Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Gemeente Overbetuwe voert een solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede langetermijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden. We behoren nu tot de 10% voordeligste gemeenten van Nederland.

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast zijn er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel a eerder in gang gezet. Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans in evenwicht te houden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u op hoofdlijnen nadere informatie over deze speerpunten en andere bedrijfsvoeringsaspecten.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. Dit komt tot uiting in een solide, transparante, vraaggerichte en flexibele bedrijfsvoering ten behoeve van dit primaire proces. In 2020 kenmerkt de relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces zich als een ‘klant-leverancier’ relatie. De komende jaren werken we daar als organisatie, samen met externe partners, in juiste stappen naartoe.

Speerpunten / Wat willen we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we er voor doen?

Speerpunt 42: Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
Voor een optimale dienstverlening aan onze externe- en interne klanten heeft de gemeente Overbetuwe een dienstverleningsconcept en bedrijfsvoeringvisie ontwikkeld die op elkaar aansluiten. Deze twee strategische documenten geven samen de ontwikkelingsrichting in het dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente Overbetuwe weer. De implementatie neemt ongeveer 2 jaar in beslag (2019-2020).

Middelen: zie PNL-post 64.

Speerpunt 43: Strategisch HR beleid
De gemeente moet een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Dat bereiken we naast salariëring door een prettige en veilige werkomgeving en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. De werkorganisatie dient modern en aansprekend te zijn. In de huidige HR-visie zijn de volgende HR-speerpunten opgenomen waarmee we continu werken aan de invulling van de bestuurlijke en organisatie-doelstellingen:

1.         Passende formatie en bezetting
2.         Houding en gedrag
3.         Duurzame inzetbaarheid / de vitale medewerker
4.         Diversiteit van het personeelsbestand
Ieder van deze HR-speerpunten wordt doorvertaald in diverse HR-activiteiten, beleidsrichtlijnen en HR-instrumentarium om de doelstelling van het speerpunt te bereiken.

Speerpunt 44: Van buiten naar binnen bij vormgevende taken
Naast de ontwikkelingen in het sociale domein staat het fysieke domein ook voor een grote opgave de komende coalitieperiode. Niet alleen om vanuit de Omgevingsvisie te werken met inwoners, verenigingen, bedrijven en andere (overheids)samenwerkingspartner, maar ook om handen en voeten te geven aan de implementatie van de Omgevingswet (speerpunt 1). Speerpunt 44 borgt nadrukkelijk de samenwerking tussen buiten en binnen. Waarbij de invoering van de Omgevingswet meer aangeeft wat de 'goede dingen voor de samenleving' zijn, zorgt speerpunt 44 voor de verdieping of de medewerkers op de 'goede' plek zitten en zij het 'goed' doen! 


Bij dit speerpunt benoemen wij voor nu vier resultaten:
1.         In afstemming met de implementatie van de Omgevingswet (speerpunt 1) betrekken wij bij elke stap in het project van deze implementatie de organisatorische impact, zodat bij de invoeringsdatum de gemeente Overbetuwe vanuit de bedoeling van de Omgevingswet voldoende is voorbereid en dus  'Omgevingswet bestendig' is.
2.         Vanaf 1 juli 2019 voor elke fysiek project de  kwaliteit, het geld,  de organisatie,  de tijd (lees planning), informatie en participatie bekend is en over gerapporteerd wordt.
3.         In aansluiting op de evaluatie van de sturingsfilosofie en Opgavegericht werken bij het onderdeel Strategie, Beleid en Projecten neemt het college in het tweede kwartaal van 2019 een besluit over de doorontwikkeling van dat onderdeel van de organisatie.
4.         In het tweede kwartaal 2019 organiseert het college een informatieavond voor de gemeenteraad voor de uitvoering van motie 3  waarbij in het eerste kwartaal van dat jaar actief dorpsraden en wijkplatforms bij de totstandkoming zijn betrokken.

Speerpunt 45: Professionele bedrijfsvoering/ optimale procesinrichting
Voor een optimale dienstverlening aan onze externe- en interne klanten heeft de gemeente Overbetuwe een dienstverleningsconcept en bedrijfsvoeringvisie ontwikkeld die op elkaar aansluiten. Deze twee strategische documenten geven samen de ontwikkelingsrichting in het dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente Overbetuwe weer. De implementatie neemt ongeveer 2 jaar in beslag (2019-2020).


Speerpunt 46: Optimale informatievoorziening
De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in het optimaliseren van onze informatievoorziening. We zijn er echter nog niet. De doorontwikkeling van de informatievoorziening zal dan ook in 2019 nog verder gaan. De basis hiervoor is het Informatieplan 2017-2020. Daarbij houden we de landelijke ontwikkelingen én de lokale Overbetuwse ontwikkelingen in het achterhoofd.


