Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente streeft naar een variatie en diversiteit in culturele uitingen. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Met voorzieningen passend bij de profielen van de verschillende kernen willen we beter aansluiten bij de wensen van de bewoners en de eigen positie tussen Arnhem en Nijmegen versterken. De leefbaarheid van dorpen moet dus behouden blijven, met aandacht voor de diverse karakters. Overbetuwe heeft al veel te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed. Dat willen we graag behouden en verder ontwikkelen.

Uit de meest recente sportnota blijkt dat de gemeente een sportieve gemeente is. Voor de inwoner is er van alles te doen. Van binnen- tot buitensporten en van individuele tot teamsporten. Een belangrijke bouwsteen is de keuze voor de versterking van de sportieve infrastructuur. Daarnaast willen we de positieve maatschappelijke effecten van sport, zoals gezondheid en participatie beter benutten.  Het taakveld recreatie en toerisme heeft als doelstelling om samen met de gemeente Lingewaard recreatie en toerisme te versterken en daardoor de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten.  Dit doen we bijvoorbeeld door verblijfsmogelijkheden uit te breiden, dagrecreatie te bevorderen en bereikbaarheid te optimaliseren.  Daarbij zijn marketing en communicatie sleutelwoorden.

Cultuur, sport en recreatie staan overigens niet los van andere beleidsterreinen. Het zijn namelijk beleidsterreinen die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen, zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht.

Speerpunten / Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat willen we bereiken?

De kleinere activiteiten die tot het culturele erfgoed behoren, moeten in stand blijven en worden door ons gefaciliteerd. We blijven het kennismaken met toneel en cabaret door leerlingen van het basisonderwijs faciliteren. Samen met verenigingen en stichtingen verkennen we in de 2e helft van 2019 de opties om de regeling van ‘kleine subsidies’ uit te breiden.

We hebben de aandacht voor onze historie met betrekking tot de Romeinse tijd en de 2e Wereldoorlog. Deze ambitie vloeit voort uit de nota recreatie. Voor de herdenking van de 2e Wereldoorlog is extra budget nodig om aan te sluiten bij en onderdeel te zijn van het Masterplan Airborneregio.

Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Speerpunten / Wat gaan we er voor doen?

Speerpunt 18: Sportnota
Voor het realiseren van een Vitaal Sportpark op de Pas is er een budget gereserveerd. Er wordt daarnaast in 2019 een onderzoek uitgevoerd om te kijken in welke kernen een Vitaal Sportpark wenselijk en mogelijk is. Er komt in 2019 ook een sportnota waarbij we zowel naar sportstimulering als naar zaken rondom subsidiëring, tarieven en beheer/onderhoud kijken. Het uitgangspunt blijft dat de vereniging verantwoordelijk is voor de verblijfsaccommodatie en de gemeente voor de basisfaciliteiten, zoals velden en kleedkamers. Zo zetten we actief in op de huidige behoefte van voetbalclub Excelsior Zetten en de korfbalvereniging Zetten.

Middelen: zie PNL-posten 27, 28, 30, 32 en 33.

Speerpunt 19: Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed
Het verbeteren van cultuureducatie is een belangrijk thema in de Cultuurnota Schatten van Waarde 2017-2020. Met de start van het programma Cultuur met Kwaliteit bij de basisscholen in 2017/2018 wordt cultuur in brede zin toegankelijk gemaakt voor de jeugd. Het programma is vanuit het Rijk geïnitieerd, wordt door scholen uitgevoerd en ondersteund door gemeenten. Podiumkunsten en muziekonderwijs maken hier deel van uit. Wij blijven het kennismaken met toneel en cabaret door leerlingen van het basisonderwijs stimuleren. We geven uitvoering aan motie 13 ‘meer muziek in de klas’. Muziek draagt op een unieke wijze bij aan de ontwikkeling. Met het programma ‘Meer Muziek in de Klas’ en de regeling Impuls Muziekonderwijs kan beter muziekonderwijs verankerd worden op de Overbetuwse scholen.


Speerpunt 20: Nota toerisme en recreatie
We willen initiatieven en evenementen die zich richten op de aandacht naar onze historie m.b.t. de Romeinse Tijd en de Tweede Wereldoorlog ondersteunen en samenbrengen met regionale herdenkingen. Gezamenlijk met andere gemeenten in het rivierengebied en binnen de Airborne Region een samenhangend programma voor 2019 en 2020 realiseren waarin op basis van de pijlers herdenken, beseffen en beleven het oorlogsverhaal van de Airborne Region en het rivierengebied op de kaart wordt gezet en verduurzaamd voor de eigen inwoners als bezoekers van dit gebied (herinneringstoerisme). Om dit te realiseren zijn voor de Airborne Region en het rivierengebied masterplannen opgesteld, mede in opdracht van de gemeente Overbetuwe en mede door de gemeente Overbetuwe, die de komende periode tot en met 2020 moeten worden uitgevoerd met de betrokken gemeenten en het werkveld in beide regio's.

