Meer
Publicatiedatum: 01-10-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Intro begrotingsapp Blz. 2  
Digitaal en transparant! Blz. 3  
Programma’s Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 7  
Toelichting Blz. 8  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 9  
Toelichting Blz. 10  
Beleidsnota's Blz. 11  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 12  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 13  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 14  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 15  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 16  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 17  
Verbonden partijen Blz. 18  
Beleidsindicatoren Blz. 19  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20  
Toelichting Blz. 21  
Beleidsnota's Blz. 22  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 23  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 24  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 25  
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 26  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 27  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 28  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 29  
Beleidsindicatoren Blz. 30  
Programma 3 Economische zaken Blz. 31  
Toelichting Blz. 32  
Beleidsnota's Blz. 33  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 34  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 35  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 36  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 37  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 38  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 39  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 40  
Verbonden partijen Blz. 41  
Beleidsindicatoren Blz. 42  
Programma 4 Onderwijs Blz. 43  
Toelichting Blz. 44  
Beleidsnota's Blz. 45  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 46  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 47  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 48  
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 49  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 50  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 51  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 52  
Verbonden partijen Blz. 53  
Beleidsindicatoren Blz. 54  
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 55  
Toelichting Blz. 56  
Beleidsnota's Blz. 57  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 58  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 59  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 60  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 61  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 62  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 63  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 64  
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 65  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 66  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 67  
Verbonden partijen Blz. 68  
Beleidsindicatoren Blz. 69  
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 70  
Toelichting Blz. 71  
Beleidsnota's Blz. 72  
Speerpunten / Wat willen we bereiken Blz. 73  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 74  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 75  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 76  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 77  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 78  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 79  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 80  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 81  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 82  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 83  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 84  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 85  
Verbonden partijen Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 88  
Toelichting Blz. 89  
Beleidsnota's Blz. 90  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 92  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 93  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 94  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 95  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 96  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 97  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 98  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 99  
Verbonden partijen Blz. 100  
Beleidsindicatoren Blz. 101  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 102  
Toelichting Blz. 103  
Beleidsnota's Blz. 104  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 105  
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 106  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 107  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 108  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 109  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 110  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 111  
Verbonden partijen Blz. 112  
Beleidsindicatoren Blz. 113  
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 114  
Toelichting Blz. 115  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 116  
Speerpunten / Wat willen we er voor doen? Blz. 117  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 118  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 119  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 120  
Verbonden partijen Blz. 121  
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 122  
Toelichting Blz. 123  
Beleidsnota's Blz. 124  
Speerpunten / Wat willen we bereiken? Blz. 125  
Speerpunten / Wat gaan we er voor doen? Blz. 126  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 127  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 128  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 129  
PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 130  
Verbonden partijen Blz. 131  
Paragrafen Blz. 132  
I. Lokale lasten Blz. 133  
Inleiding Blz. 134  
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 135  
De kostendekking Blz. 136  
II. Weerstandsvermogen Blz. 137  
Algemeen Blz. 138  
3.2 Toelichting op het incidenteel weerstandsvermogen Blz. 139  
3.3 Toelichting op het structureel weerstandsvermogen Blz. 140  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 141  
Inleiding Blz. 142  
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 143  
Kwaliteitsniveaus Blz. 144  
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 145  
Financiële consequenties Blz. 146  
IV. Financiering Blz. 147  
Algemene ontwikkelingen Blz. 148  
Leningen Blz. 149  
Risicobeheer Blz. 150  
V. Bedrijfsvoering Blz. 151  
3.5 Bedrijfsvoering Blz. 152  
VI. Verbonden partijen Blz. 153  
Verbonden partijen Blz. 154  
VII. Grondbeleid Blz. 155  
Grondbeleid Blz. 156  
Bijlagen Blz. 157  
I. Meerjarenraming + toelichting Blz. 158  
Meerjarenraming 2020-2022 Blz. 159  
II. PNL 2019-2022 Blz. 160  
II. PNL 2019-2022 Blz. 161  
III. Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 162  
Toelichting Reserves en Voorzieningen Blz. 163  
IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten Blz. 164  
Toelichting Blz. 165  
IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves Blz. 166  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 167  
IV-c. EMU-saldo Blz. 168  
Toelichting Blz. 169  
V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 170  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 171  
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 172  
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 173  
Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid' Blz. 174  
Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat' Blz. 175  
Recapitulatie programma 3 'Economische zaken' Blz. 176  
Recapitulatie programma 4 'Onderwijs' Blz. 177  
Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie' Blz. 178  
Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening' Blz. 179  
Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu' Blz. 180  
Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' Blz. 181  
Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering' Blz. 182  
Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur' Blz. 183  
Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)' Blz. 184  
Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)' Blz. 185  
Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma) Blz. 186  
Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 187  
VII. Specificaties mutaties in reserves per programma Blz. 188  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 189