Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2019
  1. Blz. 2 Intro begrotingsapp
  2. Blz. 3 Digitaal en transparant!
  3. Blz. 4 Programma’s
   1. Blz. 5 Leeswijzer
    1. Blz. 6 Leeswijzer
   2. Blz. 7 Uiteenzetting financiële positie
    1. Blz. 8 Toelichting
   3. Blz. 9 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 10 Toelichting
    2. Blz. 11 Beleidsnota's
    3. Blz. 12 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 13 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 14 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 15 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
    7. Blz. 16 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
    8. Blz. 17 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    9. Blz. 18 Verbonden partijen
    10. Blz. 19 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 20 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 21 Toelichting
    2. Blz. 22 Beleidsnota's
    3. Blz. 23 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 24 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 25 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 26 Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer
    7. Blz. 27 Taakveld 2.2 Parkeren
    8. Blz. 28 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
    9. Blz. 29 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    10. Blz. 30 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 31 Programma 3 Economische zaken
    1. Blz. 32 Toelichting
    2. Blz. 33 Beleidsnota's
    3. Blz. 34 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 35 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 36 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 37 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
    7. Blz. 38 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
    8. Blz. 39 Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen
    9. Blz. 40 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    10. Blz. 41 Verbonden partijen
    11. Blz. 42 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 43 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 44 Toelichting
    2. Blz. 45 Beleidsnota's
    3. Blz. 46 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 47 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 48 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 49 Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
    7. Blz. 50 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
    8. Blz. 51 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
    9. Blz. 52 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    10. Blz. 53 Verbonden partijen
    11. Blz. 54 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 55 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
    1. Blz. 56 Toelichting
    2. Blz. 57 Beleidsnota's
    3. Blz. 58 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 59 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 60 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 61 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
    7. Blz. 62 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
    8. Blz. 63 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
    9. Blz. 64 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
    10. Blz. 65 Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep)
    11. Blz. 66 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    12. Blz. 67 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    13. Blz. 68 Verbonden partijen
    14. Blz. 69 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 70 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
    1. Blz. 71 Toelichting
    2. Blz. 72 Beleidsnota's
    3. Blz. 73 Speerpunten / Wat willen we bereiken
    4. Blz. 74 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 75 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 76 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
    7. Blz. 77 Taakveld 6.2 Wijkteams
    8. Blz. 78 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
    9. Blz. 79 Taakveld 6.4 Begeleide participatie
    10. Blz. 80 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
    11. Blz. 81 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
    12. Blz. 82 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
    13. Blz. 83 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
    14. Blz. 84 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
    15. Blz. 85 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    16. Blz. 86 Verbonden partijen
    17. Blz. 87 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 88 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 89 Toelichting
    2. Blz. 90 Beleidsnota's
    3. Blz. 91 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 92 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 93 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 94 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
    7. Blz. 95 Taakveld 7.2 Riolering
    8. Blz. 96 Taakveld 7.3 Afval
    9. Blz. 97 Taakveld 7.4 Milieubeheer
    10. Blz. 98 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen
    11. Blz. 99 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    12. Blz. 100 Verbonden partijen
    13. Blz. 101 Beleidsindicatoren
   10. Blz. 102 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
    1. Blz. 103 Toelichting
    2. Blz. 104 Beleidsnota's
    3. Blz. 105 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 106 Speerpunten / Wat willen we er voor doen?
    5. Blz. 107 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 108 Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening
    7. Blz. 109 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
    8. Blz. 110 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
    9. Blz. 111 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    10. Blz. 112 Verbonden partijen
    11. Blz. 113 Beleidsindicatoren
   11. Blz. 114 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
    1. Blz. 115 Toelichting
    2. Blz. 116 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 117 Speerpunten / Wat willen we er voor doen?
    4. Blz. 118 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    5. Blz. 119 Taakveld 0.4 Overhead
    6. Blz. 120 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    7. Blz. 121 Verbonden partijen
   12. Blz. 122 Programma 10 Algemeen bestuur
    1. Blz. 123 Toelichting
    2. Blz. 124 Beleidsnota's
    3. Blz. 125 Speerpunten / Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 126 Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?
    5. Blz. 127 Saldi programma/ Wat mag het kosten?
    6. Blz. 128 Taakveld 0.1 Bestuur
    7. Blz. 129 Taakveld 0.2 Burgerzaken
    8. Blz. 130 PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
    9. Blz. 131 Verbonden partijen
   13. Blz. 132 Paragrafen
    1. Blz. 133 I. Lokale lasten
     1. Blz. 134 Inleiding
     2. Blz. 135 Het beleidskader van de lokale heffingen
     3. Blz. 136 De kostendekking
    2. Blz. 137 II. Weerstandsvermogen
     1. Blz. 138 Algemeen
     2. Blz. 139 3.2 Toelichting op het incidenteel weerstandsvermogen
     3. Blz. 140 3.3 Toelichting op het structureel weerstandsvermogen
    3. Blz. 141 III. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 142 Inleiding
     2. Blz. 143 Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt?
     3. Blz. 144 Kwaliteitsniveaus
     4. Blz. 145 In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud
     5. Blz. 146 Financiële consequenties
    4. Blz. 147 IV. Financiering
     1. Blz. 148 Algemene ontwikkelingen
     2. Blz. 149 Leningen
     3. Blz. 150 Risicobeheer
    5. Blz. 151 V. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 152 3.5 Bedrijfsvoering
    6. Blz. 153 VI. Verbonden partijen
     1. Blz. 154 Verbonden partijen
    7. Blz. 155 VII. Grondbeleid
     1. Blz. 156 Grondbeleid
   14. Blz. 157 Bijlagen
    1. Blz. 158 I. Meerjarenraming + toelichting
     1. Blz. 159 Meerjarenraming 2020-2022
    2. Blz. 160 II. PNL 2019-2022
     1. Blz. 161 II. PNL 2019-2022
    3. Blz. 162 III. Overzicht reserves en voorzieningen
     1. Blz. 163 Toelichting Reserves en Voorzieningen
    4. Blz. 164 IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 165 Toelichting
    5. Blz. 166 IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves
     1. Blz. 167 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    6. Blz. 168 IV-c. EMU-saldo
     1. Blz. 169 Toelichting
    7. Blz. 170 V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 171 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    8. Blz. 172 VI. Recapitulatie baten en lasten per programma
     1. Blz. 173 VI. Recapitulatie baten en lasten per programma
     2. Blz. 174 Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid'
     3. Blz. 175 Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat'
     4. Blz. 176 Recapitulatie programma 3 'Economische zaken'
     5. Blz. 177 Recapitulatie programma 4 'Onderwijs'
     6. Blz. 178 Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie'
     7. Blz. 179 Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening'
     8. Blz. 180 Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu'
     9. Blz. 181 Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting'
     10. Blz. 182 Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering'
     11. Blz. 183 Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur'
     12. Blz. 184 Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)'
     13. Blz. 185 Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)'
     14. Blz. 186 Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma)
     15. Blz. 187 Recapitulatie baten en lasten per programma
    9. Blz. 188 VII. Specificaties mutaties in reserves per programma
     1. Blz. 189 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap