VIII. Heroverwegingen

Inleiding

In deze paragraaf beschrijven wij welke keuzes er gemaakt zijn ten behoeve van een structureel sluitende meerjarenbegroting 2021-2024.

Om dit doel te bereiken, kozen we ervoor om ons in 1e instantie te richten op een structureel sluitende jaarschijf 2021. Gelijktijdig zijn we gestart met het tweede deel van deze opgave, namelijk de terugkeer naar een structureel sluitend meerjarenperspectief met ingang van 2022. De resultaten hiervan zullen onderdeel uitmaken van de Kadernota 2022.

Maatregelen ten behoeve van een structureel sluitende begroting 2021

De korte termijn plannen zijn concreet en daarmee daadwerkelijk te realiseren in 2021. Via de tussentijdse bestuur rapportages houden wij uw raad op de hoogte over de realisatie of voortgang.

Keuzes voor sluitende begroting 2021 (spoor 1) 2021 2022 2023 2024
aanpassing afschijvingsmethodiek gemeentehuis 140 140 140 140
De uitgevoerde uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis maakt het mogelijk om de afschrijvingsduur te verlengen naar 40 jaar. Door daarnaast ook rekening te houden met een restwaarde is er een besparing op de kapitaallasten te realiseren
diverse kleine besparingen op taakvelden en investeringen 192 77 77 77
Dit bedrag wordt onder deze tabel gespecificeerd.
besparing op personeelsbudget 345 345 345 345
De ingezette organisatieontwikkeling laat zijn effecten zien. Dit maakt een besparing op het personeelsbudget mogelijk
besparing organisatiekosten 300 300 300 300
De besparingen op organisatiekosten zijn in eerste instantie voor 2021, in afwachting van een herijking van onze P-systematiek die mogelijk tot structurele voordelen leidt. Wij denken die besparingen te kunnen realiseren door streng naar nut en noodzaak van met name de organisatiebudgetten in 2021 te kijken.
lasten sociaal domein op niveau 2020 1.759 2.418 2.810 3.071
We bevriezen het financieel kader voor de Wmo en jeugd voor de komende vier jaar. Vanaf 2021 verlagen we het budget voor maatwerkvoorzieningen Jeugd jaarlijks met € 500.000. Om dit te realiseren zetten we een set van maatregelen in zoals opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025 en het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2020-2021 De belangrijkste maatregelen waarvan we een financieel effect verwachten zijn: - Maatwerkvoorzieningen ombuigen tot algemene voorzieningen, te beginnen met dagbesteding. - Inzet van een praktijkondersteuner jeugd in samenwerking met huisartsen. Zodat er een goede screening plaatsvindt, en de behoefte aan specialistische jeugd-ggz kan verminderen. - Basisondersteuning altijd inzetten voordat de keuze wordt gemaakt voor specialistische ondersteuning. We zorgen voor regie op complexe vragen en evaluatie na zes maanden. - Budgetplafonds invoeren en werken met vaste groep lokale aanbieders waarmee we samenwerken in Overbetuwe. We hanteren in de begroting 2021 een prijsinflatie van 1,7% op de prijsgevoelige kostenplaatsen, dit betreft een bedrag van € 385.000 voor bovenstaand financieel kader. In de begroting is centraal een stelpost opgenomen voor alle prijsinflatie.
verhoging kostendekkendheid bouwleges 150 150 150 150
De opbrengst van de bouwleges is nog niet kostendekkend. Rekening houdend met een aantal ontwikkelingen die er op ons af komen, zoals de omgevingswet en een afnemende groei van het aantal nieuwbouwwoningen, is een structurele verhoging van de opbrengsten realistisch.
gedeeltelijke inzet precariopbrengst kabels en leidingen 1.500
In 2021 heffen we voor de laatste maal precariobelasting op kabels en leidingen. De geraamde opbrengst bedraagt € 2,8 miljoen.
vervallen opschalingskorting op gemeentefonds 356
Verhoging OZB 2021 (7%) 533 533 533 533
Totaal 5.275 3.963 4.355 4.616
Specificatie kleine besparingen
2021 2022 2023 2024
Verlagen budgetten (rijbewijzen, ec beleidsvisie en duurzaamheid) 80 50 50 50
Verschuiven investeringen
Wegdekken PvMG naar 2021 13
Renovatie Paulusstraat Slijk-Ewijk naar 2021 15
Herinr. Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout naar 2021 29
Herinr. Vriesenenk en Huyenkamp naar 2021 28
Aanpassen investeringsbedrag Fietsagenda 27 27 27 27
192 77 77 77