Middelen: zie PNL-posten 29 en 37.

Speerpunt 25: MFC Valburg
Realisatie in deze raadsperiode van een multifunctionele accommodatie met een centraal ontmoetingshart ter behoud en bevordering van de leefbaarheid, de levendigheid en de maatschappelijke voorzieningen in de kern Valburg. Er is inmiddels een go op de plannen en het budget is beschikbaar, zodat de bouw kan starten in 2019.


Speerpunt 26: MFC Herveld
In de kern Herveld-Andelst gaat het om het versterken van de dorpshuisfunctie en het bewegingsonderwijs/sport. De leefbaarheid en de levendigheid van de kern Herveld-Andelst wordt daarmee behouden. Daartoe wordt de Hoenderik gerenoveerd en wordt aangrenzend een nieuwe sportzaal gebouwd. In deze raadsperiode wordt dat afgerond. Er is namelijk gestart  met de noodzakelijke procedures voor deze ontwikkeling en  er is budget toegekend. Start bouw is te voorzien eind 2019.


Speerpunt 27: MFC Randwijk
De afzonderlijke en gedateerde gebouwen van het dorpshuis Randwijks Hof en de voetbalvereniging EMM worden door een nieuwe Multifunctionele accommodatie vervangen. Dat dient in deze raadsperiode gerealiseerd te worden. Het definitief ontwerp is vastgesteld en de middelen zijn beschikbaar. De noodzakelijke procedures zijn gestart. In het overleg met partijen zijn extra duurzaamheidsmaatregelen als wenselijk naar voren gekomen. Hier moet nog een besluit over worden genomen Op basis van de vastgestelde plannen is de start bouw voorzien eind 2019. Het lopende onderzoek kan hierin enigszins vertragend werken, maar realisatie in deze raadsperiode is zeer reëel.

Middelen: zie PNL-post 54.

Speerpunt 31: Visie op zwembaden
De visie op zwembaden omvat het behoefteonderzoek en locatieonderzoek ten behoeve van  de nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van de Helster.‘Visie op zwembaden’ was een bestaand speerpunt in de uitvoeringsagenda van het coalitieakkoord 2014-208. Het college heeft in het coalitieprogramma 2018 – 2022 de ambitie opgenomen in deze bestuursperiode te willen starten met een nieuw zwembad en overdekte sportaccommodatie ter vervanging van De Helster. Om dit proces goed vorm te geven, zal nog dit jaar gestart worden met de uitwerking van de toekomstvisie op overdekte zwemaccommodaties. (de visie op de overdekte sportaccommodaties wordt tegelijkertijd uitgewerkt in de Sportnota).

Middelen: zie PNL-post 40.

Speerpunt 32: Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte willen we opwaarderen. We investeren in een hoger niveau van groenvoorzieningen en waarborgen een goed onderhoud in alle kernen en het buitengebied. De inrichting van de openbare ruimte moet zowel “ouderen-proof “als “kinderen-proof” zijn met voldoende groen, rustpunten en vrij van hondenpoep, zwerfvuil en andere vormen van overlast. Dit is de standaard bij de inrichting van straten en wijken. Verkeersveiligheid in de buurt van scholen en sportclubs heeft daarbij prioriteit. We willen de toenemende overlast en verrommeling tegengaan en willen meer doen tegen ongepast gedrag van mensen en parkeeroverlast.


Op basis van de huidige schouwen in de openbare ruimte en het bestaand Beheerplan Openbare ruimte organiseren we een informatieavond met de gemeenteraad over het gewenste onderhoudsniveau. We organiseren vooraf mogelijkheden om ook daadwerkelijk in de openbare ruimte het onderhoudsniveau te bekijken en te bespreken met elkaar. De input uit de gesprekken (ook met de samenleving), de informatieavond over het onderhoudsniveau moet leiden tot concrete voorstellen in de Kadernota 2020 over de koppeling tussen het gewenste niveau, de financiën en of het bestaande beheerplan een grote of kleine actualisatie nodig heeft.

Speerpunt 35: Landschapspark Park Lingezegen
We ontwikkelen een sterke samenhangende landschappelijke structuur die mogelijkheden biedt voor recreatie en toerisme en welke tegenwicht bieden tegen verstedelijking. Realisatie en doorontwikkeling van park Lingezegen op basis van vastgestelde parkdoelen.

•           Realiseren basisuitrusting vóór 2019.
•           Overdracht gronden vóór 2019
•           Vaststellen parkdoelen
•           Opzetten nieuwe beheerorganisatie medio 2019
•           Missing links en knelpunten oplossen medio 2019
•           Uitbreiden met nieuwe gebruiksmogelijkheden.

