosten leidt immers al tot een verhoging van de leges. Voor sommige diensten heeft het Rijk een maximum tarief ingesteld, zoals voor rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Het uitgangspunt voor de tarieven is gebaseerd op 100% kostendekking. Het door het college vastgestelde dekkingsplan bevat een verhoging van de kostendekking van de leges voor omgevingsvergunningen: een extra opbrengst van € 150.000 is realistisch.

Vrijstellingen
De belangrijkste vrijstellingen gelden voor: vergunningen/ontheffingen als deze rechtstreeks verband houden met een vergunning voor het organiseren van een evenement. Tevens geldt een vrijstelling voor non-profit instellingen voor vergunningen waarvan de leges niet meer bedragen dan € 315.

Kostendekking 2021 per verordening

Terug naar navigatie - Kostendekking 2021 per verordening

Inleiding
De toerekening van de kosten van overhead brengt met zich mee dat er inzicht gegeven moet worden hoe de tarieven berekend worden met de keuzes die daarbij gemaakt worden. Om die reden wordt, voor de heffingen waarvoor een maximale kostendekking van 100% geldt, in deze paragraaf de berekening van de kostendekking per heffing opgenomen. Uitgangspunt is de in de programmabegroting opgenomen kosten en baten. Voor de leges volstaan wij met de kostendekking van de leges voor omgevingsvergunningen.

Verordening Rioolheffing
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 7.2 riolering 2.491 100% 2.491
Inkomsten 7.2 riolering -4 100% -4
Netto kosten 2.487
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief 7.2 riolering 13.460 uur 100% 543
Compensabele BTW 7.2 riolering 356 100% 356
Kwijtschelding 6.3 inkomensregelingen 60 100% 60
Kosten waterbeheer 5.7 openbaar groen 198 198
Kosten straatreiniging 2.1 verkeer en vervoer 116 116
Totale kosten 3.760
Opbrengst heffing 7.2 riolering -2.052 -2.052
Bespaarde rente VZ riolering 0.5 treasury -217 -217
Totale baten -2.269
Totale baten - lasten (ontrekking aan voorziening riolering) 1.491
Dekkingspercentage excl. de onttrekking aan voorziening 60,4%
Dekkingspercentage incl. de onttrekking aan voorziening 100%
Opm: in deze berekening is de rente over de voorziening meegenomen in de kostendekking. Dat is een lokale keuze.
Verordening Reinigingsheffing
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 7.3 afval 4.887 100% 4.887
Inkomsten 7.3 afval -867 100% -867
Netto kosten 4.020
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief (incl. Boa's) 7.3 afval 22.220 uur 100% 723
Compensabele BTW 7.3 afval 807 100% 807
Kwijtschelding 6.3 inkomensregelingen 95 100% 95
Totale kosten 5.645
Opbrengst heffing 7.3 afval -5.645
Totale baten -5.645
Totale baten - lasten 0
Dekkingspercentage 100%
Verordening Marktgelden/standplaatsen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 3.3 markten en standpl. 39 100% 39
Inkomsten 3.3 markten en standpl. -9 100% -9
Netto kosten 30
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief 3.3 markten en standpl. 0 100% 0
Compensabele BTW 3.3 markten en standpl. 40 21% 8
Kwijtschelding N.v.t.
Totale kosten 38
Opbrengst heffing 3.3 markten en standpl. -27 -27
Totale baten -27
Totale baten - lasten 11
Dekkingspercentage 70,6%
Verordening Lijkbezorgingsrecht
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 7.5 begraafplaatsen 77 100% 77
Inkomsten begraafplaatsen 0 100% 0
Netto kosten 77
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief 7.5 begraafplaatsen 500 uur 100% 27
Compensabele BTW 7.5 begraafplaatsen 40 21% 8
Kwijtschelding N.v.t. 0
Totale kosten 112
Opbrengst heffing 7.5 begraafplaatsen -54 100% -54
Totale baten -54
Totale baten - lasten 58
Dekkingspercentage 48,5%
Verordening Legesverordening, titel 2, omgevingsvergunningen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Taakveld Omschrijving (sub)taakveld Basis Toe te rekenen Toegerekend
Directe lasten 8.3 wonen en bouwen 110 100% 110
Directe salariskosten 8.3 wonen en bouwen 1.138 60% 683
Inkomsten 0 100% 0
Netto kosten 793
Toe te rekenen kosten
Overhead: opslag uurtarief 8.3 wonen en bouwen 13.032 uur 60% 697
Compensabele BTW 8.3 wonen en bouwen 110 21% 23
Kwijtschelding N.v.t. 0
Totale kosten 1.513
Opbrengst heffing 8.3 wonen en bouwen -1.018
Totale baten -1.018
Totale baten - lasten 495
Dekkingspercentage 67,3%

