Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1
Intro begrotingsapp Blz. 2
Digitaal en transparant! Blz. 3
Programma’s Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Uiteenzetting financiële positie Blz. 7
Toelichting Blz. 8
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 9
Toelichting Blz. 10
Beleidsnota's Blz. 11
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 12
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 13
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 14
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 15
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 16
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 17
Verbonden partijen Blz. 18
Beleidsindicatoren Blz. 19
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20
Toelichting Blz. 21
Beleidsnota's Blz. 22
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 23
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 24
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 25
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 26
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 27
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 28
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 29
Beleidsindicatoren Blz. 30
Programma 3 Economische zaken Blz. 31
Toelichting Blz. 32
Beleidsnota's Blz. 33
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 34
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 35
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 36
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 37
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 38
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 39
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 40
Verbonden partijen Blz. 41
Beleidsindicatoren Blz. 42
Programma 4 Onderwijs Blz. 43
Toelichting Blz. 44
Beleidsnota's Blz. 45
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 46
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 47
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 48
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 49
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 50
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 51
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 52
Verbonden partijen Blz. 53
Beleidsindicatoren Blz. 54
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 55
Toelichting Blz. 56
Beleidsnota's Blz. 57
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 58
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 59
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 60
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 61
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 62
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 63
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 64
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 65
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 66
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 67
Verbonden partijen Blz. 68
Beleidsindicatoren Blz. 69
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 70
Toelichting Blz. 71
Beleidsnota's Blz. 72
Speerpunten / Wat willen we bereiken Blz. 73
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 74
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 75
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 76
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 77
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 78
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 79
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 80
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 81
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 82
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 83
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 84
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 85
Verbonden partijen Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 88
Toelichting Blz. 89
Beleidsnota's Blz. 90
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 91
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 92
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 93
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 94
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 95
Taakveld 7.3 Afval Blz. 96
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 97
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 98
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 99
Verbonden partijen Blz. 100
Beleidsindicatoren Blz. 101
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 102
Toelichting Blz. 103
Beleidsnota's Blz. 104
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 105
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 106
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 107
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 108
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 109
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 110
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 111
Verbonden partijen Blz. 112
Beleidsindicatoren Blz. 113
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 114
Toelichting Blz. 115
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 116
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 117
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 118
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 119
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 120
Verbonden partijen Blz. 121
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 122
Toelichting Blz. 123
Beleidsnota's Blz. 124
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 125
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 126
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 127
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 128
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 129
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 130
Verbonden partijen Blz. 131
Paragrafen Blz. 132
I. Lokale lasten Blz. 133
Inleiding Blz. 134
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 135
De kostendekking Blz. 136
II. Weerstandsvermogen Blz. 137
Algemeen Blz. 138
3.2 Toelichting op het incidenteel weerstandsvermogen Blz. 139
3.3 Toelichting op het structureel weerstandsvermogen Blz. 140
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 141
Inleiding Blz. 142
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 143
Kwaliteitsniveaus Blz. 144
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 145
Financiële consequenties Blz. 146
IV. Financiering Blz. 147
Algemene ontwikkelingen Blz. 148
Leningen Blz. 149
Risicobeheer Blz. 150
V. Bedrijfsvoering Blz. 151
3.5 Bedrijfsvoering Blz. 152
VI. Verbonden partijen Blz. 153
Verbonden partijen Blz. 154
VII. Grondbeleid Blz. 155
Grondbeleid Blz. 156
Bijlagen Blz. 157
I. Meerjarenraming + toelichting Blz. 158
Meerjarenraming 2020-2022 Blz. 159
II. PNL 2019-2022 Blz. 160
II. PNL 2019-2022 Blz. 161
III. Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 162
Toelichting Reserves en Voorzieningen Blz. 163
IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten Blz. 164
Toelichting Blz. 165
IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves Blz. 166
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 167
IV-c. EMU-saldo Blz. 168
Toelichting Blz. 169
V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 170
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 171
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 172
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 173
Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid' Blz. 174
Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat' Blz. 175
Recapitulatie programma 3 'Economische zaken' Blz. 176
Recapitulatie programma 4 'Onderwijs' Blz. 177
Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie' Blz. 178
Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening' Blz. 179
Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu' Blz. 180
Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' Blz. 181
Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering' Blz. 182
Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur' Blz. 183
Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)' Blz. 184
Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)' Blz. 185
Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma) Blz. 186
Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 187
VII. Specificaties mutaties in reserves per programma Blz. 188
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 189
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap