Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en een belangrijke openbaar vervoer as. We zetten maximaal in op een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente.

Een snelle en veilige afwikkeling van verkeersstromen, inclusief het goederenvervoer, vinden wij belangrijk. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en willen we verkeershinder zo veel mogelijk beperken. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

We zetten in op een compleet, samenhangend en veilig verkeer- en vervoersnetwerk. Er moet ruimte zijn voor alle vervoerswijzen (fiets, auto, ov en voetgangers); keuzevrijheid voor de reizigers die aansluit bij de behoefte en het oppakken van innovatieve oplossingen (o.a. slimme mobiliteit). Hierin speelt duurzaamheid een belangrijke rol. We gaan door met de uitvoering van de fietsagenda van de fietsnota “Overbetuwe fietst verder”. We optimaliseren het netwerk door realisatie van projecten zoals de stationsomgeving Zetten-Andelst, spoorkruisingen Elst Noord en afslag 38/ontsluiting RTG. We doen onderzoek naar verbetering van het netwerk door te zoeken naar nieuwe (maatwerk)oplossingen die passen bij de behoefte van onze inwoners.

Voor de realisatie van Knoop 38 zijn door de gemeenteraad in oktober 2017 kaders gesteld en is een amendement aangenomen. Op basis van de kaders is een overeenkomst met de provincie Gelderland gesloten. In de overeenkomst is bepaald dat de provincie verantwoordelijk is voor de realisatie van de RTG en de ontsluitingsweg, met de bijbehorende inpassingsmaatregelen. Voor de zogenaamde gebiedsmaatregelen is de gemeente verantwoordelijk.

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt  12: Mobiliteit
Gemeente Overbetuwe heeft een groot oppervlakte, diverse kernen en een niet altijd toereikend voorzieningenniveau dicht bij haar inwoners voor alle levensbehoeften. Dit zorgt ervoor dat inwoners van Overbetuwe een hoge mate van zelfredzaamheid moeten hebben bij verplaatsingen voor hun dagelijkse en niet dagelijkse bezigheden. Voor een groot deel van onze inwoners is dit geen probleem maar er is ook een groep die afhankelijk is van geregeld vervoer (openbaar vervoer, regiotaxi, doelgroepenvervoer). We willen dat deze groep mobiel blijft en waar nodig juist beter vervoer krijgt dat aansluit bij de behoefte. De leefbaarheid in de kernen is een belangrijk punt voor de toekomst en waar mobiliteit een grote rol speelt. De provincie is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. In de visie die ze hebben opgesteld kiezen ze ervoor om de drukke corridors tussen de steden en het stedelijk netwerk verder te ontwikkelen (snel, hoge frequentie en betrouwbaar) en ze willen inzetten op nieuwe mobiliteitsconcepten (flexibel en maatwerk).De provincie bereidt een nieuwe openbaar vervoer concessie voor waarin ze vier doelstellingen centraal stellen:

1.         Aansluiting op reizigersstromen en veranderende vervoerbehoeften en kwaliteitseisen van reizigers
2.         Toekomstvast OV door versterking van een voor reizigers en provincies betaalbaar kernnet
3.         Ruimte voor nieuwe vervoervormen/mobiliteitsconcepten (flexnet)
4.         Verdere verduurzaming OV
Wij sluiten ons aan bij deze nieuwe visie van de provincie, waarbij we het openbaar vervoer optimaal faciliteren tussen onze kernen en de omliggende steden.

We delen het speerpunt op in twee onderdelen:
1A.       Ontwikkelagenda: We stellen een ontwikkelagenda op. Deze bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijven we de trends, analyseren we de huidige vervoersvoorzieningen en behoeften van onze inwoners. Hieruit moet duidelijk worden wat onze uitdagingen zijn. We nemen hierin ook mee het doelgroepenvervoer. In het tweede deel geven we actiepunten aan waarmee we aan de slag gaan.
1B.       Duurzame Mobiliteitsprojecten: We gaan verkennen waar kansen liggen om mobiliteitsprojecten op te starten. Dit doen we samen met onze inwoners en ondernemers. Vervolgens gaan we projecten uitvoeren.
Middelen: zie PNL-posten 4 en 5.

Speerpunt 13: Optimale verbindingen tussen kernen
We geven uitvoering aan de acties uit de fietsagenda, onderdeel van de vastgestelde notitie “Overbetuwe fietst verder” Naar een optimaal fietsnetwerk tussen de kernen (raadsbesluit 9 januari 2018). De agenda bestaat uit 25 acties die we de komende jaren gaan oppakken. Een van de punten is de fietsverbinding langs de Linge. Voor deze recreatieve drager stellen we een apart traject op.

Middelen: zie PNL-posten 7 en 8.

Speerpunt 30: Elst Centraal
Elst Centraal omvat de herontwikkeling van de stationsomgeving in Elst. De opdracht voor de integrale ontwikkeling van Elst Centraal is bepaald in 2009 met de ontwikkelingsstrategie en de stedenbouwkundige visie. Nadien is het ruimtelijke kader voor de planuitwerking vastgesteld in het stedenbouwkundig plan uit 2012 en in datzelfde jaar is het bestemmingsplan voor de eerste fase van Elst Centraal vastgesteld. We hebben in 2014 bepalende besluiten over (de programmering in) Elst Centraal genomen: o.a. het schrappen van het Huis der Gemeente, de overname van de P+R-garage door de gemeente van NS en de realisatie van de onderdoorgangen voor langzaam- en snelverkeer in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en opgeleverd in 2016. Afgelopen mei 2018 is de geactualiseerde grondexploitatie door de raad vastgesteld.