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lasten worden jaarlijks door het Centrum voor Onderzoek van de economie van de lagere Overheden (COELO) in beeld gebracht. De cijfers van de COELO over 2020 leveren een goede vergelijking op van de lastendruk in onze gemeente ten opzichte van het regionale en landelijke beeld. De woonlasten voor een gemiddeld gezin in Overbetuwe zijn in 2020 de op twee na laagste van de provincie Gelderland en de op twee na laagste van Nederland.

De gevolgen voor 2021
Het OZB-tarief stijgt met 8,7% (afgerond).
De vaste bedragen voor de afvalstoffenheffing stijgen met € 38,40. De rioolheffing stijgt met € 10,80.
Totale lastenstijging voor de gemiddelde huishouding:

De belangrijkste belastingtarieven 2020 en 2021
Soort belasting Nadere aanduiding 2020 Voorstel 2021* Mutatie
Onroerende-zaakbelasting
Eigenaar woning Percentage van de waarde 0,1009% 0,1097% 8,7%
Eigenaar niet-woning Percentage van de waarde 0,1517% 0,1649% 8,7%
Gebruiker niet-woning Percentage van de waarde 0,1227% 0,1334% 8,7%
Totaal niet-woning Percentage van de waarde 0,2744% 0,2983% 8,7%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
Diftar Vast bedrag € 144,74 € 183,14 26,5%
GFT containers Gratis
PMD zakken Gratis
Rest container 140 liter Tarief per lediging € 11,08 € 11,08 0,0%
Rest container 240 liter Tarief per lediging € 16,87 € 16,87 0,0%
Ondergrondse container (rest) Tarief per aanbieding € 4,76 € 4,76 0,0%
Rioolheffing
Woningen Waterverbruik tot 500 m3 € 85,85 € 96,65 12,6%
Niet-woningen Waterverbruik tot 500 m3 € 85,85 € 96,65 12,6%
Hondenbelasting De eerste hond € 54,00 € 54,96 1,7%
De tweede hond € 81,00 € 82,44 1,7%
Buitengebied 50% 50% 1,7%
* In het voorgestelde OZB-tarief 2021 is uitgegaan van een gelijke WOZ-waarde.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Terug naar navigatie - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Beleidskader
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Kwijtscheldingsregeling gemeente Overbetuwe 2020.

Algemeen
Net als in voorgaande jaren worden de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingschuldigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen.

Kwijtscheldingsaanvragen
Voor degenen die eerder ook al kwijtschelding hebben gekregen maken we, met verleende toestemming van de belastingschuldigen, gebruik van een procedure voor automatische toetsing voor kwijtschelding door het Inlichtingenbureau. Dit heeft er toe geleid dat in 2020 zo’n 340 belastingschuldigen geen verzoek om kwijtschelding hoefden in te dienen.

In 2020 zijn er, naast de automatische kwijtschelding, nog ongeveer 350 kwijtscheldingsaanvragen ingediend. Van deze aanvragen zijn er ongeveer 300 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Wij streven ernaar om de kwijtscheldingsverzoeken binnen 5 maanden af te handelen. In de begroting 2021 is voor de te verlenen kwijtschelding € 155.000 geraamd. Dit bedrag is gebaseerd op ongeveer 650 te honoreren aanvragen.