Speerpunt 47: Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis
Dit betreft een speerpunt uit de Uitvoeringsagenda 2016-2018 die nog niet is afgerond. Het betreft fase 2 van project Huisvesting. Fase 1 omvatte het centraliseren van de ambtelijke huisvesting in Elst. Fase 2 houdt het toekomstbestendig maken van het gemeentehuis in. Streven naar budgetneutraliteit en verduurzaming zijn de meest belangrijke uitgangspunten binnen dit speerpunt. Het beoogde effect is het creëren van adequate, centrale huisvesting voor bestuur, medewerkers en haar bezoekers in een toekomstbestendig, duurzamer gebouw voor de komende 25 jaar. Het beoogde eindresultaat is een toekomstbestendig gemeentehuis in Elst.

Middelen: zie PNL-post 65.

Speerpunt 48: AO/IB (adm.org./ interne fin. beheersing) uitwerken
De afgelopen jaren is gewerkt aan het op niveau brengen van de AO/IB. In 2019 wordt deze lijn doorgetrokken. Bij het opstellen en uitwerken van het interne controleplan is tijdige en goede afstemming met onze accountant van belang. Het interne AO/IB-cluster voert de verbijzonderde interne controles (VIC) uit ter aanvulling op reeds bestaande interne controlemaatregelen. De VIC is tevens gericht op een beoordeling of de afgesproken interne controles in de processen daadwerkelijk functioneren en effectief zijn. De werkzaamheden AO/IB sluiten aan bij de onlangs vastgestelde ‘Nota risicomanagement 2018’.


Speerpunt 49: Nota risicomanagement uitwerken
De inwoners van Overbetuwe mogen verwachten dat we risico’s en onzekerheden tijdig in beeld hebben en ze op een gestructureerde wijze beheersen. Zo kunnen de negatieve gevolgen en financiële nadelen worden beperkt of zelfs geheel worden weggenomen. De complexiteit van de samenleving neemt toe. Bovendien zijn we als gemeente meer betrokken bij projecten met derden. Dit vraagt om een verdere verscherping van ons risicobewustzijn. Hiervoor is in 2018 is de nieuwe nota Risicomanagement vastgesteld. We gaan ons richten op de verankering van het risicomanagement in de organisatie. In 2019 en komende jaren gaan we deze nota verder vormgeven.


Speerpunt 50: Financien: goed rentmeesterschap
Ook in 2019 en volgende jaren blijven we vanuit goed rentmeesterschap zorgdragen voor solide en toekomstbestendige gemeentefinanciën. De gemeentelijke lasten voor onze inwoners zullen niet méér verhoogd worden dan met de inflatiecorrectie. We zorgen voor een adequate omvang van de algemene reserve (minimumnorm hanteren) die we waar nodig strategisch inzetten.


In de afgelopen periode hebben we door diverse maatregelen onze financiële positie weer op een aanvaardbaar niveau gebracht. Zowel ten aanzien van onze structurele begroting als met betrekking tot onze reservepositie. De komende coalitieperiode spannen we ons in om deze positie minimaal te behouden en daar waar mogelijk en noodzakelijk nog verder te verbeteren. Dit betekent concreet dat we blijven streven naar een jaarlijks overschot op de begroting van minimaal € 1 miljoen. Hiermee geven we invulling aan het genomen raadsbesluit bij de Kadernota 2017. Om dit te kunnen realiseren handhaven we ook voor 2019 en verdere jaren een goede begrotingsdiscipline. Beoogd resultaat: De financiële positie (zowel incidenteel als structureel) van de gemeente Overbetuwe is en blijft gezond.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 14.327.044 14.327.044 14.327.044 14.327.044
Baten 1.044 1.044 1.044 1.044

Taakveld 0.4 Overhead

Terug naar navigatie - Taakveld 0.4 Overhead
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 14.327.044 14.327.044 14.327.044 14.327.044
Baten 1.044 1.044 1.044 1.044

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2019 2020 2021 2022
64. ICT voorzieningen voor nieuwe publieke ruimten 2019 158.100   33.542    
65. Aanpassing huisvesting            
a. Fase 2 (gebouw) 2018 6.000.000 307.323      
  Fase 2 (meubilair) 2018 350.000 38.964      
  Dekking door struc. voordeel bedr.voering     -309.000      
  Dekking door inzet bestemmingsres. kap.lasten     -24.700      
      TOTAAL 12.587 33.542 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Geen.