Het beoogde resultaat is een moderne veilige stationsomgeving met ruimte voor wonen en werken. Stappen op hoofdlijnen om beoogd resultaat te behalen:

Stappen

Resultaat 2021

Ontwikkelen woonlocatie Het Klooster

Start bouw Het Klooster

Ontwikkelen woonlocatie De Woongaard

Start voorbereidingen De Woongaard (indien prioritering positief)

Mogelijk maken van ontwikkelingen op Spoorlaan I, II en III

Omgevingsbevoegdheid voor Spoorlaan I, II en III onherroepelijk vastgesteld & Intentieovereenkomst voor ontwikkelingen op Spoorlaan I, II en III

Ontwikkelen woonlocatie Spoorlaan-West

Start bouw Spoorlaan-West

Reconstructie Nieuwe Aamsestraat

Reconstructie Nieuwe Aamsestraat is gereed


Ten behoeve van dit speerpunt is reeds een GREX opgesteld. In mei 2018 is de geactualiseerde grondexploitatie door de raad vastgesteld.


Speerpunt 33: Verbeteren infrastructuur Elst Noord
We geven uitvoering aan de afspraak uit het coalitieakkoord: “Schrappen van de Noord Tangent en ontwikkelen van een verkeersveilig alternatief.” Een verkeersveilige en adequate verkeerstructuur voor Elst Noord. Opheffen van de gelijkvloerse spoorkruisingen vergroot de veiligheid op het spoor en op de weg en neemt een knelpunt weg in de landelijke dienstregeling en de doorstroming van het verkeer.

Middelen: zie PNL-post 18

Speerpunt 34: Stationsomgeving Zetten-Andelst
We geven uitvoering aan de ambitie die is gesteld in de Gebiedsvisie Stationsomgeving Zetten-Andelst: een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering van het stationsgebied. Belangrijke kwesties zijn de bereikbaarheid van het station, relatie station en Zetten en benutting en gebruik van de beschikbare ruimte rondom het station. Er is een voorstel uitgewerkt voor de herinrichting van de directe stationsomgeving. Deze maatregelen willen we gaan realiseren. We beschouwen deze maatregelen als de eerste fase. Vervolgens gaan we verkennen wat er nodig is om invulling te geven aan de ambities om de relatie te versterken tussen station en Zetten en de verbetering.

Middelen: zie PNL-post 6.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 4.030.432 4.030.432 4.030.432 4.030.432
Baten 25.715 25.715 25.715 25.715

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Terug naar navigatie - Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 3.786.850 3.786.850 3.786.850 3.786.850
Baten 25.715 25.715 25.715 25.715

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2019 2020 2021 2022
6. Stationsomgeving Zetten-Andelst            
b. Investeringsbedrag 2019 450.000   27.521    
7. Ontwikkelingsvisie Linge            
b. Uitvoeringsmaatregelen 2021 pm       pm
8. Uitvoering Fietsagenda            
a. Jaarschijf 2019 2019 200.000   12.231    
b. Jaarschijf 2020 2020 200.000     12.231  
9. Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk 2020 245.500     15.014  
10. Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout 2020 471.000     28.805  
11. Herinr. oorgaande wegen Vriesenenk / Huyenk.             
a. Jaarschijf 2020 2020 450.000     27.521  
b. Jaarschijf 2021 2021 450.000       27.521
12. Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst  2020 108.000     6.605  
13. Rehabilitatie Rädeckerstr. en 2e Lange Voren Elst  2019 585.000   35.777    
14. Dwarsonvlakheid verharding door boomwortels  2019 (exploitatie) 50.000      
  (Betreft periode 2019-2022 dus in totaal 200.000)            
15. Verbeteren ontsluiting De Schalm in Andelst 2019 130.000   7.950    
16. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren            
a. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2018 2018 173.333 10.600      
b. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019 2019 173.333   10.600    
c. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 2020 173.333     10.600  
17. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst            
a. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019 2019 125.000   7.645    
b. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 2020 125.000     7.645  
18. Infrastructuur Elst Noord            
a. Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. 2018 2.925.000 178.883      
b. Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. 2019 2.925.000   178.883    
19. Aanv. budg. verbreden Kerkepad (PNL-pst 8-'17) 2019 220.000   13.454    
20. Fiets-/wandelver. en natuurvr. oever met struinp. 2019 400.000   24.223    
      TOTAAL 239.483 318.284 108.421 27.521
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2019 2020 2021 2022
4. Duurzame mobiliteit            
a. Eenmalig bedrag jaarschijf 2019 2019 25.000 25.000      
b. Eenmalig bedrag jaarschijf 2020 2020 25.000   25.000    
5. Mobiliteit op maat 2019 100.000 100.000      
6. Stationsomgeving Zetten-Andelst            
a. Eenmalig bedrag 2019 50.000 50.000      
7. Ontwikkelingsvisie Linge            
a. Eenmalig budget opstellen visie 2019 50.000 50.000      
      TOTAAL 225.000 25.000 0 0

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron Beschrijving
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig % 2015 Overbetuwe 7 VeiligheidNL Verkeersongeval met motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. Deze indicator is onderdeel BBV en komt te vervallen. Bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling wordt deze indicator van Waarstaatjegemeente.nl gehaald.
2015 Nederland 8
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser % 2015 Overbetuwe 10 VeiligheidNL Vervoersongeval met fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. Deze indicator is onderdeel BBV en komt te vervallen. Bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling wordt deze indicator van Waarstaatjegemeente.nl gehaald.
2015 Nederland 9