Vanuit de parkorganisatie zal er een notitie worden opgesteld over de uitwerking van de toekomstige beheerorganisatie. De gemeente Overbetuwe heeft in samenspraak met de gemeente Lingewaard de door de parkorganisatie vastgestelde taken en verantwoordelijkheden nader uitgewerkt. Indien het bestuur van de parkorganisatie een besluit heeft genomen over de verkoop van de gronden en de toekomstige beheerorganisatie zal de huidige Gemeenschappelijke Regeling moeten worden aangepast. Tenslotte kan de nieuwe beheerorganisatie in werking treden.
Middelen: zie PNL-post 39.

Speerpunt 36: Landschapspark De Danenberg
Landschapspark De Danenberg betreft het ontwikkelen van een sterke samenhangende landschappelijke structuur die mogelijkheden biedt voor recreatie en toerisme en welke tegenwicht biedt tegen de verstedelijking als gevolg van onder meer de realisatie van Park15. Naast de landschappelijke structuur worden binnen De Danenberg ook woningen gerealiseerd als kostendrager voor de ontwikkeling van de landschappelijke elementen. Landschapspark De Danenberg is een ontwikkeling waarin de gemeente samenwerkt met De Brouwerij (initiatiefnemer) en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF).

Middelen: zie PNL-post 36 (en dekking t.l.v. bestaande middelen).


Speerpunt 41: Visie op bibliotheek
Maart 2016 is de visie op bibliotheekfuncties door de gemeenteraad vastgesteld. De raad heeft bij motie aangedrongen op het snel zichtbaar maken van concrete uitvoering van deze visie. Daartoe hebben wij voor 2018 een uitvoeringagenda opgesteld. Deze is (ook) vertaald naar de subsidiebeschikking voor OBGZ over 2018.
Middelen:
hiervoor is budget beschikbaar binnen bestaande middelen.

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 7.252.961 7.252.961 7.252.961 7.252.961
Baten 1.107.459 1.107.459 1.107.459 1.107.459

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Exploitatie Primair Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Lasten 2.162.195 2.162.195 2.162.195 2.162.195
Baten 906.557 906.557 906.557 906.557

PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2019-2022 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2019 2020 2021 2022
27. Sportpark De Pas            
a. Real. vitaal Sportpark De Pas (aanv. post 2018) 2019 450.000   20.092    
b. Onderhouds- en beheerkosten  2020 (exploitatie)   35.000    
30. Overbetuwebeweegt.nl 2019 (exploitatie) 100.000      
32. Realisatie 3e veld Excelsior 2019 pm   pm    
33. Aanleg 2 kunstgras korfbalvelden bij HPC Zetten            
a. Investeringsbedrag 2019 150.000   6.697    
b. Kosten specialistisch jaarlijks onderhoud 2020 (exploitatie)   2.900    
35. Speelonderzoek 12+ en exta invest. jeugd 12+            
b. Structureel bedrag uitvoering proj. 2019-2022 2019 (exploitatie) 20.000      
36. Landschapspark De Danenberg            
a. Gemeentelijke bijdrage 2019 2019 300.000   18.347    
b. Gemeentelijke bijdrage 2020 2020 200.000     12.231  
39. Aankoop gronden Park Lingezegen            
a. Aankoop gronden Park Lingezegen (1) 2018 1.400.000 28.000      
b. Aankoop gronden Park Lingezegen (2) 2018 pm pm      
      TOTAAL 148.000 83.036 12.231 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2019 2020 2021 2022
28. Onderzoek verder uitrollen Vitale Sportparken  2019 30.000 30.000      
29. Herdenking WOII            
a. Overbetuwse Oorlogsverhaal  2019 40.000 40.000      
b. Jaarschijf 2019 Masterplan Airborneregio 2019 60.000 60.000      
c. Jaarschijf 2020 Masterplan Airborneregio 2020 37.500   37.500    
d. Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio 2021 29.000     29.000  
e. Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio 2022 27.000       27.000
31. Werkbudget uitwerking pijlers visie vastgoed 2019 75.000 75.000      
34. Preventie overgewicht jeugd via JOGG!             
a. Jaarschijf 2019 2019 35.000 35.000      
b. Jaarschijf 2020 2020 35.000   35.000    
35. Speelonderzoek 12+ en exta invest. jeugd 12+            
a. Eenmalig bedrag voor onderzoek 2019 14.000 14.000      
37. Uitvoer. actiepunten Nota Recreatie en Toerisme            
a. Actiepunten jaarschijf 2019 2019 12.500 12.500      
38. Speelplannen            
a. Doorontw. particip.meth. Speelplannen 2019 2019 20.000 20.000      
b. Doorontw. particip.meth. speelplannen 2020 2020 20.000   20.000    
c. Inzet projectregisseur speelplannen 2019 2019 17.500 17.500      
d. Inzet projectregisseur speelplannen 2020 2020 17.500   17.500    
40. Procesvoorstel nieuw zwembad jaarschijf 2019 2019 50.000 50.000      
      TOTAAL 354.000 110.000 29.000 27.000

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Periode Regio Waarde Bron Beschrijving
% Niet-sporters % 2016 Overbetuwe 47,2 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
2016 Nederland 48,7